Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
       9.1. Statliga fonder utanför budgeten
          9.2. Affärsverken
          9.3. Statens ägarpolitik
          9.4. Saldot för de offentliga samfunden och fördelningen av deras skulder
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

9.2. AffärsverkenPDF-versio

Staten har två affärsverk, Forststyrelsen och Senatfastigheter. På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1062/2010). Forststyrelsen ombildades till ett statligt affärsverk den 15 april 2016 (lagen om Forststyrelsen 234/2016, lagen om statens skogsbruksaktiebolag 235/2016) vars verksamhet inte längre baserar sig på den tidigare lagen om statens affärsverk (1185/2002). Inte heller den gällande lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska tillämpas på Forststyrelsen.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet och sköter lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter med budgetmedel. Forststyrelsen bedriver skogsbruk och annan affärsverksamhet som sker på marknadsvillkor genom de dotterbolag som den äger. Senatfastigheter är ett statligt affärsverk vars uppgift är att tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar. Senatfastigheter kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet främst finansieras med anslag som tagits in i statsbudgeten.

Intäktsföringen av Forststyrelsens vinst har i statsbudgeten budgeterats till 100,7 miljoner euro och intäktsföringen av Senatfastigheters vinst till 85 miljoner euro.

De statliga affärsverkens verksamhet år 2019

Affärsverk (koncern)OmsättningRäkenskapsperiodens resultatAvkastning på investerat kapitalSoliditetsgradInvesteringsutgifterPersonal i genomsnitt
 mn €förändr., %mn €% av omsättningen(%)(%)mn €antal
         
Senatfastigheter641,92,980,016,32,564,6240362
(koncern)645,82,984,515,52,464,2 362
Forststyrelsen97,21,0110,1113,04,298,021139
(koncern)333,5-1,0116,035,04,698,0 653
Sammanlagt739,1 190,1   261501

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2019 (mn euro)

AffärsverkSenat-
fastigheter
ForststyrelsenSammanlagt
    
Intäktsföringar i budgeten   
— borgensavgifter1,3-1,3
— räntor5,4-5,4
— intäktsföring av vinst85,0100,7185,7
— återbetalning av lån21,0-21,0
Sammanlagt112,7100,7213,4
    
Anslag för särskilda uppgifter-39,039,0