Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              52. (32.40.52) Palkkaturva
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

42. (32.50.42) Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 7 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä enintään 4 000 000 euron arvosta sitoumuksia.

Selvitysosa:Momentin valtuutta käytetään hallitusohjelman mukaisesti käynnistettävän alueellisen pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yrityksen kehittämisavustuksiin. Ohjelma kohdistuu erityisesti kasvun alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen, tavoitteena vientivetoinen kasvu.

Momentin valtuudella arvioidaan vaikutettavan 100 pk-yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien paranemiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023 Yhteensä
vuodesta
2020 lähtien
           
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 7 178 1 178     8 356
Vuoden 2020 sitoumukset 800 1 600 1 200 400 4 000
Menot yhteensä 7 978 2 778 1 200 400 12 356

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankkeiden maksatusten vähentyminen -1 000
Pk-yritysten kasvuohjelma (HO 2019) 800
Yhteensä -200

2020 talousarvio 7 978 000
2019 I lisätalousarvio 9 400 000
2019 talousarvio 8 178 000
2018 tilinpäätös 12 069 408

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 16 378 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 8 400 000 euroa talousarvioesityksen 7 978 000 euroon nähden aiheutuu kolmen pääomasijoitushankkeen käynnistymisen siirtymisestä vuodelta 2019 vuodelle 2020 ja siitä aiheutuvasta maksatusaikataulun muutoksesta.


2020 talousarvio 16 378 000
2019 I lisätalousarvio 9 400 000
2019 talousarvio 8 178 000
2018 tilinpäätös 12 069 408

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 16 378 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä enintään 4 000 000 euron arvosta sitoumuksia.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisiin avustuksiin.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 54 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 15 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 50 000 000 euron lisäys aiheutuu erityisesti palvelualojen, tarpeen mukaan myös muiden toimialojen, pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettävistä avustuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 15 000 000 euroa vuonna 2020, 20 000 000 euroa vuonna 2021 ja 15 000 000 euroa vuonna 2022.


2020 I lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 16 378 000
2019 tilinpäätös 4 944 751
2018 tilinpäätös 12 069 408

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2020 vp (26.3.2020)

Hallitus esittää momentin myöntövaltuuteen 50 milj. euron lisäystä avustuksiin, jotka on tarkoitettu mm. palvelualojen pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ELY-keskusten käyttöön ollaan valmistelemassa de minimis -muotoista rahoitusinstrumenttia. Se olisi tarkoitettu pk-yrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisia markkina- ja tuotantohäiriöitä ja sillä turvattaisiin erityisesti yritysten maksuvalmiutta ja yritysrahoituksen saatavuutta. Jos edellytykset kannattavaan toimintaan ovat olemassa, rahoitusta voisi saada tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Tarkoituksena on, että haku ja rahoitus voidaan käynnistää mahdollisimman pian ja että asetusmuutos antaa mahdollisuuden aiempaa suurempiin ennakoihin sekä korkeampaan tukiprosenttiin.

Tuen tarve on kuitenkin kasvanut ennakoitua nopeammin, ja momentin myöntövaltuutta ja määrärahaa on korotettava, jotta em. rahoitusinstrumentti voidaan ottaa käyttöön. Koronavirustilanteen pahentuessa tukimuotoisen rahoituksen tarve tulee edelleen kasvamaan.

Valiokunta ehdottaa myöntövaltuuden nostamista 250 milj. eurolla, jolloin valtuus nousee 300 milj. eurolla. Tämä edellyttää momentin määrärahan korottamista 185 milj. eurolla, jolloin momentille myönnetään lisäystä yhteensä 200 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisiin avustuksiin.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 304 000 000 eurolla.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sen perusteella annetun asetuksen (716/2014) sekä sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 404 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 75 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 100 000 000 euron lisäys aiheutuu pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettävistä avustuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 75 000 000 euroa vuonna 2020, 20 000 000 euroa vuonna 2021 ja 5 000 000 euroa vuonna 2022.


2020 II lisätalousarvio 75 000 000
2020 I lisätalousarvio 200 000 000
2020 talousarvio 16 378 000
2019 tilinpäätös 4 944 751
2018 tilinpäätös 12 069 408

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sen perusteella annetun asetuksen (716/2014) sekä sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 404 000 000 eurolla.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 429 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 10 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 25 000 000 euron lisäys aiheutuu pk-yritysten kilpailukyvyn ja kasvun lisärahoituksesta investointeihin ja toiminnan kehittämiseen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 10 000 000 euroa vuonna 2020,10 000 000 euroa vuonna 2021 ja 5 000 000 euroa vuonna 2022.


2020 IV lisätalousarvio 10 000 000
2020 II lisätalousarvio 75 000 000
2020 I lisätalousarvio 200 000 000
2020 talousarvio 16 378 000
2019 tilinpäätös 4 944 751
2018 tilinpäätös 12 069 408

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 429 000 000 eurolla.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 369 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 10 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 60 000 000 euron vähennys aiheutuu pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettävien avustusten arvioitua vähäisemmästä myöntämisestä.

Myöntämisvaltuuden vähennyksen arvioidaan vähentävän valtion menoja 10 000 000 euroa vuonna 2020, 20 000 000 euroa vuonna 2021 ja 30 000 000 euroa vuonna 2022.


2020 VII lisätalousarvio -10 000 000
2020 IV lisätalousarvio 10 000 000
2020 II lisätalousarvio 75 000 000
2020 I lisätalousarvio 200 000 000
2020 talousarvio 16 378 000
2019 tilinpäätös 4 944 751
2018 tilinpäätös 12 069 408

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 369 000 000 eurolla.