Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 106 000 euroa.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen rahoitus-, kehittämis- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu viraston tehtäviin siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään. Virasto tukee taitelijan mahdollisuuksia tehdä taiteellista työtä ja saada työstään toimeentuloa, luo mahdollisuuksia alan yhteisöille pitkäjänteiseen työhön, edistää taiteen laatua, uudistumista, monimuotoisuutta ja kansainvälisyyttä. Virasto vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä ja tukee yhteiskunnan henkistä ja taloudellista hyvinvointia.

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa vuosittain. Virasto edistää taiteen ja taiteilijoiden asemaa sekä taiteen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta kehittämisohjelmilla ja muilla palveluilla.

Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan.

Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä.
  • — Vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

  • — Uudistetaan viraston yhteydessä toimivien vertaisarviointia tekevien luottamuselinten toimintaa ja rakennetta.
  • — Uudistetaan virastorakennetta ja alueellisia palveluita.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 14 000 13 661 14 700 12 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 3 369 3 283 3 100 3 000
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 15 21 15 14
Tukimuotojen lukumäärä 24 23 21 19
Toimielinten lukumäärä 24 23 24 20
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 87 87 91 91
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,5 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 4 353 4 125 4 116
Bruttotulot 32 10 10
Nettomenot 4 321 4 115 4 106
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 676    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 350    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -13
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 45
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -15
Palkkausten tarkistukset -7
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 10
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -11
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Yhteensä -9

2020 talousarvio 4 106 000
2019 talousarvio 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 106 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 900 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys perustuu keskeisten kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksiin koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Määrärahan lisäystä vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.29.99.


2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 900 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Pro Musica -säätiön lahjoituksesta koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Määrärahan lisäystä vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.29.99.


2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 019 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 19 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 7 000 000 euroa koronavirustilanteesta aiheutuvien vaikutusten vähentämisestä kulttuurin ja taiteen alan henkilöille.


2020 VII lisätalousarvio 7 019 000
2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.


2020 VII lisätalousarvio 7 019 000
2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 019 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille.