Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2020 lisätalousarvioksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 12,8 milj. euron lisämäärärahaa koronaviruksesta aiheutuviin menoihin. Lisäykset kohdistuvat mm. kansalaisille osoitettavaan tiedotukseen ja valistukseen, tietojärjestelmien toimivuuden turvaamiseen ja laboratoriokapasiteetin ylläpitoon. Lisämäärärahasta 6 milj. euroa kohdentuu laaja-alaiseen tutkimuskonsortioon liittyen koronaviruksen aiheuttaman epidemian tutkimukseen, erityisesti pikadiagnostisten menetelmien kehittämiseen ja immuniteetin synnyn tutkimiseen sekä sitä koskevan kansallisen seurantajärjestelmän luomiseen. Tutkimukseen osoitetusta lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 4 milj. euroa koronaviruksen leviämistä hidastavien toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan.

Kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja maksuosuuksiin ehdotetaan 5 milj. euron lisämäärärahaa. Tällä Suomi osallistuu COVID-19 -rokotteen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tartuntatautien valvontaan ehdotetaan 26 milj. euron lisäystä. Lisäys kohdentuu sairaanhoitopiirien testauslaitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden hankintaan sekä Huoltovarmuuskeskuksen tekemiin hankintoihin.

Yritysten rahoitustilanteen helpottaminen

Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan valtuuteen ehdotetaan 150 milj. euron ja arviomäärärahaan 127,5 milj. euron lisäystä, joka käytetään koronaviruksesta aiheutuvien tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen, luovien alojen kehittämiseen sekä matkailun ja sen oheistoimintojen tukemiseen.

Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan 50 milj. euron valtuuden ja 15 milj. euron arviomäärärahan lisäystä käytettäväksi palvelualojen, tarpeen mukaan myös muiden toimialojen, pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.

ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä valtakunnallisen toimintamallin toteuttamiseen talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille ja Talousapu-palvelun vahvistamiseen.

Muut muutokset

Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 0,43 milj. euron lisäystä koronavirusepidemian aiheuttamista lisätehtävistä johtuviin menoihin

Poliisille ehdotetaan 5,6 milj. euron lisäystä koronavirusepidemiatilanteesta aiheutuviin lisämenoihin.

Suomi on palauttanut EU:n sisärajoille epidemian johdosta väliaikaisesti rajavalvonnan ajalle 19.3.—13.4.2020. EU on palauttanut EU:n ulkorajavalvonnan 30.4.2020 saakka. Suomi vastaa oman ulkorajansa valvonnasta. Rajavalvonnan lisäysten johdosta ehdotetaan rajavartiolaitokselle 2,5 milj. euron lisämäärärahaa lisääntyneisiin menoihin. Lisäksi rajavartiolaitokselle ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä muihin epidemiasta aiheutuviin menoihin.

Sisäministeriölle ehdotetaan 0,6 milj. euron lisämäärärahaa käytettäväksi pelastuslaitosten epidemiasta aiheutuviin varautumismenoihin.

Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan 0,6 milj. euron lisäystä määräaikaisten sopimussotilaiden palkkausmenoihin. Lisämäärärahalla saadaan n. 23 sopimussotilaiden henkilötyövuotta, joilla pyritään turvaamaan Puolustusvoimien toiminta ja riittävä kouluttajamäärä varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa erityisesti nykyisen koronavirusepidemian aikana.

Poikkeusoloihin liittyviin ennalta määrältään yksilöimättömiin menoihin ehdotetaan 200 milj. euroa.

Ehdotetaan, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen pääomaltaan enintään 600 milj. euron valtiontakauksen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n työeläkkeiden takaisinlainauksen (tyel-takaisinlainaus) vakuudeksi. Finnair Oyj:n liiketoiminta kärsii merkittävästi koronaviruksen aiheuttamista maailmanlaajuisista vaikutuksista. Jatkuva kysynnän väheneminen sekä eri maissa voimaan astuneet viranomaisten rajoitukset ovat johtaneet liiketoiminnan merkittävään leikkaamiseen.

Koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenoihin 0,9 milj. euron lisäystä käytettäväksi avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille. Määrärahalisäys perustuu kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksiin.

Tasapaino ja valtionvelka

Määrärahojen lisäys vuoden 2020 lisätalousarvioesityksessä on 398 milj. euroa. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta hieman vähemmän eli 397 milj. euroa kun huomioidaan 0,9 milj. euron lisäys sekalaisissa tuloissa kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksista. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 2,6 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan n. 109 mrd. euroa, mikä on n. 44 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kansantalousosaston uusi kokonaistaloudellinen ennuste, jossa huomioidaan myös koronavirustilanteen aiheuttamia seurauksia, julkaistaan 16.4.2020.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2019
Tilinpäätös
2020
Hyväksytty
talousarvio
2020
Hallituksen
esitys
2020
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
55 306 57 691 398 58 089
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 193 873 - 873
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
53 266 55 493 - 55 494
— Verotulot 45 272 46 995 - 46 995
— Muut tulot 7 994 8 498 1 8 499
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
1 793 2 198 397 2 595
— Nettolainanotto 1 399 2 248 397 2 645
— Velanhallinta 394 -50 - -50

Vaalikauden kehys

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja antanut eduskunnalle valmiuslain käyttöönottoasetukset, jotka eduskunta hyväksyi 18.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 398 milj. eurolla. Vuoden 2020 kehysmenojen taso olisi 47 895 milj. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 127 106 000 - 127 106 000
22. Tasavallan presidentti 16 124 000 - 16 124 000
23. Valtioneuvoston kanslia 219 011 000 - 219 011 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 1 259 988 000 - 1 259 988 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 962 655 000 433 000 963 088 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 528 758 000 9 153 000 1 537 911 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 172 707 000 600 000 3 173 307 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 18 402 927 000 200 004 000 18 602 931 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 875 671 000 900 000 6 876 571 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 693 569 000 - 2 693 569 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 505 191 000 - 3 505 191 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 866 004 000 143 000 000 3 009 004 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 14 902 521 000 43 800 000 14 946 321 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 285 805 000 - 285 805 000
36. Valtionvelan korot 873 410 000 - 873 410 000
Yhteensä 57 691 447 000 397 890 000 58 089 337 000

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

  Osasto Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 46 994 808 000 - 46 994 808 000
12. Sekalaiset tulot 5 905 756 000 900 000 5 906 656 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 494 481 000 - 2 494 481 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 98 028 000 - 98 028 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 55 493 073 000 900 000 55 493 973 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 2 198 374 000 396 990 000 2 595 364 000
Yhteensä 57 691 447 000 397 890 000 58 089 337 000