Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 29 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, biotaloutta, ympäristön hoitoa, luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeviin kehittämis-, kokeilu-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin ja viestintään sekä näihin liittyvien avustusten maksamiseen

2) uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen

3) eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 68 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotaloutta edistäviin kokeilu-, kehittämis-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin. Tavoitteena on parantaa luonnovarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen liiketoiminnan edellytyksiä. Määrärahalla toteutetaan kansallista biotalousstrategiaa sekä maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa maa- ja metsätaloudessa.

Lisäksi määrärahaa kohdennetaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun liittyvien tietojärjestelmien ja -varantojen yhteiskäyttöisyyden parantamiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien torjumiseen, geenivarojen suojeluun ja kestävään käyttöön sekä luonnon virkistys- ja matkailukäytön edistämiseen. Määrärahalla voidaan myös toteuttaa selvityksiä, joiden avulla pyritään parantamaan luonnonvarojen tilaa ja käyttöä sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2019 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon tällä momentilla 135 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi: Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka 19 800 000
Elinvoimainen Suomi: Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet 200 000
Luonnonsuojelua vahvistavat toimet 300 000
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 3 200 000
Luonnonvara- ja biotalouden muut kokeilu- ja kehittämishankkeet 4 320 000
Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito 750 000
Kalastusta koskevien sopimusten valvonta 180 000
Yhteensä 29 250 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 500
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Arvokkaiden lintuvesien kunnostushankkeen käynnistäminen) (EK) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Biotalouden innovoinnin edistäminen) (EK) -1 100
Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet (HO 2019) 200
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen (vieraslajien torjunnan tehostaminen) (HO 2019) 800
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka (HO 2019) 10 000
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka (HO 2019 kertaluonteinen) 9 800
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke (HO 2019 kertaluonteinen) 3 200
Yhteensä 22 800

2020 talousarvio 29 250 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 6 450 000
2018 tilinpäätös 14 880 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 29 045 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 29 250 000 euroon nähden on 205 000 euroa, mistä 65 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.02 ja 140 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05 luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavien vieraslajiriskien hallinnan tehtävien hoitoon ELY-keskuksissa sekä Luonnonvarakeskuksessa.


2020 talousarvio 29 045 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 6 450 000
2018 tilinpäätös 14 880 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 29,045 milj. euroa, joka on 22,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Valiokunta toteaa, että momentti antaa hyvät mahdollisuudet useita toimialoja koskevien luonnonvara- ja biotalouden kehittämishankkeiden kehittämiseen. Rahoituksen lisäys johtuu pääosin hallitusohjelmaan sisältyvän maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimeenpanosta (19,8 milj. euroa).

Valiokunta pitää asetettujen ilmastotavoitteiden kannalta erittäin tarpeellisena myös biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointien edistämistä (3,5 milj. euroa momentilla 30.10.40). Lannasta tehdyn biokaasun hyödyntäminen tulee huomioida EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä sekä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltavassa kansallisessa biokaasuohjelmassa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 29 045 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, biotaloutta, ympäristön hoitoa, luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeviin kehittämis-, kokeilu-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin ja viestintään sekä näihin liittyvien avustusten maksamiseen

2) uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen

3) eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 68 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 600 000 euroa on siirtoa momentilta 32.20.47 biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportissa esitettyyn biokaasutuotannon edistämiseen liittyvään neuvontahankkeeseen ja 2 000 000 euroa aiheutuu laserkeilausaineistojen käytön tehostamisesta poikkihallinnollisesti.


2020 IV lisätalousarvio 2 600 000
2020 talousarvio 29 045 000
2019 tilinpäätös 6 450 000
2018 tilinpäätös 14 880 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu luonnonsuojelun rahoituksesta.


2020 VII lisätalousarvio 250 000
2020 IV lisätalousarvio 2 600 000
2020 talousarvio 29 045 000
2019 tilinpäätös 6 450 000
2018 tilinpäätös 14 880 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.