Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
          8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar i beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna
          8.2. Statsbidrag till kommunerna
          8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

8. Den kommunala ekonominPDF-versio

8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar i beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna

Kommunalskatt

I skattegrunderna för förvärvsinkomster görs 2019 i överensstämmelse med regeringsprogrammet en indexjustering som motsvarar förändringen i förtjänstnivåindex. Ändringen bedöms minska intäkterna av kommunalskatten med 154 miljoner euro 2019. Arbetsinkomstavdraget höjs och det bedöms minska intäkterna av kommunalskatten med 19 miljoner euro 2019. Höjningen av grundavdraget bedöms minska intäkterna av kommunalskatten med 54 miljoner euro 2019. Höjningen av pensionsavdraget vid stats- och kommunalbeskattningen minskar kommunernas skatteintäkter med sammanlagt uppskattningsvis 7 miljoner euro 2019. Maximibeloppet av avdraget för bostad på arbetsorten höjs från nuvarande 250 euro till 450 euro. Åtgärden bedöms minska skatteintäkterna med ca 3 miljoner euro fr.o.m. 2019, varav kommunernas andel är 2 miljoner euro. Den avdragsgilla delen av räntorna på bostadslån minskas fortsatt i enlighet med regeringsprogrammet, så att 25 % av räntorna på bostadslån är avdragsgilla 2019. Ändringen bedöms öka intäkterna av kommunalskatten med 13 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet kompenseras kommunernas förluster av skatteinkomster fullt ut.

Samfundsskatt

Bestämmelserna om begränsningen av ränteavdrag i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras vid ingången av 2019 genom en regeringsproposition som lämnas hösten 2018. Detta beräknas öka intäkterna av samfundsskatten med ca 10 miljoner euro år 2019, varav kommunernas andel är 3 miljoner euro. Åtgärden inverkar dock inte på kommunernas skatteintäkter, eftersom kommunernas andel av utdelningen av samfundsskatten sänks i motsvarande grad som skatteintäkterna ökat.

Effekterna på kommunernas skatteinkomster 2019 av de ändringar av beskattningsgrunderna som hänför sig till budgetpropositionen (mn euro)

  
Indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster-154
Begränsning av ränteavdraget för bostadslån13
Höjning av pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen-3
Höjning av avdraget för bostad på arbetsorten-2
Höjning av arbetsinkomstavdraget-19
Höjning av grundavdraget-54
Höjning av pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen-4
Sammanlagt-223

8.2. Statsbidrag till kommunerna

Statsbidragen till kommunerna uppgår till 10,5 miljarder euro 2019, vilket är 3 % mindre än 2018.

Statsbidrag till kommuner och samkommuner 2017—2019 (mn euro) och förändring 2018—2019 (%)

Moment 201720182019Förändring %
2018 vs 2019
      
Kalkylerade statsandelar9 539 9 627 9 538-0,9 %
28.90.30FM606 8 5778 491-1,0 %
flera momentUKM9331 0511 047-0,3 %
 därav samkommuner9059889930,5 %
 Övriga statsbidrag    
25.50.20JM, valutgifter103027
JM sammanlagt103027
BrandskyddsfondenUnderstöd till kommunerna555
IM sammanlagt555
28.70.05Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen1)331410
28.90.31Understöd för kommunsammanslagningar2784
28.90.32Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem för digitalisering  30 
FM sammanlagt6114934
flera momentUKM, understöd enligt prövning231249229
 varav samkommunernas andel343534
UKM sammanlagt231249229
30.20.01 (30.20.03 åren 2017—2018)Landsbygdsverkets omkostnader: ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet0,050,050,05
30.20.20Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare: ersättning för den tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande som kommunerna ordnar444
30.20.41EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd: systemet med utdelning i skolan111
30.20.46Systemet med utdelning i skolan  0,2 
JSM sammanlagt666
31.10.41Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser111
31.30.63Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster353535
31.30.42Statsunderstöd för utbildning111
KM sammanlagt373737
32.30.51Offentlig arbetskrafts- och företagsservice/ betalning av lönesubvention till kommunerna252627
32.50.40Införande av regionala innovationer och försök  3 
32.70.30Statens ersättningar till kommunerna för ordnande av tjänster för personer som får internationellt skydd207214197
ANM sammanlagt232240227
33.03.31Främjande av hälsa och välfärd22190
33.10.57Statsandel till kommunerna i anslutning till grundläggande utkomststöd2500 
33.20.31Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte272727
33.20.50, 51 och 52Lönesubvention till kommunerna627474
33.50.51Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst333231
33.50.56, 57 och 58Utgifter för rehabilitering av frontveteraner och statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner404177
33.60.30Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården0,510,5
33.60.32Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå202121
33.60.33Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för utgifterna för läkar- och tandläkarutbildning949596
33.60.34Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar151515
33.60.36Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska0,50,50,5
30.60.37Ersättningar till kommunerna för kostnader för brådskande socialvård055
33.60.38Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet30990
33.60.63Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området333
33.60.64Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott677
33.80.50Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare161615
SHM sammanlagt389456373
Lag om oljeskyddsfonden 1406/2004Ersättningar till de lokala räddningsväsendena för kostnaderna för förvärv och upprätthållande av oljebekämpningsberedskapen141010
Statens bostadsfondFullmakt att bevilja understöd för byggande av kommunalteknik i avsiktsförklaringskommuner151515
Statens bostadsfondOmrådesspecifikt understöd400
35.10.61Främjande av vatten- och miljövård111
35.20.30Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster011
MM sammanlagt302727
 Övriga statsbidrag sammanlagt, mn euro1 0001 199965-19,5 %
  
 Statsbidrag sammanlagt, mn euro10 53910 82610 502-3,0 %

1) Finansieringen av stödet och handledningen i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen har anvisats landskapsförbunden dvs. samkommunerna 2017 och 2018. År 2019 anvisas finansieringen landskapens temporära beredningsorgan.

Finansministeriets förvaltningsområde

För statsandelen för kommunal basservice föreslås anslag på ca 8 491 miljoner euro, vilket är 86 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2018. Statsandelen minskar mest på grund av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna år 2016. Justeringen av kostnadsfördelningen minskar statsandelen med 213,4 miljoner euro. Statsandelen minskar dessutom bl.a. till följd av förslagen om en minskning av kommunernas uppgifter i enlighet med bilaga 6 till regeringsprogrammet: den regionala centraliseringen av den specialiserade sjukvården, kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre, besparingen i kommunernas utgifter till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården samt ändringen av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten. Dessa åtgärder som ska minska kommunernas uppgifter minskar statsandelen med 32,8 miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. Dessutom ökar den statsandelsminskning som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet med 29,5 miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. Statsandelen minskar även på grund av en överföring på 30 miljoner euro till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. I överensstämmelse med regeringsprogrammet görs det inte någon indexhöjning av statsandelen för kommunal basservice för 2019.

Överföringen på 10 miljoner euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna 2019—2022 till sammanslagningsunderstöd enligt prövning för kriskommuner föreslås inte, eftersom det inte genomförs någon kommunsammanslagning 2019. Avsikten är att 10 miljoner euro av statsandelen används för en höjning av kommunernas statsandel enligt prövning.

Enligt planen för de offentliga finanserna 2019—2022 kommer kommunerna 2020 att kompenseras för den extra nedskärning av semesterpenningen 2016 enligt konkurrenskraftsavtalet som beror på en justering av kostnadsfördelningen. I detta sammanhang kompenseras de även för tilläggsnedskärningen i semesterpenningen åren 2017–2019. Kompensationen uppgår således till sammanlagt 237 miljoner euro.

I förhållande till budgeten för 2018 höjs statsandelen av bl.a. kompensationen för kommunernas förlorade skatteinkomster med 223 miljoner euro, förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer med 25,2 miljoner euro, ökningen på 15 miljoner euro till barnskydd och hemservice för barnfamiljer och ökningen på 1 miljon euro till hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls veteraner i hemmet.

Statsandelsprocenten för 2019 är 25,37 %. I ändringen har som tillägg beaktas 0,03 procentenheter i anslutning till fullgörandet av nya och mer omfattande åligganden så att statsandelen är 100 %.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner föreslås ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro 2019. Det tidsbegränsade pensionsstödet till långtidsarbetslösa fortsätter. I den första tilläggsbudgeten för 2018 beviljades en fullmakt på 100 miljoner euro för pilotförsök med valfrihet. Om en del av fullmakten för 2018 är oanvänd, får förbindelser för den oanvända delen ingås för 2019.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Den nya gymnasielagen träder i kraft den 1 augusti 2019. Syftet med lagen är att öka gymnasieutbildningens dragningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för fortsatta högskolestudier, att höja utbildningens kvalitet och förbättra inlärningsresultaten samt att göra övergången från studier på andra stadiet till studier på högskolenivå smidigare. Studiernas struktur gör det möjligt att ordna undervisningen flexiblare än tidigare och erbjuda bredare studiehelheter som överskrider läroämnesgränserna. Stödet till och handledningen av gymnasieelever ska stärkas och högskole- och arbetslivssamarbetet samt internationaliseringen öka. Begränsningen av hur många gånger studentexamensprov får tas om slopas. För kostnaderna för reformen av gymnasielagen anvisas 0,4 miljoner euro 2019. Dessutom föreslås 10 miljoner euro för genomförande av den nya gymnasielagen och för utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen. Statsandelen är 100 % av kostnaderna för reformen.

År 2019 anvisas det 10 miljoner euro för att främja jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet. Målet med understödet är att göra grupperna mindre och anställa extra personal i daghem i utsatta områden. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter och stöds med 5 miljoner euro år 2019.

För verksamheten inom Studier i rörelse föreslås 2,8 miljoner euro 2019.

Reformen av den yrkesinriktade utbildningen förs vidare. Reformen stöds med ytterligare 15 miljoner euro 2019.

För att stärka yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås 5 miljoner euro år 2019.

I överensstämmelse med regeringsprogrammet görs det ingen indexhöjning i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet 2019.

8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. Statens åtgärder försvagar kommunernas ekonomi med ca 254 miljoner euro netto 2019. Frysningen av statsandelsindexet och justeringen av kostnadsfördelningen är de åtgärder som försvagar den kommunala ekonomin mest. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bl.a. effektiviseringen av ordnandet av den regionala specialiserade sjukvården och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan dock genom sina egna beslut i hög grad påverka hur effekterna av dessa åtgärder realiseras.

Den kommunala ekonomin påverkas 2019 i hög grad även av andra faktorer än statens beslut, såsom av konkurrenskraftsavtalet, som minskar kommunernas arbetskraftskostnader. Av effekterna av konkurrenskraftsavtalet ingår i tabellen endast minskningen av statsandelen, ca 29 miljoner euro, med hjälp av vilken man fördelar den av avtalet följande kostnadsbelastningen för den offentliga ekonomin mellan staten och kommunerna.

Effekterna av statens åtgärder på kommunernas och samkommunernas ekonomi, mn euro, förändring 2018—20191)

 UtgifterInkomsterNetto
    
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut   
FM, statsandelen för basservice   
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet0-29-29
Barnskydd och hemservice för barnfamiljer15150
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården-25-619
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, minskning av kommunernas finansieringsandel för 2019 -18-18
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, korrigering av kommunernas finansieringsandel för 2017 -18-18
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa330
Reform av jouren och den specialiserade sjukvården-85-2263
Hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner110
Justering av kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen-17-413
Ändring av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten-3-12
FM sammanlagt-110-8030
    
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde   
Avveckling av reserven av outbildade genom yrkesinriktad tilläggs- och läroavtalsutbildning-3-30
Reformen av gymnasieutbildningen0,40,40
Spetsprojekt inom kompetens och utbildning-24-240
Bekämpning av regional ojämlikhet i den grundläggande utbildningen-10-100
Främjande av jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet10100
Utvecklande av kvaliteten på den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken-2-20
Stöd till klubbverksamhet-3-30
Genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen990
Utvidgande av verksamheten inom Skolan i rörelse till verksamhet inom Studier i rörelse2,52,50
Tidigareläggning av A1-språket inom den grundläggande utbildningen0,30,30,3
Stödjande av undervisning för elever med främmande modersmål220
UKM sammanlagt-35-350
    
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde   
Spetsprojekt 1: Kundorienterad service, försök med servicesedlar-4-40
Spetsprojekt 2: Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre-1-10
Spetsprojekt 3: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster-8-10-2
Spetsprojekt 4: Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras-8-12-5
Spetsprojekt 5: Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, pilotprojekt i kommunerna-1-10
Specialstatsandelsersättningar för utbildning110
Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner40400
Pilotprojekt med valfrihet-100-1000
SHM sammanlagt-80-86-7
    
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde   
Införande av regionala innovationer och försök-7-70
Införande av regionala innovationer och försök i regionstäderna330
Lönesubvention till kommuner och ett tidsbestämt försök med att minska långtidsarbetslösheten-1-10
Ersättning för kostnader som betalas för flyktingar och asylsökande, höjning av flyktingkvoten 2015-2-20
ANM sammanlagt-7-70
    
    
2. Ändringar i beskattning och avgifter   
Bortfall av skatteintäkter till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna (-154 mn euro) och kompensation i form av statsandelar000
Höjning av avdrag som görs i beskattningen (-80 mn euro) och kompensation i form av statsandelar000
Begränsning av rätten att dra av ränta på bostadslån (+13 miljoner euro)000
Höjning av avdraget för bostad på arbetsorten (-2 mn euro) och kompensation i form av statsandelar000
Ändringar i beskattning och avgifter sammanlagt000
    
3. Justering av kostnadsfördelningen   
FM0-213-213
UKM000
Justering av kostnadsfördelningen sammanlagt0-213-213
    
4. Indexfrysningar   
Frysning av statsandelsindexet   
— FM0-91-91
— UKM0-14-14
Frysning av FP-index och ytterligare minskning i de indexbundna utgifterna   
— Effekten på kommunernas andel av förmånsutgifterna-9010
— Effekten på kommunernas skatteinkomster03232
Indexfrysningar sammanlagt-9-74-64
    
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt-241-496-254

1) Statsbudgeten har även sådan indirekt effekt på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. Siffrorna i tabellen innehåller inte anslagsöverföringar mellan förvaltningsområdena. Som effekter av statens åtgärder har inte räknats självfinansieringsandelen i de statsandelar som kommunerna ansökt om. I tabellen har beloppen avrundats till närmaste hela miljon euro, och på grund av detta stämmer slutsummorna nödvändigtvis inte vid addering.