Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 933 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 812 826 835 839
Suomalais-venäläinen koulu 712 694 705 705
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 343 329 340 340
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 549 525 620 620
Koulukotien perusopetus 111 107 111 111
Helsingin eurooppalainen koulu 274 280 284 284
Yhteensä 2 801 2 761 2 895 2 899

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 927 919 1 091 1 144
— ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä 196 234 225 225
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 4 058 3 350 3 464 3 518
— tukijaksojen oppilaat 476 566 498 525

Henkilötyövuodet

  2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 75 77 75 75
Suomalais-venäläinen koulu 82 78 77 77
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 527 518 539 544
Eurooppa-koulut 27 30 32 32
Helsingin eurooppalainen koulu 61 60 61 61
Yhteensä 772 763 784 789
Työtyytyväisyys (1—5) 4 4 4 4

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 3 137 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 26 622 000
Koulukotien perusopetus 1 052 000
Eurooppa-koulut 1 458 000
Helsingin eurooppalainen koulu 2 664 000
Yhteensä 34 933 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 59 785 64 085 55 433
Bruttotulot 20 146 21 000 20 500
Nettomenot 39 639 43 085 34 933
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 18 294    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 20 116    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 274 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentille 29.01.01) -1 200
Toimintamenojen tasokorotus (siirto momentille 29.01.02) -2 000
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentilta 29.01.03) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -59
JTS-miljardin tuottavuussäästö -232
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 445
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -522
Palkkausten tarkistukset -69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 111
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -4 730
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -96
Yhteensä -8 152

2020 talousarvio 34 933 000
2019 talousarvio 43 085 000
2018 tilinpäätös 41 461 399

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 933 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 312 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen kustannuksiin.

Selvitysosa:Lisäyksestä 113 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaista tilajärjestelyvuokrasopimusta koskevan vuoden 2017 valtuuden ylittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.


2020 VII lisätalousarvio 1 312 000
2020 talousarvio 34 933 000
2019 tilinpäätös 43 085 000
2018 tilinpäätös 41 461 399

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 312 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen kustannuksiin.