Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
          8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar i beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna
          8.2. Statsbidrag till kommunerna
          8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar i beskattningsgrunderna och betalningsgrundernaPDF-versio

Kommunalskatt

I skattegrunderna för förvärvsinkomster görs 2019 i överensstämmelse med regeringsprogrammet en indexjustering som motsvarar förändringen i förtjänstnivåindex. Ändringen bedöms minska intäkterna av kommunalskatten med 154 miljoner euro 2019. Arbetsinkomstavdraget höjs och det bedöms minska intäkterna av kommunalskatten med 19 miljoner euro 2019. Höjningen av grundavdraget bedöms minska intäkterna av kommunalskatten med 54 miljoner euro 2019. Höjningen av pensionsavdraget vid stats- och kommunalbeskattningen minskar kommunernas skatteintäkter med sammanlagt uppskattningsvis 7 miljoner euro 2019. Maximibeloppet av avdraget för bostad på arbetsorten höjs från nuvarande 250 euro till 450 euro. Åtgärden bedöms minska skatteintäkterna med ca 3 miljoner euro fr.o.m. 2019, varav kommunernas andel är 2 miljoner euro. Den avdragsgilla delen av räntorna på bostadslån minskas fortsatt i enlighet med regeringsprogrammet, så att 25 % av räntorna på bostadslån är avdragsgilla 2019. Ändringen bedöms öka intäkterna av kommunalskatten med 13 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet kompenseras kommunernas förluster av skatteinkomster fullt ut.

Samfundsskatt

Bestämmelserna om begränsningen av ränteavdrag i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras vid ingången av 2019 genom en regeringsproposition som lämnas hösten 2018. Detta beräknas öka intäkterna av samfundsskatten med ca 10 miljoner euro år 2019, varav kommunernas andel är 3 miljoner euro. Åtgärden inverkar dock inte på kommunernas skatteintäkter, eftersom kommunernas andel av utdelningen av samfundsskatten sänks i motsvarande grad som skatteintäkterna ökat.

Effekterna på kommunernas skatteinkomster 2019 av de ändringar av beskattningsgrunderna som hänför sig till budgetpropositionen (mn euro)

  
Indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster-154
Begränsning av ränteavdraget för bostadslån13
Höjning av pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen-3
Höjning av avdraget för bostad på arbetsorten-2
Höjning av arbetsinkomstavdraget-19
Höjning av grundavdraget-54
Höjning av pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen-4
Sammanlagt-223