Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
          8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar i beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna
          8.2. Statsbidrag till kommunerna
          8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonominPDF-versio

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. Statens åtgärder försvagar kommunernas ekonomi med ca 254 miljoner euro netto 2019. Frysningen av statsandelsindexet och justeringen av kostnadsfördelningen är de åtgärder som försvagar den kommunala ekonomin mest. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bl.a. effektiviseringen av ordnandet av den regionala specialiserade sjukvården och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan dock genom sina egna beslut i hög grad påverka hur effekterna av dessa åtgärder realiseras.

Den kommunala ekonomin påverkas 2019 i hög grad även av andra faktorer än statens beslut, såsom av konkurrenskraftsavtalet, som minskar kommunernas arbetskraftskostnader. Av effekterna av konkurrenskraftsavtalet ingår i tabellen endast minskningen av statsandelen, ca 29 miljoner euro, med hjälp av vilken man fördelar den av avtalet följande kostnadsbelastningen för den offentliga ekonomin mellan staten och kommunerna.

Effekterna av statens åtgärder på kommunernas och samkommunernas ekonomi, mn euro, förändring 2018—20191)

 UtgifterInkomsterNetto
    
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut   
FM, statsandelen för basservice   
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet0-29-29
Barnskydd och hemservice för barnfamiljer15150
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården-25-619
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, minskning av kommunernas finansieringsandel för 2019 -18-18
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, korrigering av kommunernas finansieringsandel för 2017 -18-18
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa330
Reform av jouren och den specialiserade sjukvården-85-2263
Hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner110
Justering av kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen-17-413
Ändring av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten-3-12
FM sammanlagt-110-8030
    
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde   
Avveckling av reserven av outbildade genom yrkesinriktad tilläggs- och läroavtalsutbildning-3-30
Reformen av gymnasieutbildningen0,40,40
Spetsprojekt inom kompetens och utbildning-24-240
Bekämpning av regional ojämlikhet i den grundläggande utbildningen-10-100
Främjande av jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet10100
Utvecklande av kvaliteten på den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken-2-20
Stöd till klubbverksamhet-3-30
Genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen990
Utvidgande av verksamheten inom Skolan i rörelse till verksamhet inom Studier i rörelse2,52,50
Tidigareläggning av A1-språket inom den grundläggande utbildningen0,30,30,3
Stödjande av undervisning för elever med främmande modersmål220
UKM sammanlagt-35-350
    
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde   
Spetsprojekt 1: Kundorienterad service, försök med servicesedlar-4-40
Spetsprojekt 2: Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre-1-10
Spetsprojekt 3: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster-8-10-2
Spetsprojekt 4: Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras-8-12-5
Spetsprojekt 5: Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, pilotprojekt i kommunerna-1-10
Specialstatsandelsersättningar för utbildning110
Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner40400
Pilotprojekt med valfrihet-100-1000
SHM sammanlagt-80-86-7
    
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde   
Införande av regionala innovationer och försök-7-70
Införande av regionala innovationer och försök i regionstäderna330
Lönesubvention till kommuner och ett tidsbestämt försök med att minska långtidsarbetslösheten-1-10
Ersättning för kostnader som betalas för flyktingar och asylsökande, höjning av flyktingkvoten 2015-2-20
ANM sammanlagt-7-70
    
    
2. Ändringar i beskattning och avgifter   
Bortfall av skatteintäkter till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna (-154 mn euro) och kompensation i form av statsandelar000
Höjning av avdrag som görs i beskattningen (-80 mn euro) och kompensation i form av statsandelar000
Begränsning av rätten att dra av ränta på bostadslån (+13 miljoner euro)000
Höjning av avdraget för bostad på arbetsorten (-2 mn euro) och kompensation i form av statsandelar000
Ändringar i beskattning och avgifter sammanlagt000
    
3. Justering av kostnadsfördelningen   
FM0-213-213
UKM000
Justering av kostnadsfördelningen sammanlagt0-213-213
    
4. Indexfrysningar   
Frysning av statsandelsindexet   
— FM0-91-91
— UKM0-14-14
Frysning av FP-index och ytterligare minskning i de indexbundna utgifterna   
— Effekten på kommunernas andel av förmånsutgifterna-9010
— Effekten på kommunernas skatteinkomster03232
Indexfrysningar sammanlagt-9-74-64
    
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt-241-496-254

1) Statsbudgeten har även sådan indirekt effekt på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. Siffrorna i tabellen innehåller inte anslagsöverföringar mellan förvaltningsområdena. Som effekter av statens åtgärder har inte räknats självfinansieringsandelen i de statsandelar som kommunerna ansökt om. I tabellen har beloppen avrundats till närmaste hela miljon euro, och på grund av detta stämmer slutsummorna nödvändigtvis inte vid addering.