Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

9.2. AffärsverkenPDF-versio

Staten har två affärsverk, Forststyrelsen och Senatfastigheter. På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1062/2010). Forststyrelsen ombildades till ett statligt affärsverk den 15 april 2016 (lagen om Forststyrelsen 234/2016, lagen om statens skogsbruksaktiebolag 235/2016) vars verksamhet inte längre baserar sig på den tidigare lagen om statens affärsverk (1185/2002). Inte heller den gällande lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska tillämpas på Forststyrelsen.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet och sköter lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter med budgetmedel. Forststyrelsen bedriver skogsbruk och annan affärsverksamhet som sker på marknadsvillkor genom de dotterbolag som den äger. Senatfastigheter är ett statligt affärsverk vars uppgift är att tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar. Senatfastigheter kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet främst finansieras med anslag som tagits in i statsbudgeten.

Intäktsföringen av Forststyrelsens vinst har i statsbudgeten budgeterats till 100,7 miljoner euro och intäktsföringen av Senatfastigheters vinst till 85 miljoner euro.

De statliga affärsverkens verksamhet år 2019

Affärsverk (koncern) Omsättning Räkenskapsperiodens resultat Avkastning på investerat kapital Soliditetsgrad Investeringsutgifter Personal i genomsnitt
  mn € förändr., % mn € % av omsättningen (%) (%) mn € antal
                 
Senatfastigheter 641,9 2,9 80,0 16,3 2,5 64,6 240 362
(koncern) 645,8 2,9 84,5 15,5 2,4 64,2   362
Forststyrelsen 97,2 1,0 110,1 113,0 4,2 98,0 21 139
(koncern) 333,5 -1,0 116,0 35,0 4,6 98,0   653
Sammanlagt 739,1   190,1       261 501

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2019 (mn euro)

Affärsverk Senat-
fastigheter
Forststyrelsen Sammanlagt
       
Intäktsföringar i budgeten      
— borgensavgifter 1,3 - 1,3
— räntor 5,4 - 5,4
— intäktsföring av vinst 85,0 100,7 185,7
— återbetalning av lån 21,0 - 21,0
Sammanlagt 112,7 100,7 213,4
       
Anslag för särskilda uppgifter - 39,0 39,0