Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
          7.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom förvaltningen
          7.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen
          7.3. Statens arbetsgivar- och personalpolitik
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

7.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningenPDF-versio

Målet är att garantera var och en tillgängliga och högkvalitativa digitala tjänster och att genom framtidsarbete styra Finland i riktning mot ett digitalt samhälle med framförhållning. Målbilden stöds genom att man utformar en strategisk informationspolitik genom vilken man utarbetar riktlinjer och principer som gäller information. Lagstiftningen om informationshantering revideras och verkställandet av de krav som följer därav för myndigheterna styrs och stöds. Dessutom utreds utnyttjandet av artificiell intelligens inom den offentliga förvaltningen.

Målet med styrningen av den informations- och kommunikationstekniska verksamheten inom den offentliga förvaltningen är att för statsförvaltningen, kommunalförvaltningen och den landskapsförvaltning som är under beredning åstadkomma sådana offentliga tjänster och en sådan informationshantering som är kundinriktade, i första hand digitala, interoperabla, kostnadseffektiva och informationssäkra. När det gäller reformeringen av styrningen och strukturerna fastställs styrningsstrukturerna för informationshantering, gemensam IKT och för landskapens IKT. De styrningsstrukturer som skapats och en modell för styrning och verkningsfullhet när det gäller investeringar genomförs 2019.

Finansministeriet har inlett en utredning om en revidering av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. Syftet med utredningen är att före utgången av 2019 lägga fram ett förslag om en nationell verksamhetsmodell, som sträcker sig över decennier, för personidentifiering i Finland och att beskriva myndigheternas roll vid hanteringen av grundläggande personuppgifter.

Den offentliga förvaltningens tjänster styrs i första hand i riktning mot digitala tjänster genom att förplikta myndigheterna att tillhandahålla kunderna elektroniska tjänster. Företagen och sammanslutningarna styrs att sköta ärenden med myndigheterna endast elektroniskt. Pilotförsök för digitalt stöd som ska göra det lättare för medborgarna att sköta ärenden fortsätter 2019, men medborgarna garanteras möjlighet att få service även på traditionellt sätt.

Den digitala säkerhetens betydelse betonas som en förutsättning för digitaliseringen av samhället och den offentliga förvaltningen. Åtgärderna för att förbättra den digitala säkerheten 2019 omfattar bl.a. revidering av bestämmelserna om datasäkerhet, utarbetande av centrala strategiska riktlinjer för informations- och cybersäkerheten och inledande av utvecklingsprogrammet för digital säkerhet för hela den offentliga förvaltningen. Medborgarnas säkerhet i vardagen förbättras genom utvecklande av att den mobila tjänsten för myndighetskommunikation, genom vilken myndigheterna garanteras störningsfria och driftssäkra kommunikationsmöjligheter i alla situationer.