Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

Statens pensionsfond (SPF)PDF-versio

Med hjälp av statens pensionsfond bereder man sig på att betala framtida pensioner inom statens pensionssystem, samtidigt som man strävar efter att jämna ut pensionsutgifterna under kommande år. År 2019 insamlas det till fonden uppskattningsvis 932 miljoner euro i arbetsgivarens pensionsavgifter. Till fonden insamlas i arbetstagarens pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier uppskattningsvis sammanlagt 434 miljoner euro. Till fonden redovisas utöver dessa sammanlagt 20 miljoner euro i överföringsavgifter.

Värdet på statens pensionsfonds investeringstillgångar var vid utgången av mars 2018 19,3 miljarder euro, vilket motsvarar ca 21 % av statens pensionsansvar i slutet av 2017. Värdet på placeringsportföljen steg med ca 46 miljoner euro jämfört med samma tidpunkt året innan. Fonden har ett fonderingsmål som föreskrivs i lagen om statens pensionsfond. Enligt lagen får fonden växa tills dess värde motsvarar 25 % av statens pensionsansvar. Enligt den strategi som fondens styrelse har godkänt är syftet att nå målet senast 2033. I slutet av 2017 var statens pensionsansvar 92,6 miljarder euro.

Av fondens inkomster överförs årligen 40 % av statens årliga pensionsutgifter till statsbudgeten. Överföringen till budgeten beräknas uppgå till 1,9 miljarder euro 2019.

Enligt det strategiska resultatmål som finansministeriet har ställt upp ska statens pensionsfonds placeringsverksamhet på lång sikt ge större avkastning än ett ur statens synvinkel riskfritt placeringsalternativ, med vilket man avser kostnaden för statens nettoskuld. Resultatmålet för verksamheten är att uppnå en riskjusterad avkastning på placeringarna som är större än avkastningen på det jämförelseindex som fastställts i fondens investeringsplan.