Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

Statens bostadsfond (SBF)PDF-versio

Med stöd av den fullmakt som godkänts i statsbudgeten betalas av bostadsfondens medel de lån, räntestöd och understöd som beviljas för social bostadsproduktion och de utgifter som föranleds av statsborgen för bostadslån. Utgifterna för eventuella skulder betalas också ur fondens medel.

Fonden får sina medel av räntor och amorteringar på aravalån samt av borgensavgifter i anslutning till statsborgen. Finansiering för fonden kan även tas som en del av statens upplåning.

Vid ingången av budgetåret är fonden skuldfri och det finns inte något behov av medelsanskaffning. Kapitalbeloppet för Statens bostadsfonds bostadslånefordringar beräknas vid ingången av 2019 vara ca 4,2 miljarder euro, och den lånestock som omfattas av räntestöd som betalas ur fonden beräknas vara ca 15,5 miljarder euro. Fondens borgensansvar beräknas vara ca 13 miljarder euro i fråga om räntestödslån, ca 2,1 miljarder euro i fråga om borgen för delar av ägarbostadslån, under 0,05 miljarder euro i fråga om primärlån i aravalån och ca 0,3 miljarder euro i fråga om konverteringsborgen för gamla aravalån. Dessutom beräknas fondens borgensansvar för lån för byggande av hyreshus uppgå till ca 0,5 miljarder euro. Borgensansvaret fortsätter att öka under de närmaste åren, då produktionsstöden ändrats till räntestödslån och olika garantimodeller blir allmännare.

År 2019 uppskattas fondens inkomster från bostadslån och borgensavgifter uppgå till ca 450 miljoner euro. För närvarande återbetalas det årligen aravalån till ett belopp av cirka 400 miljoner euro, vilket leder till att bostadsfondens likvida medel år 2019 ökar till över 2 miljarder euro. Fondens inkomstkällor sinar när de gamla aravalånen har betalats tillbaka. Samtidigt betalas det med medlen understöd och räntestöd vars belopp till följd av de låga räntorna tillsvidare varit låga. Med stigande räntor ökar också det räntestöd som betalas från fonden. Det föreslås att fullmakten för nya räntestödslån som beviljas är 1 410 miljoner euro, borgensfullmakten för byggnadslån för hyresbostäder är 285 miljoner euro och att borgensfullmakten för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag är 100 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för understöd, ackord och utvecklingspengar som betalas ur fonden är sammanlagt 177,2 miljoner euro. Det föreslås att 5,25 miljoner euro överförs från fonden till statsbudgeten 2019, vilket motsvarar den räntekostnad för fondens eget kapital som det ska finnas täckning för i statsbudgeten.

Det föreslås att de borgensförbindelser som är i kraft för ägarbostäder i slutet av 2019 får uppgå till sammanlagt högst 2,7 miljarder euro i fråga om fritt finansierade lån och bsp-lån, vilket motsvarar en lånestock på ca 148,6 miljarder euro.