Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteena on osaltaan vaikuttaa työpaikkojen turvallisuuden johtamiseen ja työolosuhteisiin siten, että työpaikkatapaturmat, ammattitaudit, haitallinen kuormitus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenevät. Lisäksi työsuojelun vastuualueiden toiminnalla vaikutetaan myös siihen, että työsuhteen ehtoja noudatetaan paremmin ja harmaan talouden määrä vähenee.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Varmistaakseen toimintansa asiakaslähtöisyyden työsuojeluhallinto antaa seuraavan palvelulupauksen:

Työsuojelun vastuualueet toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa. Työsuojelun vastuualueiden toiminta on riippumatonta, puolueetonta ja asiantuntevaa. Kaikilta toimialoilta ja työpaikoilta tulevaan asiakaskysyntään vastataan kattavasti sovittuja toimitus- ja saatavuusaikoja noudattaen. Työsuojelun vastuualueet kehittävät toimintaansa keräämäänsä asiakaspalautetta hyödyntäen.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat viranomaisaloitteista toimintaa pääasiassa sellaisiin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin, joihin liittyen on havaittu esiintyvän merkittävimpiä riskejä. Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa. Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Valvonnan kohteena oleviin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin liittyen määritellään ne valvonnan keinot, joita yhdistelemällä viranomaistoiminnalle saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Sen varmistamiseksi, että valvonta tavoittaa ne työnantajat, jotka pyrkivät tietoisesti välttelemään työnantajavelvoitteidensa täyttämistä, varmistetaan riittävä työpaikkatarkastusten kattavuus.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Kokonaistarkastusmäärä 26 420 27 500 27 500

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue 2018
toteutuma
%-osuus htv 2019
tavoite
%-osuus htv 2020
tavoite
%-osuus htv
                   
Viranomaisaloitteinen toiminta 18 861 78 311 16 016 65 266 17 009 65 283
Asiakasaloitteinen toiminta 3 144 13 52 4 504 18 73 4 710 18 78
Hallinto- ja tukitoiminnot 2 176 9 36 4 255 17 69 4 448 17 74
Yhteensä 24 181 100 399 24 775 100 408 26 167 100 435
Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojeluvalvonta on riskiperusteista. Työsuojelun vastuualueet käyttävät vaikutuksia aikaansaavia ja yhtenäisiä valvontaotteita ja -menetelmiä. Vastuualueiden yhteistyöllä, viranomaisten välisellä tietojen vaihdolla ja hyvien käytäntöjen levittämisellä varmistetaan vaikuttava työsuojeluvalvonta.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä tukevat tehokkaasti työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 24 461 24 945 26 337
Bruttotulot 280 170 170
Nettomenot 24 181 24 775 26 167
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 251    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 394    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Työsuojeluvalvonnan ja ulkomaisen työvoiman valvonnan resurssien lisääminen (HO 2019) 1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -131
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 392
Palkkausten tarkistukset -65
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 90
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -311
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -78
Tasomuutos -5
Yhteensä 1 392

2020 talousarvio 26 167 000
2019 talousarvio 24 775 000
2018 tilinpäätös 24 324 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 26 167 000
2019 tilinpäätös 24 775 000
2018 tilinpäätös 24 324 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.