Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 104 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — tuottavuuden parantaminen toimintatapojen uudistamisella ja prosessien tehostamisella
  • — lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitoiminnan (HTA-toiminta) vahvistaminen
  • — lääketietovarannon kehittäminen
  • — EU-lainsäädännön valmisteluun ja implementointiin osallistuminen
  • — Fimeaan siirtyvien terveysteknologian valvontatehtävien häiriötön haltuunotto, uusiin tehtäviin varautuminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
  • — vaikuttavuuden parantaminen lääkitysturvallisuus- ja valvontatoiminnassa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä ja ennakoivaa ohjausta
  • — lääkeinnovaatioiden ja -tutkimuksen edistäminen ohjauksen ja valvonnan keinoin
  • — varautuminen kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten vaatimuksiin
  • — tiedon tuottaminen rationaalisen lääkehoidon ja lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 88,7 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 82,5 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
Maksullinen toiminta 223 241 241
Ei-maksullinen toiminta 27 29 43
Yhteensä 250 270 284

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 25 704 28 582 30 176
Bruttotulot 23 541 24 830 25 072
Nettomenot 2 163 3 752 5 104
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 879    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 841  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Budjettirahoitus 3 107 3 752 5 104
       
Maksullisen toiminnan tuotot 23 541 24 830 25 072
— julkisoikeudelliset suoritteet 21 281 22 500 22 742
— liiketaloudelliset suoritteet 18 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 920 2 080 2 080
Muut tuotot 322 250 250
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 3 879 - -
Yhteensä 30 527 28 582 30 176

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 21 281 22 500 22 742
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 195 13 725 13 872
— osuus yhteiskustannuksista 11 151 8 775 8 870
Kustannukset yhteensä 23 346 22 500 22 742
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 065 - -
Kustannusvastaavuus, % 91 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 920 2 080 2 080
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 987 1 335 1 335
— osuus yhteiskustannuksista 674 745 745
Kustannukset yhteensä 1 661 2 080 2 080
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 259 - -
Kustannusvastaavuus, % 116 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,67 > 3,7 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 8,2 < 7,5 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (4 htv) (siirto momentilta 33.02.05) 280
Kertaluonteisen leikkauksen palautus 500
Lääkehoitojen arviointitoiminnan voimavarojen vahvistaminen 150
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentilta 33.02.05) 700
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -470
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 370
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 42
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -3
Palkkausten tarkistukset -7
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 10
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -200
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Yhteensä 1 352

2020 talousarvio 5 104 000
2019 talousarvio 3 752 000
2018 tilinpäätös 3 125 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 104 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 800 000 euroa aiheutuu pandemiatilanteen edellyttämästä lääkehuollon turvaamisesta ja 100 000 euroa ICT-palveluiden kapasiteetin ja toimivuuden varmistamisesta.


2020 II lisätalousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 5 104 000
2019 tilinpäätös 3 752 000
2018 tilinpäätös 3 125 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 15 000
2020 II lisätalousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 5 104 000
2019 tilinpäätös 3 752 000
2018 tilinpäätös 3 125 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.