Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 730 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.

Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Konsernistrategian tavoite Ministeriön toiminnallinen tulostavoite
   
Turvallisuuden tunne on korkea — Hallinnonalan virastojen edellytykset laadukkaiden sisäisen turvallisuuden palveluiden tuottamiseen turvataan
— Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti toiminnastamme ja välitämme monipuolista tietoa turvallisuudesta
Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa — Sisäistä turvallisuutta kehitetään strategian mukaisesti vahvistamalla tilannekuvaa, selkeyttämällä toimivaltuuksia ja turvaamalla kriisinsietokyky, ydintoiminnat ja palvelutaso
Kansallisen turvallisuuden uhat torjutaan — Kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymistä ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutoksia ennakoidaan
— Suorituskyvyn kehittäminen muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin varmistetaan
Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää — Hallittu, työllisyyttä ja talouskasvua tukeva maahanmuutto toteutetaan toimeenpanemalla maahanmuuttopoliittiset linjaukset
— EU- ja kansainvälisissä asioissa edistetään maahanmuuttovirtojen hallintaa
Henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon — Hallinnonalan ohjausta vahvistetaan ja vastuita selkiytetään ohjauksen kehittämishankkeen toimenpiteinä
— Ministeriön osaamista kehitetään siten, että se tukee tavoitteiden saavuttamista ja ministeriön ydintehtävien hoitamista
— Henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta edistetään systemaattisesti
— Ministeriön perustehtäviin liittyviä toimintatapoja ja riskienhallintaa sekä johdon päätöksentekoa tukevaa raportointia kehitetään huomioiden digitalisaation ja uusien teknologioiden kehitys

Henkisten voimavarojen hallinta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet1) 200 217 231
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet 184 184 190
Sairauspoissaolot (pv/htv) 6,3 6,3 6,3
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,9 3,8 3,9

1) Vuosien 2019 ja 2020 luvuissa on mukana Kriisihallintakeskuksen henkilöstö.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 15 477 14 725 15 130
Bruttotulot 789 300 400
Nettomenot 14 688 14 425 14 730
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 683    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 969    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä, kertaluonteisen siirron poistuminen (siirto momentilta 24.01.01) 290
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä, vuoden 2020 osuus (siirto momentille 24.01.01) -99
Hybridiosaamiskeskuksen valmius- ja resilienssiverkosto, määräaikaisen lisäyksen poistuminen -170
Maahanmuuton EU-asiantuntija, toimikauden päättyminen (siirto momentilta 24.01.01) 56
Määräaikainen tehtäväjärjestely (siirto momentille 26.01.04) -86
Rahanpesu (siirto momentille 28.01.01) -40
Rahanpesun ja terrorismin torjunta, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (-2 htv) -170
Siviilitiedustelutoiminnan ohjauksen ja Suojelupoliisin laillisuusvalvonnan vahvistaminen 380
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
JTS-miljardin tuottavuussäästö -42
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 229
Palkkausten tarkistukset -39
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 53
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -49
Yhteensä 305

2020 talousarvio 14 730 000
2019 I lisätalousarvio 104 000
2019 talousarvio 14 425 000
2018 tilinpäätös 13 974 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 079 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 14 730 000 euroon nähden on 349 000 euroa, mistä 169 000 euroa aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta, 92 000 euroa maahanmuuton asiantuntijan paluuseen liittyvästä siirrosta momentilta 24.01.01 ja 88 000 euroa määräaikaiseen tehtäväjärjestelyyn liittyvästä siirrosta momentilta 26.01.20.


2020 talousarvio 15 079 000
2019 IV lisätalousarvio -82 000
2019 I lisätalousarvio 104 000
2019 talousarvio 14 425 000
2018 tilinpäätös 13 974 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 079 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 95 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 75 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.01 ja aiheutuu hallitusohjelman mukaisesta työperäisen maahanmuuton hallinnon siirrosta työ- ja elinkeinoministeriölle ja 20 000 euroa on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2020 lukien.


2020 IV lisätalousarvio -95 000
2020 talousarvio 15 079 000
2019 tilinpäätös 14 447 000
2018 tilinpäätös 13 974 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 95 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 88 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 68 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 20 000 euroa siirrosta momentilta 24.01.01 Moskovaan sijoitetun erityisasiantuntijan tehtävän päättymisestä johtuen.


2020 VII lisätalousarvio 88 000
2020 IV lisätalousarvio -95 000
2020 talousarvio 15 079 000
2019 tilinpäätös 14 447 000
2018 tilinpäätös 13 974 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 88 000 euroa.