Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 457 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavien peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ja niihin liittyvien lapsikorotusten ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun perusteella maksettavaan liikkuvuusavustukseen

4) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki ja starttiraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha ja siihen liittyvä lapsikorotus sekä korotusosa rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä, tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Kuntien rahoitusosuus on 70 prosenttia työmarkkinatukea yli 1 000 päivää saaneiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen osalta. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Vuorottelukorvaukset rahoitetaan kuten vastaavat työttömyysetuudet. Kassaan kuulumattomien henkilöiden vuorottelukorvaukset valtio rahoittaa kokonaan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysetuuksista annetun lain muuttamisesta, jolla vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2020.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 1 024 600 000
— kuntien rahoitusosuus -387 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 549 400 000
— kulukorvaukset 78 100 000
— liikkuvuusavustus 1 500 000
— korotusosa 26 400 000
Työmarkkinatuki yhteensä 1 293 000 000
   
Peruspäiväraha  
— työttömyysajalta 176 016 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 28 484 000
— korotusosa 2 800 000
— kulukorvaus 5 000 000
Palkansaajan tt-maksun osuus -192 900 000
Peruspäiväraha yhteensä 19 400 000
   
Perusturvan palkkatuki 145 000 000
Vuorottelukorvaus 100 000
Yhteensä 1 457 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aktiivimallin leikkurin poisto (HO 2019) 14 400
Karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään 1 500
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona -2 100
Palkansaajan maksuosuuden muutos -26 000
Perusturvan korotus (HO 2019) 33 200
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -9 000
Tarvearvion muutos -64 600
Yhteensä -52 600

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 talousarvio 1 510 100 000
2018 tilinpäätös 1 463 594 162

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 457 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavien peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ja niihin liittyvien lapsikorotusten ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun perusteella maksettavaan liikkuvuusavustukseen

4) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki ja starttiraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 664 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 504 000 000 euroa aiheutuu koronavirusepidemiaan COVID-19 liittyvistä toimenpiteistä sekä työttömien määrän kasvusta ja lomautuksista sekä 160 000 000 euroa siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että yrittäjille voitaisiin maksaa työmarkkinatukea, vaikka yritystoimintaa ei lopetettaisi.


2020 II lisätalousarvio 664 000 000
2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 tilinpäätös 1 417 585 672
2018 tilinpäätös 1 463 594 162

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 664 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 91 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 9 000 000 euroa aiheutuu liikkuvuusavustuksen kriteerien muuttamisesta ja 5 800 000 euroa työttömyysturvan suojaosan korottamisesta 300 eurosta 500 euroon ajalle 1.6.—31.10.2020, 6 900 000 euroa hallituksen esityksestä (HE 61/2020 vp) laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin COVID-19 epidemian vuoksi ja 2 700 000 euroa määräaikaisesta starttirahan maksuajan pidennyksestä. Lisäyksestä 67 500 000 euroa aiheutuu työttömyysturvaan aiemmin tehtyjen väliaikaisten muutosten jatkamisesta vuoden loppuun saakka.


2020 IV lisätalousarvio 91 900 000
2020 II lisätalousarvio 664 000 000
2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 tilinpäätös 1 417 585 672
2018 tilinpäätös 1 463 594 162

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 91 900 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 206 300 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 210 000 000 euroa uusien alkavien lomautusten ja työttömien määrän vähenemisestä aiempiin arvioihin verrattuna ja lisäyksenä 3 700 000 euroa, joka aiheutuu työttömyysturvan väliaikaisten muutosten jatkamisesta ajalle 1.11.—31.12.2020.


2020 VII lisätalousarvio -206 300 000
2020 IV lisätalousarvio 91 900 000
2020 II lisätalousarvio 664 000 000
2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 tilinpäätös 1 417 585 672
2018 tilinpäätös 1 463 594 162

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 206 300 000 euroa.