Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 251 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta (95/2018) ja laki ajokorttilain muuttamisesta (96/2018) tulivat voimaan 1.6.2019. Sakkomenettelyn tosiasiallinen käyttöala laajeni, kun toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämisestä siirretään kaikilta osin poliisille. Muutos vähentää tuomioistuimiin tulevien rikosasioiden määrää.

Tuomioistuinvirasto käynnistää toimintansa ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Hovioikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, ettei yksittäisen hovioikeuden käsittelyaika ole yli 2 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 6 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 35 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, että kunkin hallinto-oikeuden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 8 177 8 800 8 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,6 5,5 5,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 852 1 773 1 800
Tuottavuus (työmäärä/htv) 46 49 45
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 582 924 589 569 550 000
— Rikosasiat 56 001 59 375 55 000
— Laajat riita-asiat 8 279 8 620 8 500
— Summaariset asiat 440 664 440 839 400 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,4 4,2 4,0
— Laajat riita-asiat 9,8 9,7 9,0
— Summaariset asiat 2,9 2,8 2,8
— Velkajärjestelyasiat 6,3 6,4 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 598 583 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 120 126 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 21 174 20 210 17 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,6 8,8 7,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 161 1 153 1 200
Tuottavuus (työmäärä/htv) 65 67 65
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 5 811 6 000 6 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 9,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 366 1 361 1 300
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 55 54 55
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 623 700 650
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,8 8,0 8,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 5 291 4 804 5 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 15 17 17
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 126 180 160
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,6 8,0 7,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 7 896 6 175 6 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 14 20 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,98 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 253 797 252 608 252 510
Bruttotulot 2 544 1 500 1 000
Nettomenot 251 253 251 108 251 510
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 58 136    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 58 906    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 173 700
Hallintotuomioistuimet 50 000
Tietohallinto- ja muut menot 27 810
Yhteensä 251 510

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra -3 000
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 598
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 533
Istuntosalivarustelu (HO 2019) 200
Mediatuomarijärjestelmä ja tuomarikoulutus -100
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin (HO 2019 kertaluonteinen) 2 000
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 55
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 800
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 136
Tiedusteluasioiden lupakäsittelyn tietoturvalliset tilat (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Tuomioistuinvirastosta aiheutuvat lisämenot 1 700
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen 1 010
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 190
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -55
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -86
JTS-miljardin tuottavuussäästö -605
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2 939
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -937
Palkkausten tarkistukset -499
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 692
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -603
Yhteensä 402

2020 talousarvio 251 510 000
2019 I lisätalousarvio 207 000
2019 talousarvio 251 108 000
2018 tilinpäätös 252 023 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 255 060 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 251 510 000 euroon nähden on 3 550 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 670 000 euroa Tuomioistuinvirastoon oikeusministeriöstä siirtyviä resursseja vastaavan määrärahan siirto momentilta 25.01.01, 1 000 000 euroa turvapaikka-asioiden ruuhkan purkuun, 2 100 000 euroa oleskelulupa-asioiden asiamäärän kasvun ja 150 000 euroa lastensuojeluasioiden muutoksenhausta aiheutuvan menojen kasvun johdosta sekä vähennyksenä 180 000 euroa pääluottamusmiestoiminnan kustannusten siirrosta momentille 25.01.01, 80 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 johtuen Valtiokonttorin perimän hyvitysasian käsittelyn viivästymisestä tuomioistuimessa ja 110 000 euroa siirrosta momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 255 060 000
2019 I lisätalousarvio 207 000
2019 talousarvio 251 108 000
2018 tilinpäätös 252 023 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 255 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentillle myönnetään lisäystä 333 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 78 000 euroa johtuen siitä, että osa lastensuojelulain muutoksenhakusäädöksistä säilytettiin hallituksen esityksestä poiketen ennallaan ja lisäyksenä 411 000 euroa videoneuvottelulaitteistojen hankinnoista aiheutuviin menoihin.


2020 IV lisätalousarvio 333 000
2020 talousarvio 255 060 000
2019 tilinpäätös 251 315 000
2018 tilinpäätös 252 023 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentillle myönnetään lisäystä 333 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 861 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 700 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemiaan liittyvän rikosasioiden ruuhkan purkamisen aloittamisesta, 405 000 euroa Iisalmen, Pietarsaaren ja Varkauden istuntopaikkojen säilyttämisestä, 1 337 000 euroa tietohallintomenojen kasvusta, 1 612 000 euroa videoneuvottelulaitteiden määrän lisäämisestä ja 807 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 5 861 000
2020 IV lisätalousarvio 333 000
2020 talousarvio 255 060 000
2019 tilinpäätös 251 315 000
2018 tilinpäätös 252 023 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 861 000 euroa.