Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 325 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 280 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2020 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 16 milj. euroa vuodelle 2020.

Vuonna 2020 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 58,9 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2019 voiton tuloutuksena. Vuoden 2020 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 22,8 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 1,0 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2020 (milj. euroa)

   
Perusparannukset ja -korjaukset 235
Uudisrakennusinvestoinnit 90
Yhteensä 325

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2018
toteutuma
liikelaitos
konserni 2019
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2020
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 638 642 634 638 619 624
— Suora vuokraus 537 541 532 536 513 518
— Edelleenvuokraus 84 84 84 84 86 86
— Palvelut 17 17 18 18 20 20
Liiketoiminnan muut tuotot 50 50 49 49 47 47
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. € 286   254   254  
— % liikevaihdosta 45   45   41  
Poistot (sis. arvonalentumiset) 230   208   214  
Liikevoitto, milj. € 76 69 95 86 65 56
— % liikevaihdosta 12 11 15 14 10 9
Tilikauden tulos, milj. € 64 64 74 71 41 38
— % liikevaihdosta 10 10 12 11 7 6
Taseen loppusumma 4 481 4 524 4 508 4 571 4 576 4 640
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 135   35   35  
Investoinnit, milj. € 240   300   325  
Investoinnit % liikevaihdosta 38   47   53  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 2 1,9 2,3 2,2 1,6 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta 1,3   1,8   0,9  
Oman pääoman tuotto, % 2,2 2,2 2,5 2,5 1,4 1,4
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat 0,7   1,4   0,0  
Omavaraisuusaste, % 64 64 64 64 64 63
Henkilöstömäärä 353 373 387 390 395 395

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 1,7 1,3 1,0
13.01.04 Korot valtion lainoista 6,4 5,4 4,5
13.05.01 Voiton tuloutus 135 35 35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 22,9 19,5 18,3
Yhteensä 165,9 61,2 58,9

2020 talousarvio
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio
2018 tilinpäätös

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 385 milj. euroa, josta 60 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuviin menoihin.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2020 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 120 milj. euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kohdan 2. Investoinnit kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdan 2. Investoinnit ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen ja päätösosan kohta 3. Lainanotto korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdan 3. Lainanotto.

Investointivaltuuden korottaminen 60 milj. eurolla talousarvioesityksen 325 milj. euroon nähden aiheutuu tytäryhtiöiden purkamisesta. Tytäryhtiöiden purkamisen yhteydessä niiden omaisuus siirtyy Senaatti-kiinteistöjen taseeseen, mikä kirjautuu kirjanpidossa investointimenoihin.

Lainanottovaltuuden korottaminen 20 milj. eurolla talousarvioesityksen 100 milj. euroon nähden aiheutuu tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuvista lainojen uudelleenjärjestelyistä liikelaitoksen taseeseen.


2020 talousarvio
2019 IV lisätalousarvio
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio
2018 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 385 milj. euroa, josta 60 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 280 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2020 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 120 milj. euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

2. Investoinnit

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 442 milj. euroa, josta 60 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuviin menoihin ja 57 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen osakkuusyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (Musiikkitalo) annetun lainan uudelleen järjestelyyn.

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan

  • — suorittamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1063/2010) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Senaatti-kiinteistöille perustettavan Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen peruspääomaan enintään 3 milj. euroa
  • — luovuttamaan valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan estämättä ja mainitun lain muiden edellytysten täyttyessä valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon koko osakekannasta sekä kiinteistöstä 91-12-357-6. Omaisuus sijaitsee osoitteissa Sturenkatu 4 ja Sturenkatu 2A. Osakkeet ja kiinteistö 91-12-357-6 voidaan luovuttaa myös erikseen. Omaisuus voidaan luovuttaa myös niin, että kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon omistama kiinteistö 91-12-357-7 ja sillä olevat rakennukset luovutetaan yhdessä tai erikseen Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevan edellä mainitun kiinteistön 91-12-357-6 kanssa.

Selvitysosa:Senaatti-kiinteistöjen Musiikkitalolle myöntämä laina erääntyy takaisinmaksettavaksi syyskuussa 2020. Lainan pääoma on tällöin 57 milj. euroa. Uudelleenrahoittaminen Senaatti-kiinteistöjen myöntämällä uudella lainalla tai laina-ajan pidentämisellä ei nykyisen voimassa olevan liikelaitoslain mukaisesti ole mahdollista. Lainan takaisinmaksu toteutetaan muuttamalla Musiikkitalon velka omaksi pääomaksi Senaatti-kiinteistöjen maksamalla kertaluonteisella rahoitusvastikkeella. Järjestelyllä ei ole kassavirtavaikutusta. Senaatti-kiinteistöjen maksamat rahoitusvastikkeet raportoidaan osana investointeja.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp). Puolustuskiinteistöjen muodostamiseen liittyvistä toimenpiteistä on arvioitu aiheutuvan yhteensä enintään noin 3 milj. euron kustannukset vuodelle 2020. Liikelaitokselle aiheutuu heti perustamisen jälkeen hallinnollisia kustannuksia sekä Puolustuskiinteistöjen perustamiseen liittyviä projektikustannuksia.

Myyntivaltuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungin Alppilan kaupunginosassa. Kyseessä on ns. Kulttuuritalo ja sen vieressä sijaitseva entinen kotitalousopettajaopisto sekä näiden rakennusten välinen maanalainen arkistotila.

Sturenkatu 4/Kulttuuritalo

Kiinteistön pinta-ala on 4 762 m². Sillä sijaitsee yksi maanpäällinen rakennus, joka on rakennettu vuonna 1958 ja jonka pinta-ala on noin 9 600 m². Rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989. Sturenkatu 4:n asemakaavamerkintä on YY, kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennus on kaavassa suojeltu merkinnällä sk, rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. KOY Helsingin Kulttuuritalo omistaa Sturenkatu 4 maapohjan ja sillä sijaitsevat rakennukset.

Sturenkatu 2A/entinen kotitalousopettajaopisto

Kiinteistön pinta-ala on 3 943 m². Sillä sijaitsee yksi maanpäällinen rakennus, joka on rakennettu vuonna 1956 alun perin Helsingin kotitalousopettajaopiston tiloiksi. Kohteen pinta-ala on noin 4 520 m² ja se on kokonaisuudessaan vuokrattu Museovirastolle. Rakennus on suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 2010. Sturenkatu 2A on asemakaavassa merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YO. KOY Helsingin Kulttuuritalo omistaa Sturenkatu 2A:lla sijaitsevat rakennukset ja Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa on Sturenkatu 2A maapohja.

Sturenkatu 2—4/maanalainen arkistotila

Molempien myytävien kiinteistöjen alle ulottuva maanalainen arkistotila on valmistunut vuonna 2010. Se on pinta-alaltaan noin 2 080 m². Museovirasto on 21.2.2020 lausunnossaan todennut, että kiinteistöillä on oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuuta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisia huomattavia kulttuurihistoriallisia arvoja. Tästä syystä kohteen luovuttamiseen tarvitaan eduskunnan suostumus myynnin aloittamiseksi.

Museoviraston lausunnossa todetaan, että molempien kiinteistöjen suojelu on rakennussuojelun näkökulmasta turvattu voimassa olevilla suojelumääräyksillä eikä niiden luovuttaminen valtion ulkopuolelle sinänsä vaarantane rakennusten arvojen säilymistä. Ratkaisevaa on löytää rakennuksille vastuullinen omistaja ja toimintoja, jotka sopivat luontevasti rakennusten ominaispiirteisiin ja turvaavat niiden historiallisen jatkuvuuden. Kulttuuritalon kohdalla on tärkeää erityisesti sen saliosan ja muidenkin mm. kokouksiin sopivien tilojen pitäminen käytössä, jossa ne ovat edelleen avoinna yleisölle. Maanalaisen arkistotilan omistaa KOY Helsingin Kulttuuritalo.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

2. Investoinnit

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 442 milj. euroa, josta 60 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuviin menoihin ja 57 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen osakkuusyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (Musiikkitalo) annetun lainan uudelleen järjestelyyn.

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan

  • — suorittamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1063/2010) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Senaatti-kiinteistöille perustettavan Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen peruspääomaan enintään 3 milj. euroa
  • — luovuttamaan valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan estämättä ja mainitun lain muiden edellytysten täyttyessä valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon koko osakekannasta sekä kiinteistöstä 91-12-357-6. Omaisuus sijaitsee osoitteissa Sturenkatu 4 ja Sturenkatu 2A. Osakkeet ja kiinteistö 91-12-357-6 voidaan luovuttaa myös erikseen. Omaisuus voidaan luovuttaa myös niin, että kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon omistama kiinteistö 91-12-357-7 ja sillä olevat rakennukset luovutetaan yhdessä tai erikseen Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevan edellä mainitun kiinteistön 91-12-357-6 kanssa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

2. Investoinnit

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 472 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 330 milj. euroa.

Selvitysosa:Investointivaltuuden nosto aiheutuu ennakoitua nopeammasta toimitilahankkeiden etenemisestä, tarpeesta käynnistää uusia toimitilahankkeita, Musiikkitalon lainan uudelleenjärjestelyn yhteydessä maksuun tulevien rahoitusvastikkeiden maksamisesta ja Senaatti-kiinteistöille perustettavan Puolustuskiinteistöt -tytärliikelaitoksen pääomittamisesta. Sitoumusvaltuuden nosto aiheutuu tarpeesta varautua monivuotisten toimitilahankkeiden toteuttamiseen.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp). Puolustuskiinteistöjen muodostamiseen liittyvistä toimenpiteistä on arvioitu aiheutuvan yhteensä enintään noin 3 milj. euron kustannukset vuodelle 2020. Liikelaitokselle aiheutuu heti perustamisen jälkeen hallinnollisia kustannuksia sekä Puolustuskiinteistöjen perustamiseen liittyviä projektikustannuksia. Kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa on myönnetty valtuus Puolustuskiinteistöjen pääomittamiseksi, mutta sen yhteydessä ei lisätty investointivaltuutta. Ehdotettavalla muutoksella lisättäisiin investointivaltuuden tasoa pääomittamisen mahdollistamiseksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

2. Investoinnit

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 472 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 330 milj. euroa.