Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja tekee avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettiin vuonna 2019 avustuksia yhteensä 361,9 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tuottoa käytettiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintaan 2,9 milj. euroa. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 30,0 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 38,0 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 58,4 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 3,5 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, tuoton käyttö oli yhteensä 494,7 milj. euroa.

Veikkaus Oy:n tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2020 yhteensä 473,4 milj. euroa. Tästä määrästä jaettaisiin avustuksina 380,0 milj. euroa momentilta 33.90.50. Lisäksi osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä 90,5 milj. euroa, josta sotilasvammakorvauksiin 25 milj. euroa, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin 25 milj. euroa, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin 2,5 milj. euroa ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin 38,0 milj. euroa. Lisäksi osoitetaan 2,9 milj. euroa momentille 33.01.01 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenoihin. Vastaava tulo 473,4 milj. euroa on merkitty momentille 12.33.90.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 380 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Vuonna 2020 STEA:n avustuksissa painotetaan erityisesti
  • — hyvinvointia ja terveyttä edistävän sekä ongelmia kohdanneita auttavan järjestölähtöisen työn edellytysten vahvistamista ja roolin selkiinnyttämistä muuttuvissa rakenteissa
  • — vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki II -avustusohjelma).
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen: Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten järjestötoiminnan hallinto, tilat, viestintä, edunvalvonta, kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminta sekä jäsenjärjestötoiminta.

2) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

3) Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

4) Erityisryhmien asumisen tukeminen: Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista.

5) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen: Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

6) Työelämäosallisuuden vahvistaminen: Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2018—2020 (milj. euroa)

  2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
       
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen 124 118 119
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 85 85 85
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 72 81 84
Erityisryhmien asumisen tukeminen 20 22 25
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 31 33 40
Työelämäosallisuuden vahvistaminen 26 23 27
Yhteensä 358 362 380

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2018—2020 (milj. euroa)

  2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
       
Yleisavustukset 67 70 70
Kohdennetut toiminta-avustukset 174 180 195
Investointiavustukset 17 15 20
Hankeavustukset 100 97 95
Yhteensä 358 362 380

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Järjestöille myönnettävien avustusten tarkentuminen 18 150
Yhteensä 18 150

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 380 000 000
2019 talousarvio 361 850 000
2018 tilinpäätös 357 975 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden momentin määräraha on muutettu arviomäärärahaksi.


2020 talousarvio 380 000 000
2019 IV lisätalousarvio 1 439 000
2019 talousarvio 361 850 000
2018 tilinpäätös 357 975 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 380 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu järjestöille avattavasta erillisestä avustushausta koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin vastaamiseksi.


2020 II lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 380 000 000
2019 tilinpäätös 363 289 000
2018 tilinpäätös 357 975 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2020 vp (23.4.2020)

Momentin määrärahaa lisätään 5 milj. eurolla, jota järjestöt voivat hakea erillisen avustushaun puitteissa. Näin pyritään vastaamaan koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin järjestökentällä. Momentin määräraha katetaan rahapelitoiminnan tuotolla, jota nyt lisätään 5 milj. eurolla purkamalla jakamatonta tuottoa momentille 12.33.90.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että järjestökentän toimintamahdollisuuksia tuetaan avaamalla uusi avustushaku. Järjestökentän tilanne on kuitenkin huolestuttava, sillä epidemia vaikutukset ulottuvat laajalti järjestöjen taloudelliseen tilanteeseen, kun palveluja on rajoitettu tai kokonaan lopetettu. On siksi välttämätöntä, että järjestökentän rahoitustilanne selvitetään ja varmistetaan, etteivät palveluita tuottavat yleishyödylliset järjestöt jää ilman tukea. Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen on tärkeää myös työllisyyden sekä palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.