Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 mukaisia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista edistetään erityisesti taide- ja taiteilija-, kulttuuriperintö-, kirjasto-, kulttuurivienti-, tekijänoikeus- ja audiovisuaalisen politiikan keinoilla.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet
 • — Luova työ ja tuotanto: Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon sekä jakelun muodot monipuolistuvat.
 • — Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat.
 • — Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Luova työ ja tuotanto: Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon sekä jakelun muodot monipuolistuvat

Luovan työn ja taiteellisen ilmaisun muodot ovat monipuolistuneet ja toimintaympäristö muuttunut. Taiteen alat, niiden toimintamuodot ja rakenteet poikkeavat toisistaan. Taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden asema työmarkkinoilla vaihtelee riippuen siitä, tehdäänkö työtä ammatinharjoittajina, työntekijöinä, yrittäjinä tai itsensä työllistäjinä. Taiteilijoiden toimeentulo on jäänyt jälkeen muun väestön tulotason kehityksestä. Taiteilija-apurahojen määrä ja koko on pysynyt pitkään entisellä tasolla tai heikentynyt ottaen huomioon yleinen kustannustason nousu. Tarvitaan toimia, joilla vahvistetaan taiteilijan toimeentuloa ja asemaa työmarkkinoilla.

Luovan alan yritysten tarpeet eivät tule riittävästi huomioiduiksi rahoitus- ja tukijärjestelmissä. Luovan osaamisen laajempi hyödyntäminen lisäisi osaltaan taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden toimeentulomahdollisuuksia.

Globalisaatio lisää kilpailua mutta myös uudenlaisia mahdollisuuksia taide- ja kulttuurituotteiden markkinoilla. Tarvitaan välittäjäportaan toimintaedellytysten vahvistamista ja muita toimenpiteitä, jotka parantavat suomalaisten toimijoiden edellytyksiä pärjätä globaaleilla markkinoilla.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
 • — Kehitetään taiteilijoiden ja taiteen asemaan vaikuttavia tuki- ja edistämisjärjestelmiä.
 • — Uudistetaan yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä.
 • — Tuetaan luovien alojen kasvua vahvistamalla kulttuurisisältöjen tuotekehityksen, viennin ja kansainvälistymisen sekä kulttuurimatkailun edellytyksiä.
Tavoitteeseen liittyvät tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
         
Taiteilijat        
— vuosiapurahan saajien/hakemusten määrä 271/2 268 294/2 548 300/2 500 300/2 500
— pääkaupunkiseudulla asuvien osuus kaikista Taiteen edistämiskeskuksen apurahojen hakijoista/saajista (sis. yhteisöt), % 46/48 49/51 46/48 46/48
— taiteilijaeläkkeiden kokonaismäärä (31.12.) 1 076 1 073 1 070 1 070
— uusien taiteilijaeläkkeiden saajien määrä suhteessa hakijoiden määrään, % 11,80 10,90 10,70 11,0
— taidealan ammattien työttömät työnhakijat 7 144 6 217 6 500 6 500
Kulttuurin toimiala        
— kulttuuriammateissa päätyössään toimivat (työvoimatutkimus) 127 000 - 127 500 127 000
— kulttuurialan yritysten toimipaikat 21 636 - 21 000 21 500
— kulttuurialan yritysten henkilöstö 54 592 - 55 000 55 300
— kulttuurialan yritysten liikevaihto (mrd. euroa) 13,9 - 14,0 14,2
— pelialan yritysten liikevaihto (mrd. euroa) 2,6 - 2,8 2,8

Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat

Taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen on tärkeää yhteiskunnan monimuotoistuessa ja alueiden erilaistuessa. Osallisuus kulttuuriin edellyttää kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet takaavia taide- ja kulttuuripalveluja. Kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja levittämiseen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä uusia malleja erityisesti vähän kulttuuripalveluja käyttävien tavoittamiseksi. Myös digitaalisia palveluja sekä digitaalisuuden hyödyntämistä kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä on tarpeen kehittää.

Kunnissa tapahtuva kulttuuritoiminta koskee kaikkia kansalaisia. Vuonna 2019 voimaantulleen uuden kuntien kulttuuritoimintaa koskevan lain lähtökohta on monipuolistuneen väestörakenteen huomioon ottaminen kulttuuritoimintaa ja -palveluja järjestettäessä. Yleisten kirjastojen toimintoja ja palveluja kehitetään vuoden 2017 kirjastolain pohjalta. Alueellisesti kattavaa ja monimuotoista taide- ja kulttuurifestivaalitoimintaa edistetään vuoteen 2025 ulottuvan toimintaohjelman mukaisesti. Taiteen perusopetusjärjestelmää uudistetaan.

Taide ja kulttuuri lisäävät ihmisten hyvinvointia, minkä vuoksi niiden tulee näkyä ja vaikuttaa ihmisten arjessa, kuten varhaiskasvatuksessa ja koulupäivän yhteydessä tapahtuvassa harrastustoiminnassa, elinympäristöissä sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluissa. Yhteiskunnan moninaisuuden tulisi näkyä nykyistä paremmin taiteen ja kulttuurin toimialan toiminnoissa ja palveluissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
 • — Taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluja on saatavilla eri väestöryhmien tarpeisiin ja palvelujen käyttö pysyy vähintään vakiintuneella tasolla.
Tavoitteeseen liittyvät mittarit 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
         
Kansalliset taidelaitokset        
— Suomen kansallisoopperan ja -baletin esitysten määrä 587 654 647 600
— Suomen kansallisoopperan ja -baletin maksavat kävijät, 1 000 henk. 229 231 230 230
— Suomen kansallisoopperan ja -baletin yleisökontaktit, 1 000 henk. 297 290 320 300
— Suomen Kansallisteatterin esitysten määrä 1 274 1 264 1 220 1 000
— Suomen Kansallisteatterin maksavat kävijät, 1 000 henk. 197 1783 175 125
— Suomen Kansallisteatterin yleisökontaktit, 1 000 henk. 213 195 195 160
— Kansallisgallerian kokoelma- ja erikoisnäyttelyiden määrä 17 18 19 20
— Kansallisgallerian maksavat kävijät, 1 000 henk. 794 679 760 700
— Kansallisgallerian yleisökontaktit, 1 000 henk. 2 754 2 242 2 900 2 900
Valtionosuutta saavat teatterit, orkesterit ja museot        
— teattereiden esitysten määrä 12 600 12 100 12 600 12 200
— teattereiden kävijät, 1 000 henk. 2 230 2 251 2 200 2 200
— orkestereiden konserttien määrä 2 492 2 800 2 800 2 800
— orkestereiden konserttien kuulijat, 1 000 henk. 940 961 960 960
— museoiden kävijät (VOS-museot ja muut päätoimisesti hoidetut museot), 1 000 henk. 6 700 7 129 6 800 7 000
Elokuva        
— Kotimaisten elokuvien teatteriensi-illat 40 41 40 40
— kotimaisten elokuvien katsojat elokuvateattereissa, 1 000 henk. 2 398 1 900 2 000 2 000
Yleiset kirjastot        
— pää- ja sivukirjastojen määrä, kpl 719 719 718 717
— yleisten kirjastojen kokonaislainaus, 1 000 kpl 85 215 84 516 85 000 85 000
— fyysiset kirjastokäynnit, 1 000 kpl 50 076 49 824 50 000 51 000
— kirjastojen verkkokäynnit, 1 000 kpl 36 978 38 036 40 000 43 000
— kirjastojen järjestämien tapahtumien osallistujat, 1  000 henk. 963 959 961 963
Kuntien kulttuuritoiminta        
Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset: ka. €/asukas (sis. taiteen perusopetus, kirjastot, museot ja näyttelyt, teatteri, tanssi ja sirkus, musiikki, muu kulttuuritoiminta) 141 - 141 141
 • — Käynnistetään taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen taiteen perusopetuksen saavutettavuuden vahvistamiseksi.
 • — Vahvistetaan kulttuurista moninaisuutta taide- ja kulttuuritoiminnoissa.
 • — Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuripalvelutoiminta vakiintuu osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Jo yli puolet toimialan valtion rahoituksesta rahoitetaan rahapelitoiminnan voittovaroin. Tilanne on haastava, etenkin jos rahapelitoiminnan tuloutus vähentyy.

Kulttuurin toimialan rahoitusjärjestelmien kehittämisessä on tärkeää pitää yllä tasapaino rahoituksen ennakoitavuuden ja joustavuuden välillä. Museoita koskeva valtionosuusjärjestelmän uudistus on käynnissä. Järjestelmää on tarpeen uudistaa myös esittävien taiteiden osalta. Kulttuuriperintöalalla muinaismuistolain ajantasaistaminen on monivuotinen prosessi. Kulttuuriperintöä on tarpeen käsitellä muutoinkin aiempaa monipuolisemmin sen hyödyntämismahdollisuuksien ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta. Kulttuuriaineistojen digitointia on tarpeen jatkaa, jolloin aineistot saadaan laajasti käytettäviksi ja niiden pitkäaikaissäilytys tulee turvatuksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
 • — Käynnistetään esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.
 • — Aloitetaan muinaismuistolain uudistaminen ja käynnistetään eri hallinnonaloja koskevan kulttuuriperintöstrategian laatiminen.
 • — Tuetaan kulttuuriperintöaineistojen digitaalisen saatavuuden, käytön ja pitkäaikaissäilytyksen lisääntymistä.
 • — Museoiden rahoitusjärjestelmä uudistuu vuonna 2018 valmistuneen työryhmäesityksen pohjalta. Uudistus sisältää museolain kokonaisuudistamisen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisen. Myös Taiteen edistämiskeskuksen esittävän taiteen valtionavustusjärjestelmää uudistetaan.
Finna-palvelu 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
         
Aineistoja tarjoavien organisaatioiden määrä 230 344 370 390
Haettavissa oleva aineistomäärä 13,6 milj. 15,3 milj. 17 milj. 18 milj.
Verkossa saatavilla olevat aineistot 1,9 milj. 1,9 milj. 2,2 milj. 2,5 milj.
Verkkokäynnit 23,6 milj. 31,3 milj. 35 milj. 40 milj.
 • — Tuetaan taide- ja kulttuurilaitosten perustamis- ja peruskorjaushankkeita.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Taiteeseen ja kulttuuriin ehdotetaan noin 482 milj. euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen noin 34 milj. euroa. Talousarvioesitykseen sisältyy useita positiivisia muutoksia taiteen ja kulttuurin alueelle. Taiteilija-apurahan tasoa korotetaan, esittävän taiteen rahoitus paranee ja taiteen perusopetuksen resursseja lisätään. Myös lastenkulttuuria ja kulttuurimatkailun kehittämistä tuetaan. On niin ikään myönteistä, että Kansallisteatterin korjaus käynnistyy.

Valiokunta on tyytyväinen näihin lisäyksiin, sillä ne vahvistavat kulttuurin ja taiteen valtakunnallista saatavuutta, kulttuuripalvelujen monipuolisuutta, yleisöpohjaa ja koko toimialan kasvua. Tämä edistää osaltaan myös luovan talouden kasvua, johon liittyy merkittävää kasvupotentiaalia.

Tutkimusten mukaan taiteella ja kulttuurilla on myönteisiä vaikutuksia myös väestön terveyteen ja hyvinvointiin. On siksi tärkeää lisätä taiteen ja kulttuurin roolia terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja rakenteissa. Myös taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tulee edistää ja huolehtia siitä, että kulttuuri ja taide ovat kaikkien ulottuvilla.

Eräänä hyvänä toimintamallina kulttuurin saavutettavuuden parantamisessa on Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-hanke, joka vie kolmen vuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kahdelle taidevierailulle esimerkiksi teatteriin, oopperaan tai taidemuseoon. Hanke on tavoittanut koulut lähes sataprosenttisesti, mutta sen rahoitus on päättymässä kesällä 2020. Säätiöt ovat lupautuneet rahoittamaan hanketta vielä yhden vuoden ajan 50 prosentilla ja sen jälkeen alenevalla osuudella, mikäli myös valtio osallistuu kustannuksiin. Valiokunta lisää 1 400 000 euroa momentille 29.80.52 koululaisten tasa-arvoisten taidevierailujen toteuttamiseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitusohjelman mukaisesti kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa pyritään pitkällä aikavälillä kasvattamaan asteittain yhteen prosenttiin.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Taiteelle ja kulttuurille ehdotetaan yhteensä 25,3 milj. euron lisäystä, joka koostuu lähes kokonaan (24,2 milj. euroa) koronaepidemiaan liittyvistä elvytystoimenpiteistä. Niillä edistetään kulttuurin ja taiteen alan henkilöstön työllistymistä, minkä lisäksi hankkeet edistävät myös mm. rakennusalan työllisyyttä.

Määrärahaa kohdennetaan mm. kesällä 2020 peruuntuvien tai ennakoitua pienempinä toteutuvien kulttuuritapahtumien tukemiseen (9,6 milj. euroa), kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja rakentamiseen (3 milj. euroa), elokuvien ja draamasarjojen tukemiseen (5 milj. euroa) sekä seurantalojen toiminnan elvytystoimiin (3 milj. euroa).

Opetus- ja kulttuuriministeriölle esitetään myös valtuus myöntää 30 milj. euroa Kansallisteatterin Pienen näyttämön perustamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin. Lisäksi pöytäkirjamerkinnän mukaan hallitus sitoutuu uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön pääomittamiseen enintään 60 milj. eurolla erikseen mainituin ehdoin. Nämä molemmat hankkeet ovat kansallisen kulttuurin kannalta tärkeitä ja pitkään vireillä olleita hankkeita, jotka edistävät osaltaan myös luovaa taloutta ja työllisyyttä.

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 106 000 euroa.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen rahoitus-, kehittämis- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu viraston tehtäviin siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään. Virasto tukee taitelijan mahdollisuuksia tehdä taiteellista työtä ja saada työstään toimeentuloa, luo mahdollisuuksia alan yhteisöille pitkäjänteiseen työhön, edistää taiteen laatua, uudistumista, monimuotoisuutta ja kansainvälisyyttä. Virasto vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä ja tukee yhteiskunnan henkistä ja taloudellista hyvinvointia.

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa vuosittain. Virasto edistää taiteen ja taiteilijoiden asemaa sekä taiteen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta kehittämisohjelmilla ja muilla palveluilla.

Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan.

Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — Edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä.
 • — Vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

 • — Uudistetaan viraston yhteydessä toimivien vertaisarviointia tekevien luottamuselinten toimintaa ja rakennetta.
 • — Uudistetaan virastorakennetta ja alueellisia palveluita.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 14 000 13 661 14 700 12 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 3 369 3 283 3 100 3 000
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 15 21 15 14
Tukimuotojen lukumäärä 24 23 21 19
Toimielinten lukumäärä 24 23 24 20
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 87 87 91 91
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,5 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 4 353 4 125 4 116
Bruttotulot 32 10 10
Nettomenot 4 321 4 115 4 106
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 676    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 350    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -13
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 45
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -15
Palkkausten tarkistukset -7
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 10
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -11
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Yhteensä -9

2020 talousarvio 4 106 000
2019 talousarvio 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 106 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 900 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys perustuu keskeisten kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksiin koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Määrärahan lisäystä vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.29.99.


2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 900 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Pro Musica -säätiön lahjoituksesta koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Määrärahan lisäystä vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.29.99.


2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 019 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 19 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 7 000 000 euroa koronavirustilanteesta aiheutuvien vaikutusten vähentämisestä kulttuurin ja taiteen alan henkilöille.


2020 VII lisätalousarvio 7 019 000
2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.


2020 VII lisätalousarvio 7 019 000
2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 019 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille.

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 095 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — Vastata Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillisestä hoidosta, ylläpidosta ja esittelystä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena.
 • — Huolehtia, että rakenteet ja rakennukset säilyvät edustavina, suunnittelun ja rakentamisen taso on hyvä ja asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.
 • — Noudattaa Unescon edellyttämän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimia Suomenlinnan maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:

 • — Vahvistetaan Suomenlinnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa. Maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi ja vastuullisesti.
 • — Saatetaan käyttökuntoon vajaakäytössä tai korjauksen takia tyhjillään olevat huoneistot Suomenlinnan kunnostusohjelman (2019—2023) mukaisesti. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) 40 23 50 45
Toiminnallinen tehokkuus        
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 94 94,2 95 95
Vuokratuotot, kasvu % -1,0 1,0 0,5 0,5
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 76,8 81,1 79 79
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) 3,7 3,6 3,8 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 8 983 8 594 8 695
Bruttotulot 6 737 6 485 6 600
Nettomenot 2 246 2 109 2 095
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 381    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 425    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 619 6 550 6 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 502 6 450 6 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 117 100 100
Kustannusvastaavuus, % 102 102 102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
JTS-miljardin tuottavuussäästö -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 19
Palkkausten tarkistukset -3
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 4
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
Yhteensä -14

2020 talousarvio 2 095 000
2019 talousarvio 2 109 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 095 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvista liike- ja työtilojen sekä juhlatilojen vuokratuottojen menetyksistä. Lisäys mahdollistaa Suomenlinnan hoitokunnalle tarvittaessa liike- ja työtilojen osalta 100 % vuokranalennuksen myöntämisen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille yrityksille huhti—kesäkuulta 2020.


2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Länsi-Mustasaarella sijaitsevan tieto-, turva- ja taloautomaattiverkkojen teknisen jakamon korjaamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 400 000
2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 5 000
2020 IV lisätalousarvio 400 000
2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirasto ja siihen kuuluva Suomen kansallismuseo vastaavat kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestävät kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — Huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi.
 • — Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
 • — Parantaa kulttuuriperinnön fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta ja osallisuutta kulttuuriperintöön.
 • — Kehittää palveluita asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti sekä lisätä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

 • — Kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjauksia toteutetaan toiminnassa läpäisevästi.
 • — Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia tehtäviä, valtion erityisiä vastuita sekä aluetason museoiden tukea ja ohjausta. Työssä korostuu ennakoivuus ja ohjelmallinen suojelupolitiikka. Vahvistetaan toimintaa kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanossa ja eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyössä. Aineistoja ja prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon.
 • — Kansallismuseo tuottaa monipuolista kansallista ja kansainvälistä ohjelmistoa. Museo- ja nähtävyyskohteita kehitetään alueellisina vetovoimatekijöinä.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 1 207 722 635 050 700 000 800 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 215 765 265 813 275 000 290 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 681 209 710 896 685 000 690 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,04 2,19 2,12 2,12
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 3,48 4,36 3,86 3,86
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,69 3,77 3,6 3,7
Henkilötyövuodet 242 267 250 260

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 26 760 23 299 24 375
Bruttotulot 5 931 3 300 3 500
Nettomenot 20 829 19 999 20 875
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 930    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra (II LTA 2018) 560
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -23
JTS-miljardin tuottavuussäästö -42
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 181
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -978
Palkkausten tarkistukset -28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 44
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -38
Tasomuutos 1 200
Yhteensä 876

2020 talousarvio 20 875 000
2019 I lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 19 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 754 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 879 000 euroa talousarvioesityksen 20 875 000 euroon nähden aiheutuu Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa omakustannusperiaatteen vuoksi toteutettavan määrärahan vähennyksen uudelleenkohdennuksesta momentille 29.80.20.


2020 talousarvio 21 754 000
2019 I lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 19 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta on tyytyväinen Museoviraston perusrahoituksen tasokorotuksen (1,2 milj. euroa), mikä tasapainottaa budjettia ja antaa mahdollisuuden tuloksellisen toiminnan vakiinnuttamiseen.

Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksissa on otettu huomioon vuokramenoihin liittyvä indeksikorotus (mom. 29.80.20), mutta Museoviraston toimintamenomomentilla niitä ei ole otettu huomioon. Museoviraston vuokramenot ovat suuret (7,1 milj. euroa), joten indeksikorotuksella on suuri käytännön merkitys.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Kansallismuseon näyttelytilojen laajennushanke etenee hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi museoiden ja linnojen pääsylipputulojen vähentymisestä sekä tilaisuuksien peruuntumisista aiheutuvien menetysten korvaamisesta.


2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemiasta aiheutuvien nettomenetysten kattamisesta ja talouden tasapainottamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 1 700 000
2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 54 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 54 000
2020 IV lisätalousarvio 1 700 000
2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 54 000 euroa.

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 211 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa.

Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 300. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja tuotantopolitiikan mukaisesti.

Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Verkkolainauksen osuus kaikista lainoista kasvaa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Asiantuntijatoiminnan painopisteenä on saavutettavan julkaisemisen edistäminen.

Näkövammaisten kirjaston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — Ehkäistä eriarvoistumista ja tukea yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen.
 • — Lisätä uusien asiakkaiden pääsyä Celian palveluiden piiriin Celian ja yleisten kirjastojen ja oppilaitosten yhteistyömallin mukaisesti.
 • — Vastata lasten ja nuorten lisääntyneeseen aineistojen kysyntään ja käyttöön laatimalla lasten ja nuorten palvelustrategia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Näkövammaisten kirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:

 • — Kirjallisten sisältöjen saavutettavuutta lukemisesteisille henkilöille parannetaan tuottamalla monipuolisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistamalla yhteistyötä kustantajien, sisällöntuottajien, oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa.
 • — Celian verkkopalveluiden ja cd-lainauksen käyttöön ohjaamisessa vahvistetaan kumppanuuksia yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja järjestöjen kanssa.
 • — Kokoelmapolitiikan uudistamisessa yhdistetään kauno-, tieto- ja oppikirjojen tuotantopolitiikat ottaen huomioon muiden toimijoiden tuottamat saavutettavat julkaisut ja niiden saatavuus.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto        
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä 1 390 1 434 1 300 1300
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm 34 28 30 40
Kirjastopalvelujen saatavuus lukemisesteisille henkilöille        
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret 1 747 8 927 10 000 11 000
Toiminnallinen tehokkuus        
— Asiakkaita palveluiden piirissä 39 000 45 567 52 000 55 000
— Oppikirjatoimitusten määrä 13 885 45 938 52 000 57 000
Sähköisten palveluiden käyttö        
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä 13 895 31 340 36 000 42 000
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 48 60 68 73
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 42,6 42 43 45
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,12 3,31 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 5 214 5 309 5 241
Bruttotulot 98 110 30
Nettomenot 5 116 5 199 5 211
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 094    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 867    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Cd-jakeluun tarvittavien polttorobottien hankinta -100
Näkövammaisten verkkojakelun uudistaminen 20
Saavutettavuuden edistäminen 75
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
JTS-miljardin tuottavuussäästö -12
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 37
Palkkausten tarkistukset -5
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 9
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -8
Yhteensä 12

2020 talousarvio 5 211 000
2019 talousarvio 5 199 000
2018 tilinpäätös 4 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 211 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu konesalin siirrosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista.


2020 IV lisätalousarvio 240 000
2020 talousarvio 5 211 000
2019 tilinpäätös 5 199 000
2018 tilinpäätös 4 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 10 000
2020 IV lisätalousarvio 240 000
2020 talousarvio 5 211 000
2019 tilinpäätös 5 199 000
2018 tilinpäätös 4 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 240 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
 • — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
 • — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 136 183 137 386 142 500 143 700
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 53 674 50 330 53 000 53 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) 501 548 601 651
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat 10 7 10 10
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä 42 33 40 30
         
Toiminnallinen tehokkuus        
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 24,4 24,5 23,6 24,16
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 2 937 2 422 2 450 2 127
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) 105 145 108 126
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) 245 272 200 230
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 84 79 78 76
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,28 3,34 3,5 3,5

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 7 247 7 550 7 487
Bruttotulot 836 800 740
Nettomenot 6 411 6 750 6 747
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 841    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 441    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten asiakaspalveluiden kehittäminen ja viraston toimintaedellytysten turvaaminen -130
Kertamenon poistuminen -80
MTV:n analogisten videoaineistojen digitointi 50
Museoesineiden ja oheisaineistojen siirto 100
Televisiolähetysten kaappauspalvelun uudistaminen 60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
JTS-miljardin tuottavuussäästö -14
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 56
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -32
Palkkausten tarkistukset -10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 15
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -13
Yhteensä -3

2020 talousarvio 6 747 000
2019 talousarvio 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 885 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 6 747 000 euroon nähden on 138 000 euroa, mistä 70 000 euroa aiheutuu mediakasvatuksen ja kuvaohjelmalain valvonnan lisääntyneistä tehtävistä sekä 68 000 euroa kuvaohjelman luokittelu- ja ilmoittamismaksun tarkistuksesta.


2020 talousarvio 6 885 000
2019 talousarvio 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 885 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 240 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu museoesineiden ja oheisaineistojen siirrosta olosuhdehallittuun varastotilaan.


2020 IV lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 6 885 000
2019 tilinpäätös 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 15 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 68 000 euroa koronavirustilanteesta aiheutuvista tulonmenetysten kattamisesta sekä 59 000 euroa Valtti-työasemien ja Pilvi-viestin käyttöönoton kustannuksista.


2020 VII lisätalousarvio 142 000
2020 IV lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 6 885 000
2019 tilinpäätös 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 19 485 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ylimääräisistä taitelijaeläkkeistä (194/2016) annetun lain mukaisten taiteilijaeläkkeiden maksamiseen

2) aiemmin myönnettyjen sanomalehtimieseläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen

3) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Kohdan 3 määrärahaan sisältyy enintään kaksi täydeksi eläkkeeksi korotettavaa osaeläkettä.

Selvitysosa:Ylimääräinen taiteilijaeläke vuonna 2019 on 1 363,50 euroa kuukaudessa. Osaeläke on puolet täyden eläkkeen määrästä. Ylimääräistä taiteilijaeläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain siten kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä säädetään. Määräraha on laskettu vuoden 2020 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2619).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkkeiden indeksitarkistus 260
Yhteensä 260

2020 talousarvio 19 485 000
2019 talousarvio 19 225 000
2018 tilinpäätös 17 959 257

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Talousarvioesityksen mukaan määrärahaa saa käyttää enintään 51:n täyttä eläkettä vastaavan ylimääräisen taiteilijaeläkkeen myöntämiseen. Tämä vastaa myös kuluvan vuoden tasoa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että eläkkeiden lukumäärää pyritään nostamaan, sillä tarve ylimääräisille taiteilijaeläkkeille on selvästi edellä mainittua suurempi. Esim. vuonna 2018 hakemuksia oli 531 ja tänä vuonna 542.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 19 485 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ylimääräisistä taitelijaeläkkeistä (194/2016) annetun lain mukaisten taiteilijaeläkkeiden maksamiseen

2) aiemmin myönnettyjen sanomalehtimieseläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen

3) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Kohdan 3 määrärahaan sisältyy enintään kaksi täydeksi eläkkeeksi korotettavaa osaeläkettä.

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 15 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokramenojen indeksitarkistus 118
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -106
Yhteensä 12

2020 talousarvio 15 816 000
2019 talousarvio 15 804 000
2018 tilinpäätös 15 686 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 14 924 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 892 000 euroa talousarvioesityksen 15 816 000 euroon nähden aiheutuu Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa omakustannusperiaatteen vuoksi toteutettavan määrärahan vähennyksen uudelleenkohdennuksesta momentilta 29.80.04 ja vähennyksen tarkentumisesta.


2020 talousarvio 14 924 000
2019 talousarvio 15 804 000
2018 tilinpäätös 15 686 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 14 924 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 762 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta- ja aineistopalvelujen sekä kirjastojen sisältötuotantoon liittyvien valtionavustusten maksamiseen

3) viittomakielisen kirjaston toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Avustukset valtakunnalliseen ja alueellisiin kehittämistehtäviin 2 642 000
Avustukset kirjastojen sisältötuotantoon, yleisten kirjastojen erityisiin tehtäviin sekä yleisten kirjastojen tietokanta- ja aineistopalvelujen tuottamiseen 900 000
Avustus viittomakielisen kirjaston toimintaan 220 000
Yleisten kirjastojen saavutettavuus ja kirjastoautot 1 000 000
Yhteensä 4 762 000

Yleisten kirjastojen toiminnalla edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Valtionavustuksilla tuetaan yleisten kirjastojen yhdenvertaista toimintaa ja toiminnan alueellista kehittämistä. Tavoitteena on turvata yleisten kirjastojen verkon toimivuus, toiminnan laatu sekä tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus koko väestölle.

Kirjastotoimen vaikuttavuutta arvioidaan kirjastojen käytön, aineistohankintojen, henkilöstövoimavarojen ja saatavuuden indikaattoreilla.

Eräitä kirjastotoimen tunnuslukuja 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
         
Kirjahankinta, kpl/1 000 asukasta 288 305 310 315
Muu aineistohankinta, kpl/1 000 asukasta 43 43 43 43
Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,7 0,7 0,7 0,7
Aukiolotunnit, 1 000 tuntia 1 647 1 797 1 800 1 850
Fyysiset käynnit, kpl/asukas 9,1 9,1 9,2 9,3
Verkkokäynnit, kpl/asukas 6,7 6,9 7,1 7,3
Lainaukset, kpl/asukas 15,6 15,4 15,6 15,8
Toimintakustannukset, euroa/asukas 57 58 58 58

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poisto -860
Kustannustason arvioitu muutos (2,4 %) 62
Yleisten kirjastojen saavutettavuus ja kirjastoautot (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Yhteensä 202

2020 talousarvio 4 762 000
2019 talousarvio 4 560 000
2018 tilinpäätös 3 700 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että momentin määrärahaan esitetään 1 milj. euron korotusta yleisten kirjastojen saavutettavuuden parantamiseen ja kirjastoautojen hankintaan. Kirjastoautot ovat erinomainen tapa vahvistaa kansalaisten yhdenvertaisuutta kirjastopalvelujen saatavuudessa niin haja-asutusalueilla kuin kasvavilla kaupunkialueilla. Ne vievät kirjastopalveluja myös kouluihin, päiväkoteihin tai hoivalaitoksiin, joihin ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa erillisiä kirjastotiloja tai resursoida pysyvää henkilökuntaa.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös e-kirjojen merkitykseen, joka on kasvanut digitalisaation myötä. E-kirjojen tarjonnassa on kuitenkin merkittäviä kuntakohtaisia eroja. On sen vuoksi perusteltua kehittää e-kirjojen alueellista saatavuutta ja tasa-arvoa pilottihankkeena, jossa kokeillaan kuntien yhteistä e-kirjastoa.

Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa e-kirjaston kehittämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 5 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta- ja aineistopalvelujen sekä kirjastojen sisältötuotantoon liittyvien valtionavustusten maksamiseen

3) viittomakielisen kirjaston toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvasta lapsille ja nuorille suunnatusta elektronisen aineiston käyttölisenssien hankinnasta.


2020 IV lisätalousarvio 800 000
2020 talousarvio 5 012 000
2019 tilinpäätös 4 560 000
2018 tilinpäätös 3 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 62 915 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 250.

Selvitysosa:Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla 58 248 euroa, orkestereilla 51 851 euroa ja museoilla 71 761 euroa henkilötyövuotta kohden.

Museoiden alueellisiin tehtäviin on tarkoitus osoittaa enintään 170 henkilötyövuotta. Museoiden valtakunnallisiin tehtäviin on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista korotusta enintään 5 800 000 euroa.

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toimeenpanoon liittyvään vapaan ammattilaiskentän kehittämiseen on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta enintään 2 000 000 euroa.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty yhteensä 62 591 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  Valtionosuudet
budjettivaroista
(mom. 29.80.31)
Valtionosuudet
rahapelitoiminnan voittovaroista
(mom. 29.80.52)
Yhteensä
       
Teattereiden valtionosuus 31 470 000 26 069 000 57 539 000
Orkestereiden valtionosuus 9 755 000 10 137 000 19 892 000
Museoiden valtionosuus 19 690 000 26 385 000 46 075 000
Esittävän taiteen vos-uudistus 2 000 000 - 2 000 000
Yhteensä 62 915 000 62 591 000 125 506 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirron palautus momentilta 32.20.40) 250
Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistaminen (HO 2019) 1 000
Kertamenon poistuminen -595
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen; teatterit, orkesterit, museot 983
Kustannustason arvioitu muutos (2,4 %) 3 310
Kustannustason tarkistus, museot 1 034
Kustannustason tarkistus, orkesterit 309
Kustannustason tarkistus, teatterit 4 221
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, museot 96
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, orkesterit 140
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, teatterit 90
Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja esittävän taiteen valtionavustus 5 000
Yhteensä 15 838

2020 talousarvio 62 915 000
2019 talousarvio 47 077 000
2018 tilinpäätös 48 815 161

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 65 225 000 euroa.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 295.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys 2 310 000 euroa talousarvioesityksen 62 915 000 euroon nähden aiheutuu tasomuutoksesta.

Perustelujen muutos talousarvioesitykseen nähden aiheutuu museoiden valtionosuuden laskennallisena perusteena käyttävien henkilötyövuosien määrän tarkentumisesta.

Museoiden alueellisiin tehtäviin on tarkoitus osoittaa enintään 156 henkilötyövuotta. Museoiden valtakunnallisiin tehtäviin on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista korotusta enintään 5 900 000 euroa.


2020 talousarvio 65 225 000
2019 talousarvio 47 077 000
2018 tilinpäätös 48 815 161

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta viittaa momentin 29.80.52 kohdalla todettuun ja lisää momentille 2 615 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 67 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 295.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 57 666 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 26 069 000 euroa on rahoituslain mukaisia valtionosuuksia teattereille, 10 137 000 euroa rahoituslain mukaisia valtionosuuksia orkestereille ja 21 460 000 euroa rahoituslain mukaisia valtionosuuksia ja avustuksia museoille. Lisäys aiheutuu momentin 29.80.52 rahapelitoiminnan tuottoarvion muutoksen kompensoimisesta ja korvaa lakisääteisiin valtionosuuksiin momentilta 29.80.52 osoitetut määrärahat.


2020 VII lisätalousarvio 57 666 000
2020 talousarvio 67 840 000
2019 tilinpäätös 46 734 868
2018 tilinpäätös 48 815 161

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 57 666 000 euroa.

40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon.

Selvitysosa:Valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun Suomenlinnan liikenteen hoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti valtio ja kaupunki yhdessä vastaavat Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappiosta.


2020 talousarvio 252 000
2019 talousarvio 252 000
2018 tilinpäätös 239 616

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon.

41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 26 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvitykseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 15 648 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön sekä tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia kirjastoissa tapahtuvasta teosten lainaamisesta sekä julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.


2020 talousarvio 26 648 000
2019 talousarvio 26 648 000
2018 tilinpäätös 26 648 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 26 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvitykseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 15 648 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) kulttuurimatkailun vahvistamiseen

4) lukuliikkeen toiminnan jatkamiseen

5) lastenkulttuurin avustamiseen

6) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen

7) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen avustamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Bulevardin teatteriyhdistys ry:n toimintaan 290 000
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen 500 000
Kulttuurimatkailun vahvistaminen 1 000 000
Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen 600 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset 2 000 000
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaaminen 300 000
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke vuonna 2026 200 000
Yhteensä 4 890 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke vuonna 2026 (HO 2019 kertaluonteinen) 200
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen kompensaatio 300
Kertamenon poisto -530
Kulttuurimatkailun vahvistaminen (HO 2019) 1 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset (HO 2019) 2 000
Lukeva-liike: Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen (HO 2019) 600
Matkailu 4.0 -150
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen (HO 2019) 500
Rauhanjärjestöjen ja Ihmisoikeusliitto ry:n avustukset (siirto momentille 25.01.50) -400
Yhteensä 3 520

2020 talousarvio 4 890 000
2019 II lisätalousarvio 3 000 000
2019 talousarvio 1 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) kulttuurimatkailun vahvistamiseen

4) lukuliikkeen toiminnan jatkamiseen

5) lastenkulttuurin avustamiseen

6) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen

7) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen avustamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille.


2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2020 vp (23.4.2020)

Momentille ehdotetaan 40,3 milj. euron lisäystä, jolla kompensoidaan mm. pääsylipputuloja ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvia menetyksiä. Tuesta on tarkoitus kohdentaa 19 milj. euroa mm. taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille, taiteilijoille sekä taiteen ja kulttuurin alan vapaille ryhmille ja kulttuuritapahtumille. Valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille osoitetaan yhteensä 18 milj. euroa ja kansallisille taidelaitoksille 3,2 milj. euroa. Tuki ulottuu 31.5.2020 saakka.

Valiokunta on tyytyväinen näihin lisäpanostuksiin ja pitää hyvänä, että tukipaketissa on otettu eri toimijat laajasti huomioon. Jatkossa on tärkeä seurata tuen tarvetta ja varautua osoittamaan lisäresursseja esim. tilanteessa, jossa kesätapahtumat joudutaan epidemian vuoksi perumaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuritilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, seurantalojen ylläpitokustannuksiin ja peruskorjaamiseen sekä elokuvien ja draamasarjojen tuotantoon.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö ja kiinteistöosakeyhtiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 000 000 euroa aiheutuu kulttuuritilojen rakentamisen ja peruskorjaamisen tukemisesta, 3 000 000 euroa seurantalojen tukemisesta, 5 000 000 euroa elokuvien ja draamasarjojen tuotantojen tukemisesta ja 9 600 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi peruuntuvien tai ennakoitua pienempinä toteutuvien kulttuuritapahtumien tukemisesta.

Momentin vuoden 2019 perustelujen täydennys mahdollistaa määrärahan käytön myös Paimion parantolan hallinnointia varten perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle.


2020 IV lisätalousarvio 20 600 000
2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuritilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, seurantalojen ylläpitokustannuksiin ja peruskorjaamiseen sekä elokuvien ja draamasarjojen tuotantoon.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö ja kiinteistöosakeyhtiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 994 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen ja enintään 17 494 000 euroa avustuksiin elokuvien tuotantoon Suomen elokuvasäätiön kautta myönnettäväksi.

Vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 500 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia ja aiheutuu avustuksesta Suomen Ilmailumuseolle uuden tilan hankkimiseksi Ilmailumuseon tarpeisiin. Hankkeen toteuttaminen on viivästynyt, minkä vuoksi hankkeelle myönnetyn avustuksen käyttöaikaa on tarpeen jatkaa. Lisäyksestä 17 494 000 euroa aiheutuu momentin 29.80.52 rahapelitoiminnan tuottoarvion muutoksen kompensoimisesta ja 23 000 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta tai toteutumisesta rajoitusten alaisena aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2020 VII lisätalousarvio 41 994 000
2020 IV lisätalousarvio 20 600 000
2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 994 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen ja enintään 17 494 000 euroa avustuksiin elokuvien tuotantoon Suomen elokuvasäätiön kautta myönnettäväksi.

Vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 16 294 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin.

Yksittäisten apurahakausien keskeyttämiset ja jatkamiset keskeyttämisen jälkeen voivat aiheuttaa muutoksia määrärahan maksuerien kohdentumisessa eri vuosille.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl) 12 682 000
Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat ja avustukset 3 100 000
Taiteilijaprofessoriapurahat (22 kpl) 512 000
Yhteensä 16 294 000

Taiteilija-apurahan suuruus vuonna 2020 on 1 939,15 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Taiteilija-apurahojen tason korotus (HO 2019) 1 400
Palkkausten tarkistukset 41
Yhteensä 1 441

2020 talousarvio 16 294 000
2019 talousarvio 14 853 000
2018 tilinpäätös 14 333 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 16 294 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin.

Yksittäisten apurahakausien keskeyttämiset ja jatkamiset keskeyttämisen jälkeen voivat aiheuttaa muutoksia määrärahan maksuerien kohdentumisessa eri vuosille.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 61 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu taiteilija-apurahan suuruuden tarkistamisesta 1.8.2020 lukien siten, että se on 1 960,48 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä.


2020 VII lisätalousarvio 61 000
2020 talousarvio 16 294 000
2019 tilinpäätös 14 581 416
2018 tilinpäätös 14 333 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 61 000 euroa.

52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 257 570 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin sekä enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin

3) taideteosten hankkimiseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) mukaisesti

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin

7) museolain (314/2019) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

8) Suomen elokuvasäätiölle elokuvien käsikirjoittamiseen, tuotantoon, jakeluun ja muun elokuvakulttuuriin tukemiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) nojalla sekä enintään 2 745 000 euroa Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen

9) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

10) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 997 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 13 195 000 euroa

12) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja kansalliseen vastinrahoitukseen

13) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon määräaikaisiin tehtäviin.

Kohdasta 2 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat sekä kohdan 3 määräraha budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 2 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1) Luova työ ja tuotanto 99 261 000
Elokuva 25 047 000
Esittävä taide (musiikki, tanssi, teatteri ja sirkus) 50 898 000
Kirjallisuus 993 000
Visuaalinen ja rakennustaide sekä muotoilu 5 412 000
Kulttuurin tuotanto ja levitys 16 911 000
2) Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin 29 115 000
Kirjastot ja tiedon saatavuus 6 909 000
Kulttuuripalvelut ja kulttuuritoiminta 22 206 000
3) Kulttuurin perusta ja jatkuvuus 129 194 000
Museot ja kulttuuriperintö 33 213 000
Kulttuuritilat 25 390 000
Kansalliset kulttuurilaitokset 67 379 000
Kulttuurikasvatus sekä kulttuuripolitiikan tutkimus ja kehittäminen 3 212 000
Yhteensä 257 570 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto rahapelitoiminnan jakamattomista voittovaroista -250
Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistaminen rahapelitoiminnan jakamattomista voittovaroista 2 000
Kansallisteatterin peruskorjaus (HO 2019 kertaluonteinen) 20 000
Kansallisteatterin pienen näyttämön peruskorjauksen suunnittelu rahapelitoiminnan jakamattomista voittovaroista -1 000
Kertamenon poisto -4 364
Musiikkitalon urkuhankinta rahapelitoiminnan jakamattomista voittovaroista -500
Tasomuutos -4 576
Yhteensä 11 310

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 257 570 000
2019 talousarvio 246 260 000
2018 tilinpäätös 238 839 355

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Määrärahaa saa käyttää:

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 38 197 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 13 195 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 11) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 11).

Talousarvioesitykseen nähden perusteluihin on tehty tekninen korjaus.


2020 talousarvio 257 570 000
2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 246 260 000
2018 tilinpäätös 238 839 355

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta lisää momentille 2 615 000 euroa, josta osoitetaan

 • — 150 000 euroa Lukukeskukselle kirjailijavierailujen sekä luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen liittyvien työpajojen toteuttamiseen (100 000 euroa) sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielen ja lukutaidon tukemiseen (50 000 euroa)
 • — 120 000 euroa Lastenkirjainstituutille Lukemo-portaalin kehittämiseen, jossa kootaan yhteen lasten- ja nuorten kirjallisuutta edistävät hankkeet ja tarjotaan toimiva työkalu opettajien koulutukseen
 • — 1 400 000 euroa koululaisten tasa-arvoisten taidevierailujen toteuttamiseen, eli ns. Taidetestaajat-hankkeen jatkamiseen
 • — 100 000 euroa DocPoint-festivaalin 20-vuotisjuhlan valmisteluihin sekä lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueen kehityshankkeesen
 • — 50 000 euroa Sodankylän elokuvafestivaalien 35-vuotisjuhlien järjestelyihin
 • — 100 000 euroa Women in Film and Television Finland (WIFT Finland) ry:n toimintaan
 • — 100 000 euroa Uudenkaupungin Crusell-viikon yhteydessä järjestettävän puupuhallinkilpailun järjestämiseen
 • — 100 000 euroa Saamelaiskäräjille saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen
 • — 70 000 euroa sotakorvausalus Vegan kunnostamiseen
 • — 200 000 euroa Sastamalassa sijaitsevan Keikyän puisen riippusillan kunnostamiseen
 • — 80 000 euroa Tampereen oopperan toimintaan
 • — 40 000 euroa Lapin karvalakkilähetystöstä kertovan oopperan tuotantoon Rovaniemellä
 • — 25 000 euroa Vekarateatterin 30-vuotisjuhlajärjestelyihin
 • — 40 000 euroa Muoniossa toimivan Suomen kalakirjaston toiminnan edistämiseen
 • — 20 000 euroa Raahessa sijaitsevan Olkijoen Rauhanpirtin kunnostamiseen
 • — 20 000 euroa Yläneen luontokapinetin näyttelyn kehittämiseen.

Momentilta vähennetään 2 615 000 euroa, joka lisätään momentille 29.80.31. Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 257 570 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin sekä enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin

3) taideteosten hankkimiseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) mukaisesti

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin

7) museolain (314/2019) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

8) Suomen elokuvasäätiölle elokuvien käsikirjoittamiseen, tuotantoon, jakeluun ja muun elokuvakulttuuriin tukemiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) nojalla sekä enintään 2 745 000 euroa Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen

9) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

10) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 38 197 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 13 195 000 euroa

12) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja kansalliseen vastinrahoitukseen

13) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon määräaikaisiin tehtäviin.

Kohdasta 2 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat sekä kohdan 3 määräraha budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 2 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Kansallisteatterin Pienen näyttämön perustamis- ja perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja siten, että momentilta 29.80.52 myönnetään enintään 20 000 000 euroa vuonna 2021 sekä momentilta 29.80.50 enintään 10 000 000 euroa vuonna 2022.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 257 570 000
2019 tilinpäätös 247 042 783
2018 tilinpäätös 238 839 355

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Kansallisteatterin Pienen näyttämön perustamis- ja perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 30 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 75 160 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Veikkaus Oy:n tuottoarvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio -75 160 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 257 570 000
2019 tilinpäätös 247 042 783
2018 tilinpäätös 238 839 355

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 75 160 000 euroa.

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 25 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen valtion omistamissa toimitiloissa toimivien taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää 14:n valtakunnallisesti merkittävän taide- ja kulttuurilaitoksen tilakustannusten avustamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisoopperan ja -baletin tilahankkeet 110
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 535
Yhteensä -1 425

2020 talousarvio 25 442 000
2019 talousarvio 26 867 000
2018 tilinpäätös 26 159 810

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 25 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen valtion omistamissa toimitiloissa toimivien taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) keskeisten priorisoitujen museo- ja kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen

4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyttämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa Europeanaa

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin

6) valtion virastoille ja laitoksille kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista ja digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin

7) enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.


2020 talousarvio 1 950 000
2019 talousarvio 1 950 000
2018 tilinpäätös 1 950 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) keskeisten priorisoitujen museo- ja kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen

4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyttämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa Europeanaa

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin

6) valtion virastoille ja laitoksille kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista ja digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin

7) enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 729 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -10
Yhteensä -10

2020 talousarvio 729 000
2019 talousarvio 739 000
2018 tilinpäätös 739 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 729 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 3 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 3 100 000
Yhteensä 3 899 000

Määrärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohdan 2. osalta enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Valtuus

Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2020 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 1 000 000 euroa.


2020 talousarvio 3 899 000
2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 3 899 000
2018 tilinpäätös 3 688 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 3 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 3 100 000
Yhteensä 3 899 000

Määrärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohdan 2. osalta enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Valtuus

Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2020 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 1 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 4 560 000
Yhteensä 5 359 000

Selvitysosa:Lisäyksestä 380 000 euroa aiheutuu toimistotilan sekä kokous- ja juhlatila Paarlastihuoneen kosteusvaurioiden ja haitta-aineita sisältävien rakenteiden korjauksesta sekä 1 080 000 euroa toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksesta ja kunnossapidosta Suomenlinnassa..


2020 IV lisätalousarvio 1 460 000
2020 talousarvio 3 899 000
2019 tilinpäätös 6 046 000
2018 tilinpäätös 3 688 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 4 560 000
Yhteensä 5 359 000

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 4 705 000
Yhteensä   5 504 000

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Helsingin kaupungilta laskutettavasta osuudesta huoltorannan korjauksessa. Saadut tulot on budjetoitu momentille 12.29.99.


2020 VII lisätalousarvio 145 000
2020 IV lisätalousarvio 1 460 000
2020 talousarvio 3 899 000
2019 tilinpäätös 6 046 000
2018 tilinpäätös 3 688 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 4 705 000
Yhteensä   5 504 000

95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen.


2020 talousarvio 50 000
2019 talousarvio 50 000
2018 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen.