Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2020 talousarvio
2019 talousarvio
2018 tilinpäätös 100 000 000

 

VI lisätalousarvioesitys HE 131/2020 vp (24.9.2020)

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina julkisen terveydenhuollon yksiköille.

Selvitysosa:Määräraha aiheutuu valtioneuvoston 11.9.2020 tekemästä periaatepäätöksestä hybridistrategian toteuttamiseksi rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa, joka edellyttää rajanylityksiin liittyvän testauksen kapasiteetin ja analyysitoiminnan pikaista nostoa 10 000 testillä/päivä. Tämä on osa hallituksen ehkäise-testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategian toteutusta.

Rajanylityksiin liittyvän testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvat kustannukset korvataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) valtionapuviranomaisen hyväksymien kustannusten mukaisesti. Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.


2020 VI lisätalousarvio 200 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 17/2020 vp (7.10.2020)

Hallitus ehdottaa pääluokkaan 33 uutta momenttia ja sille 200 milj. euron määrärahaa, joka on tarkoitettu covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen julkisen terveydenhuollon yksiköille. Määrärahatarve aiheutuu valtioneuvoston 11.9.2020 tekemästä periaatepäätöksestä hybridistrategian toteuttamiseksi rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa, mikä edellyttää testauskapasiteetin ja analyysitoiminnan lisäämistä.

Rajanylityksiin liittyvän testaustarpeen arvioidaan kasvavan 10 000 testillä/päivä, mikä tuo lisäkustannuksia erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia on tarkoitus kohdentaa myös sairaanhoitopiirien omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja tarpeellisena, sillä periaatepäätöksen mukaan testauskapasiteetin kasvattamiseen liittyvät kustannukset katetaan täysimääräisesti. Valiokunta painottaa, että testaus tulee suorittaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. On niin ikään tärkeää, että testaukseen osoitettujen resurssien käytön seuranta on johdonmukaista ja kattavaa.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että momentin päätösosasta puuttuu maininta määrärahan budjetoinnista maksatuspäätösperusteisesti. Saadun selvityksen mukaan maksatuspäätösperusteinen budjetointi on määrärahan sujuvan hallinnoinnin ja käytön kannalta välttämätöntä. Valiokunta tekee tätä koskevan lisäyksen momentin päätösosaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 38/2020 vp (16.10.2020)

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina julkisen terveydenhuollon yksiköille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 000 000 euroa covid-19 testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksena Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hallituksen päivitetystä koronaviruksen testausstrategiasta viruksen leviämisen torjumiseksi. Päivitetyn testausstrategian mukaisesti testiin tulee päästä yhdessä vuorokaudessa ja testitulos saada yhdessä vuorokaudessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi testauskapasiteetti nostetaan 20 000 näytteeseen vuorokaudessa, minkä lisäksi rajanylitykseen liittyvä testauskapasiteetti on noin 10 000 vuorokaudessa. Lisäksi huolehditaan riittävästä jäljitysresurssista tartuntaketjujen katkaisemiseksi.

Valtionavustukset korvataan valtionapuviranomaisen hyväksymien kustannusten mukaisesti.


2020 VII lisätalousarvio 5 000 000
2020 VI lisätalousarvio 200 000 000

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 000 000 euroa seitsemännen lisätalousarvioesityksen 5 000 000 euroon nähden aiheutuu koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten arvion tarkentumisesta.


2020 VII lisätalousarvio 6 000 000
2020 VI lisätalousarvio 200 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2020 vp (24.11.2020)

Hallitus ehdottaa momentille 6 milj. euron määrärahaa, joka on tarkoitettu covid-19 testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksena Ahvenanmaan maakunnalle.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määräraha on sinänsä riittävä, mutta sen käyttötarkoitus on hallituksen esityksessä rajattu vain testaamisesta ja jäljityksestä aiheutuviin kustannuksiin. Ahvenanmaalle on aiheutunut pandemiasta muitakin sote-menoja, mutta Ahvenanmaan maakuntahallituksen lausunnon mukaan maakunta ei ole saanut valtionavustusta pandemian vastaisiin toimenpiteisiin, toisin kuin Manner-Suomen kunnat ja sairaanhoitopiirit. Siksi maakunnan hallitus ehdottaa, että momentin perusteluja laajennetaan siten, että määrärahaa voi käyttää kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 -pandemiasta johtuviin lisäkustannuksiin.

Valiokunta toteaa, että neljänteen lisätalousarvioon liittyvän valtioneuvoston 2.6.2020 hyväksymän pöytäkirjamerkinnän mukaan koronakriisin Ahvenanmaalle aiheuttamat kustannukset selvitetään ja syksyn aikana päätetään tavanomaisesta poikkeavien kustannusten korvaamisesta. Tehtyjen selvitysten mukaan Ahvenanmaalle aiheutuneet epidemiaan liittyvät lisäkustannukset ovat 6 milj. euroa.

Valiokunta pitää päätösosan muuttamista perusteltuna, jotta covid-19 -pandemian korvausperusteet koko maassa olisivat yhdenmukaiset. Määrärahaa voisi näin käyttää covid-19 -pandemian sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheuttamien välittömien lisäkustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa covid-19 -pandemian sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheuttamien välittömien lisäkustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.