Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

FörsörjningsberedskapsfondenPDF-versio

Till den försörjningsberedskapsfond som sköts av Försörjningsberedskapscentralen intäktsförs den försörjningsberedskapsavgift som tas ut i samband med punktskatten på bränslen och el. Till följd av den minskade elförbrukningen och förbrukningen av trafikbränslen på grund av den ekonomiska recessionen har avkastningen av avgiften sjunkit under flera år och stabiliserats på en nivå av drygt 40 miljoner euro per år. Fonden innehar aktier som ingår i anläggningstillgångar och vars avkastning tills vidare säkerställer fondens likviditet.

Med fondens medel säkerställs för medborgarna, näringslivet och försvaret nödvändiga ekonomiska funktioner vid allvarliga störningar under normala förhållanden och vid undantagsförhållanden. De viktigaste finansieringsobjekten är statens säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang, tryggande av kritisk infrastruktur samt beredskapsplanering för de mest centrala verksamhetsställena inom försörjningsberedskapen. Säkerhetsupplagen roteras genom handelstransaktioner vars avkastning varierar mycket.

I boksluten för 2014 och 2015 var man tvungen att skriva ned värdet på oljelagren med sammanlagt 442 miljoner euro till följd av den kraftiga nedgången i världsmarknadspriserna på olja. Under den senaste räkenskapsperioden fortsatte prisnivån stiga, vilket ledde till att nedskrivningarna från tidigare räkenskapsperioder korrigerades med uppskrivningar på 42 miljoner euro.

Med omsättningstillgångarnas värdeökning inberäknad uppvisade resultatet för räkenskapsperioden 95 miljoner euro. Fondens balansomslutning steg till 2 015 miljoner euro.

Efter statsrådets sänkning av målet för säkerhetsupplagringen av olja och spannmål intäktsförde fonden 20 miljoner euro i statsbudgeten som intäkter av realiseringarna 2017. Intäktsföringen gjordes efter det att statsrådet fastställt bokslutet för fonden i april 2018.