Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Ammattikorkeakouluopetus
         60. Tiede
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2019

03. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 773 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 144 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen

2) 1 684 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen mukaan lukien ulkomaisissa yliopistoissa palvelevien yliopisto-opettajien ja muiden opetushallintoviranomaisten, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen ja

3) 2 802 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, CIMO (Centre for International Mobility)

  • edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen alueella
  • tukee toiminnallaan kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä
  • toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä pohjoismaisen Nordplus-ohjelman toimeenpanosta
  • järjestää neuvonta- ja tietopalvelua ja markkinoi suomalaista koulutusta kansainvälisesti, erityisinä painopistealueina ovat Venäjä, Aasia ja Pohjois-Amerikka
  • tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa
  • järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa sekä
  • lisää tietotekniikan hyväksikäyttöä tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa.
Määrälliset tavoitteet
  2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Elinikäisen oppimisen ohjelma 16 705  17 240  17 910 
— Suomesta lähteneet 10 440  10 695  11 280 
— Suomeen saapuvat 6 265  6 545  6 630 
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan osallistuvat 2 500  4 300  2 500 
Kahdenvälinen ja monenkeskinen yhteistyö 729  750  2 450 
— verkosto-ohjelmat 364  300  -
— muut stipendiohjelmat 365  450  -
— Venäjä - - 300 
— Aasia - - 80 
— Pohjois-Amerikka - - 200 
— muu harjoitteluvaihto ja apurahat - - 1 870 
North-South -kehitysmaaohjelma 231  180  200 
Kv-harjoittelijavaihto1) 1 252  1 400  -
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen (kesäkurssiapurahat) 234  260  260 

1) Sisältää myös CIMOn tukemien opiskelijajärjestöjen organisoiman harjoittelijavaihdon.

Päätösosan kohdassa 2 tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 10 700 10 242 10 958
Bruttotulot 2 435 1 890 2 185
Nettomenot 8 265 8 352 8 773
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 980    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 741    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset 197
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -4
Muut muutokset 280
Yhteensä 473


2009 talousarvio 8 773 000
2008 II lisätalousarvio 52 000
2008 talousarvio 8 300 000
2007 tilinpäätös 8 026 000