Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

2.1. KonjunkturutsikterPDF-versio

Det råder fortfarande högkonjunktur inom världsekonomin, men tillväxttakten är inte längre lika snabb. Framför allt i Europa finns det tecken som tyder på att den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av.

Det förutspås att Finlands BNP kommer att växa med 3,0 % år 2018. Företagens förväntningar är positiva, uppförandet av objekt som kräver stora byggnadsinvesteringar fortsätter och förväntningarna på försäljningen inom servicebranscherna har ökat. Den fortsatt starka ekonomiska tillväxten gör att antalet sysselsatta blir 2,6 % högre än 2018. Sysselsättningen fortsätter att öka i rask takt under hela prognosperioden och sysselsättningsgraden stiger till 73 procent 2020.

År 2019 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,7 procent. Den livligaste investeringsfasen är passerad. Den viktigaste enskilda faktor som har en bromsande inverkan på tillväxten är minskade byggnadsinvesteringar. De privata investeringar fortsätter att öka tack vare omfattande investeringsprojekt. Utöver den ökande inkomstnivån bidrar också den förbättrade sysselsättningen till den växande privata konsumtionen. Skogsindustrins investeringar märks redan i exporten. Den relativt låga andelen importsatsningar ger effekter i form av växande exportnetto. Importen ökar förutom på grund av efterfrågan på produktionsinsatser även på grund av inhemsk investerings- och konsumtionsefterfrågan.

Inkomstnivån fortsätter att öka och uppnår 2,6 % 2019 som en följd av de avtalsenliga höjningar som infaller under året, vilket medför att inflationen ökar endast måttligt.

Samhällsekonomins utveckling

  2016* 2017* 2018** 2019**
         
BNP:s värde, md euro 216,1 223,8 234,2 242,4
BNP, volymförändring, % 2,5 2,8 3,0 1,7
Arbetslöshetsgrad, % 8,8 8,6 7,4 6,9
Sysselsättningsgrad, % 68,7 69,6 71,7 72,4
Konsumentprisindex, ändring, % 0,4 0,7 1,1 1,4
Lång ränta, 10 år, % 0,4 0,6 0,8 1,2

Figur 2. BNP och arbetslöshetsgraden 1997—2020

Figur 2. BNP och arbetslöshetsgraden 1997—2020