Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 505 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aihetuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 6,9 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot 2,7 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,7 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1,7 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset 12,3 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Maanpuolustuskurssien laatu 4,4 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, %      
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä 17 26 26
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 22,2 50 50
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % 97 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % 92,5 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 110 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % 37,9 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 179 1 166 1 219
— aluehallintovirasto 752 738 778
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) 400 408 411
— muut momentit 28 20 30
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 66 228 67 959 67 835
Bruttotulot 14 897 14 085 11 330
Nettomenot 51 331 53 874 56 505
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 801    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 316    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 13 573 13 360 10 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 513 22 270 21 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 940 -8 910 -10 600
Kustannusvastaavuus, % 63 60 50
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 5 25 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 25 30
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastojen keräämien vuosimaksujen ja valvontamaksujen menot (vastaavat tulot momentilla 11.19.09) 2 900
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (-8 htv) (siirto momentille 28.30.03) -702
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä (kertaluonteinen) 150
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -72
JTS-miljardin tuottavuussäästö -194
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 665
Palkkausten tarkistukset -107
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 153
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -133
Tasomuutos -29
Yhteensä 2 631

2020 talousarvio 56 505 000
2019 I lisätalousarvio 730 000
2019 talousarvio 53 874 000
2018 tilinpäätös 50 846 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 505 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aihetuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 925 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronapandemian aiheuttamista tartuntatautilain ja valmiuslain mukaisista lisätehtävistä sekä lisääntyneestä neuvontapalvelusta aiheutuneista tehtävistä aluehallintovirastoissa.


2020 II lisätalousarvio 2 925 000
2020 talousarvio 56 505 000
2019 tilinpäätös 54 604 000
2018 tilinpäätös 50 846 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 925 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 35 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuosimaksujen kertymäarvion korjaamisesta huomioimaan luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnin vuosimaksujen poistuminen v. 2020 alusta.

Vastaava vähennys on huomioitu momentilla 11.19.09.


2020 IV lisätalousarvio -35 000
2020 II lisätalousarvio 2 925 000
2020 talousarvio 56 505 000
2019 tilinpäätös 54 604 000
2018 tilinpäätös 50 846 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 35 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 190 000
2020 IV lisätalousarvio -35 000
2020 II lisätalousarvio 2 925 000
2020 talousarvio 56 505 000
2019 tilinpäätös 54 604 000
2018 tilinpäätös 50 846 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.