Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2020 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 52 55 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,9 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 5 389 5 488 5 773
Bruttotulot 2 125 2 000 2 000
Nettomenot 3 264 3 488 3 773
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 211    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 603    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ICT-infran toimintavarmuuden ja HGSE:n lisäkustannukset 265
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 44
Palkkausten tarkistukset -8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 10
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Tasomuutos 1
Yhteensä 285

2020 talousarvio 3 773 000
2019 talousarvio 3 488 000
2018 tilinpäätös 3 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 11 000
2020 talousarvio 3 773 000
2019 tilinpäätös 3 488 000
2018 tilinpäätös 3 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.