Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

34. Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 § mukaisille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille koronaviruspandemiasta aiheutuneiden kustannusten ja mahdollisten alijäämien kompensointiin.

Selvitysosa:Hallitus on päättänyt kompensoida sairaanhoitopiireille koronakriisin aiheuttamia lisäkustannuksia. Koronaviruksen aiheuttama pandemia lisää sairaanhoitopiirien kustannuksia erityisesti lisääntyneinä tehohoidon ja vuodeosastohoidon kustannuksina, virustestauksina, suojavälineistä ja henkilöstön koulutuksesta aiheutuvina lisäkustannuksina sekä pandemiaan varautumisesta syntyvistä kiinteistä menoista, joita ei kyetä kattamaan maksutuloilla. Sairaanhoitopiirit ovat siirtäneet kiireettömiä hoitoja tehtäväksi myöhemmin, minkä vuoksi niiltä jää saamatta myynti- ja maksutuloja, sovittua ja tilattua tuotantoa jää toteuttamatta ja hoitotoimenpiteitä siirtyy vuodelle 2021.

Valtionavustusta myönnetään sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuneiden kustannusten ja mahdollisen alijäämän kattamiseen. Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja valtionapuviranomaisena toimii valtiovarainministeriö.

Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina huomioidaan myös sairaanhoitopiirille aiheutuneet kustannukset terveydenhuollon henkilökunnan lähettämisestä Ahvenanmaalle.


2020 IV lisätalousarvio 200 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Hallitus ehdottaa sairaanhoitopiireille 200 milj. euron avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien kustannusten ja mahdollisten alijäämien kompensointiin.

Määräraha on tärkeä ja tarpeellinen, mutta valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että koronaepidemia aiheuttaa sairaanhoitopiireille vähintään 600 milj. euron taloudellisen rasitteen. Nyt ehdotettu määräraha kattaisi tästä näin noin kolmanneksen.

Epidemiasta on aiheutunut hyvin erilaisia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet mm. lisääntyneestä vuodeosasto- ja tehohoidosta, testauksista, suojavälinehankinnoista ja henkilöstön koulutuksesta. Erityisesti varautuminen epidemian hoitoon on heikentänyt nopeasti ja merkittävästi kaikkien sairaanhoitopiirien taloutta. Talouden tilannetta heikentää edelleen myös se, että varautumista on käytännössä jatkettava ainakin ensi vuoteen saakka, mikä merkitsee merkittävää kulurasitetta sairaanhoitopiireille.

Sairaanhoitopiirit ovat myös joutuneet siirtämään kiireettömän hoidon järjestämistä, jolloin maksutulot ovat jääneet saamatta. Kiireettömän hoidon ja peruuntuneiden leikkausten siirtyminen ja kasvavat hoitojonot saattavat myös edellyttää sairaanhoitopiirien kapasiteetin kasvattamista, mikä lisää kustannuspaineita erityisesti ensi vuonna. Valiokunnan huomiota on kiinnitetty myös siihen, että laskutuskäytännöt ovat erilaisia, sillä osa sairaanhoitopiireistä laskuttaa suoriteperusteisesti, osa taas kiinteällä kuukausilaskutuksella. Näin sairaanhoitopiirien tulokertymät muodostuvat hyvin eri tavalla.

Valiokunta painottaa, että määrärahan riittävyyttä on arvioitava uudelleen syksyn lisäbudjettivalmistelussa, kun epidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat tarkentuneet. Lisäksi hallituksen tulee varautua jatkamaan sairaanhoitopiirien tukipakettia myös vuonna 2021, jotta terveyspalvelujärjestelmän toimivuus varmistetaan ja sairaanhoitopiirit pystyvät vastaamaan mm. kiireettömän hoidon kasvun tuomiin paineisiin ja huolehtimaan hoitotakuun toteutumisesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 § mukaisille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille koronaviruspandemiasta aiheutuneiden kustannusten ja mahdollisten alijäämien kompensointiin.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hallituksen päättämästä kompensaatiosta sairaanhoitopiireille koronakriisin aiheuttamiin lisäkustannuksiin.


2020 VII lisätalousarvio 200 000 000
2020 IV lisätalousarvio 200 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2020 vp (24.11.2020)

Momentille ehdotetaan 200 milj. euron lisäystä, jolla katetaan koronapotilaiden hoidosta ja pandemiaan varautumisesta sekä irtaimen hankinnoista (mm. suojavälineiden) aiheutuneita kustannuksia sekä sairaanhoitopiirien mahdollisia koronavirustilanteen aiheuttamia alijäämiä. Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa sairaanhoitopiireille osoitettiin 200 milj. euron määräraha, mutta jo silloin arvioitiin, että se ei tule riittämään sairaanhoitopiirien koronakustannuksiin.

Valiokunta pitää lisäystä perusteltuna, sillä epidemia on lisännyt sairaanhoitopiirien menoja, minkä lisäksi se on vähentänyt sairaanhoitopiirien tuloja, kun kiireetöntä hoitoa on siirretty ja maksutulot jääneet näin saamatta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan elektiivisen hoidon taso oli keväällä 50—85 prosenttia normaalista. Kiireettömän hoidon ja peruuntuneiden leikkausten siirtyminen sekä kasvavat hoitojonot saattavat edellyttää sairaanhoitopiirien kapasiteetin kasvattamista, mikä lisää kustannuspaineita erityisesti ensi vuonna.

Valiokunta painottaa, että resurssien riittävyyttä on edelleen seurattava ja varmistettava, että sairaanhoitopiirit pystyvät vastaamaan mm. kiireettömän hoidon kasvun tuomiin paineisiin ja huolehtimaan hoitojonojen purkamisesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.