Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

StatsgarantifondenPDF-versio

Syftet med statsgarantifonden är att säkerställa att de exportgarantier, borgensförbindelser och andra i 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) avsedda förbindelser som ges av Finnvera Abp uppfylls. Fondens medel används också till garantier, borgensförbindelser och andra ansvarsförbindelser som getts av den tidigare Statsgaranticentralen och av Exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten som föregick centralen.

Den exportgaranti- och specialborgensstock som Finnvera Abp har och som statsgarantifonden ansvarar för uppgick i slutet av 2017 till ca 22,6 miljarder euro. Det utnyttjade ansvaret var 9 miljarder euro och det outnyttjade ansvaret (inklusive anbud) 13,5 miljarder euro, som till största delen kommer att utnyttjas under flera års tid i framtiden. Ansvarsstocken växte från slutet av föregående år med ca 4,1 miljard euro. Beräknat branschvis var i slutet av 2017 varvens och rederiernas andel 57 %, medan telesektorn stod för 18 %. Den kraftiga ansvarsökningen berodde främst på varvens och rederiernas stora beställningar på kryssningsfartyg, som medfinansierats av Finnvera. Ansvarsstocken omfattar dessa beställningar, som tidsmässigt kan sträcka sig nästan tio år framåt. Fortfarande kan varvs- och rederisektorn betraktas som den mest betydande branschkoncentrationen. De största enskilda ansvaren eller bransch- och landspecifika ansvarskoncentrationerna skapar riskkoncentrationer även i framtiden och dessa strävar man efter att skydda i den utsträckning det är möjligt. De största ansvarsländerna är USA, Tyskland, Brasilien, Ryssland och Spanien. I slutet av 2017 fanns det i statsgarantifonden tillgångar på ca 673 miljoner euro. Tillsammans med Finnvera Abp:s exportgaranti- och specialgarantifond på ca 688 miljoner euro uppgår fondernas buffertmedel till ca 1,4 miljarder euro för att täcka exportgaranti- och specialborgensstocken. Till fonden flyter det årligen in inkomster huvudsakligen genom inkomster från återkravsfordringar till ett belopp av ca 5 miljoner euro.

Stora riskkoncentrationer och enskilda andra riskansvar för Finnvera Abp håller risknivån på en hög nivå, och även om de förväntade förlusterna på kort sikt är små så kan koncentrationerna leda till ökade kreditförluster under de följande åren. Under 2018 förväntas fondens totalansvar öka och det är möjligt att ansvarsstocken utvecklas i en mer riskfylld riktning i framtiden, med beaktande av inte bara andra aktörer utan också en ökning av den specialrisktagning som avses i 6 § i lagen om statliga exportgarantier (422/2001). År 2017 hörde 65 % av ansvaren till de lägsta riskklasserna (A1-B1), ca 4 % till de högsta (B3-C) och resten dvs. 29 % till klass B2. Jämfört med slutet av 2016 har riskklassfördelningen för portföljen förbättrats särskilt på grund av att riskklassen ändrats för några stora ansvar. De stora branschspecifika riskkoncentrationerna och den instabila internationella ekonomin ökar dock behovet av att bibehålla fondens likvida medel på en nivå där likviditeten motsvarar riskpositionen.