Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonominPDF-versio

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. Statens åtgärder försvagar kommunernas ekonomi med ca 254 miljoner euro netto 2019. Frysningen av statsandelsindexet och justeringen av kostnadsfördelningen är de åtgärder som försvagar den kommunala ekonomin mest. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bl.a. effektiviseringen av ordnandet av den regionala specialiserade sjukvården och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan dock genom sina egna beslut i hög grad påverka hur effekterna av dessa åtgärder realiseras.

Den kommunala ekonomin påverkas 2019 i hög grad även av andra faktorer än statens beslut, såsom av konkurrenskraftsavtalet, som minskar kommunernas arbetskraftskostnader. Av effekterna av konkurrenskraftsavtalet ingår i tabellen endast minskningen av statsandelen, ca 29 miljoner euro, med hjälp av vilken man fördelar den av avtalet följande kostnadsbelastningen för den offentliga ekonomin mellan staten och kommunerna.

Effekterna av statens åtgärder på kommunernas och samkommunernas ekonomi, mn euro, förändring 2018—20191)

  Utgifter Inkomster Netto
       
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut      
FM, statsandelen för basservice      
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet 0 -29 -29
Barnskydd och hemservice för barnfamiljer 15 15 0
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -25 -6 19
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, minskning av kommunernas finansieringsandel för 2019   -18 -18
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, korrigering av kommunernas finansieringsandel för 2017   -18 -18
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa 3 3 0
Reform av jouren och den specialiserade sjukvården -85 -22 63
Hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner 1 1 0
Justering av kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen -17 -4 13
Ändring av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten -3 -1 2
FM sammanlagt -110 -80 30
       
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde      
Avveckling av reserven av outbildade genom yrkesinriktad tilläggs- och läroavtalsutbildning -3 -3 0
Reformen av gymnasieutbildningen 0,4 0,4 0
Spetsprojekt inom kompetens och utbildning -24 -24 0
Bekämpning av regional ojämlikhet i den grundläggande utbildningen -10 -10 0
Främjande av jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet 10 10 0
Utvecklande av kvaliteten på den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken -2 -2 0
Stöd till klubbverksamhet -3 -3 0
Genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen 9 9 0
Utvidgande av verksamheten inom Skolan i rörelse till verksamhet inom Studier i rörelse 2,5 2,5 0
Tidigareläggning av A1-språket inom den grundläggande utbildningen 0,3 0,3 0,3
Stödjande av undervisning för elever med främmande modersmål 2 2 0
UKM sammanlagt -35 -35 0
       
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde      
Spetsprojekt 1: Kundorienterad service, försök med servicesedlar -4 -4 0
Spetsprojekt 2: Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre -1 -1 0
Spetsprojekt 3: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster -8 -10 -2
Spetsprojekt 4: Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras -8 -12 -5
Spetsprojekt 5: Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, pilotprojekt i kommunerna -1 -1 0
Specialstatsandelsersättningar för utbildning 1 1 0
Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner 40 40 0
Pilotprojekt med valfrihet -100 -100 0
SHM sammanlagt -80 -86 -7
       
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde      
Införande av regionala innovationer och försök -7 -7 0
Införande av regionala innovationer och försök i regionstäderna 3 3 0
Lönesubvention till kommuner och ett tidsbestämt försök med att minska långtidsarbetslösheten -1 -1 0
Ersättning för kostnader som betalas för flyktingar och asylsökande, höjning av flyktingkvoten 2015 -2 -2 0
ANM sammanlagt -7 -7 0
       
       
2. Ändringar i beskattning och avgifter      
Bortfall av skatteintäkter till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna (-154 mn euro) och kompensation i form av statsandelar 0 0 0
Höjning av avdrag som görs i beskattningen (-80 mn euro) och kompensation i form av statsandelar 0 0 0
Begränsning av rätten att dra av ränta på bostadslån (+13 miljoner euro) 0 0 0
Höjning av avdraget för bostad på arbetsorten (-2 mn euro) och kompensation i form av statsandelar 0 0 0
Ändringar i beskattning och avgifter sammanlagt 0 0 0
       
3. Justering av kostnadsfördelningen      
FM 0 -213 -213
UKM 0 0 0
Justering av kostnadsfördelningen sammanlagt 0 -213 -213
       
4. Indexfrysningar      
Frysning av statsandelsindexet      
— FM 0 -91 -91
— UKM 0 -14 -14
Frysning av FP-index och ytterligare minskning i de indexbundna utgifterna      
— Effekten på kommunernas andel av förmånsutgifterna -9 0 10
— Effekten på kommunernas skatteinkomster 0 32 32
Indexfrysningar sammanlagt -9 -74 -64
       
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt -241 -496 -254

1) Statsbudgeten har även sådan indirekt effekt på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. Siffrorna i tabellen innehåller inte anslagsöverföringar mellan förvaltningsområdena. Som effekter av statens åtgärder har inte räknats självfinansieringsandelen i de statsandelar som kommunerna ansökt om. I tabellen har beloppen avrundats till närmaste hela miljon euro, och på grund av detta stämmer slutsummorna nödvändigtvis inte vid addering.