Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell

Talousarvioesitys 2020

Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)PDF-versio

För förvaltningsområdet föreslås anslag till ett belopp av 1,1 miljarder euro, vilket är 18,9 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2016. Ökningen beror i huvudsak på den höjda nivån på anslagen för utvecklingssamarbete. Av anslagen under huvudtiteln utgör andelen för utrikesförvaltningen 23 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 63 %, andelen för krishantering 5 % och andelen för övriga utgifter 9 %.

Utrikesförvaltningen

För utrikesförvaltningen föreslås ett anslag på 247,1 miljoner euro, vilket är 7,4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2016. För utrikesförvaltningens omkostnader föreslås ett anslag på 219,8 miljoner euro. Utrikesförvaltningens resurser koncentreras till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland ökar. Man fortsätter att utveckla strukturen för Finlands representation i utlandet på basis av riktlinjerna för projektet om Finlands representation, dess sätt och modeller. Vid utvecklandet beaktas möjligheterna att samarbeta med Nordens, de baltiska ländernas och EU:s utrikesförvaltning samt Team Finland-verksamhetsmodellen. Som ett led i regeringens samlade spetsprojekt stärks nätverket Team Finland genom anställning av specialsakkunniga med fokus på handelsekonomiska frågor som stationeras vid utvalda finska beskickningar. Detta föranleder ytterligare utgifter till ett belopp av 1,6 miljoner euro 2017. I omkostnaderna har beaktats de ökade utgifter som beror på det ökade antalet asylsökande vid beskickningarna i anknytning till bl.a. processer för familjeåterförening. Finland är ordförande för Arktiska rådet 2017—2019.

Ägarbesittningen av fastigheter för vetenskaps- och kulturinstitut som staten äger utomlands överförs från finansministeriet till utrikesministeriet den 1 januari 2017. Utrikesministeriet fortsätter att hyra ut lokaliteterna i institutfastigheterna till de nuvarande stiftelsehyresgästerna. Överföringen av ägarbesittningen påverkar inte resultatstyrningen av stiftelserna. Under 2017 är avsikten att renovera lokaliteterna i Finlands Frankrikeinstitut i Paris, som föreslås få ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner euro.

Krishantering

Utrikesministeriets förvaltningsområdes andel av utgifterna för underhållet av de finländska krishanteringsstyrkorna är 37,9 miljoner euro, vilket är 11,1 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2016. För civil krishantering föreslås ett anslag på 15,4 miljoner euro. I anslaget ingår en andel på 0,5 miljoner euro för fredsförmedling. Antalet anställda i uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2017 vara sammanlagt ca 510.

Utvecklingssamarbete

För internationellt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 0,9 miljarder euro. Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete uppskattas 2017 vara 0,40 % i förhållande till bruttonationalinkomsten. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås anslag på 535,2 miljoner euro samt fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 366 miljoner euro så att utgifterna för dem infaller efter 2016. För biståndslån föreslås 100,0 miljoner euro, för höjning av Finnfunds kapital 10,0 miljoner euro och för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet 30,0 miljoner euro.

Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

För medlemsavgifter och finansieringsunderstöd till internationella organisationer föreslås ett anslag på 87,2 miljoner euro och för samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis 1,8 miljoner euro. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen, det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden och verkställandet av regeringens Rysslandspolitik samt projekt som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.