Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
          4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna
          4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasen
          4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsterna
          4.4. Skatteutgifter
          4.5. Övriga inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

4.5. Övriga inkomstposterPDF-versio

 2017 bokslut2018 uppskattning2019
budgetprop.
2018—2019 förändr., %
     
Inkomster av blandad natur, mn euro5 5335 5405 8265
— överföring från statens pensionsfond1 8271 8661 9042
— inkomster från EU1 1371 0901 23413
— Avkastning av penningspelsverksamhet (SHM, UKM, JSM)1 0601 0871 1001
— överföring från statens bostadsfond27125-56
— övriga1 4831 4851 5827
 2017 bokslut2018
uppskattning
2019 budgetprop.2018—2019 förändr., %
     
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro2 1352 7692 213-20
— ränteinkomster879544-54
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 7462 4041 883-22
— andel i Finlands Banks vinst919010011
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst2111801863

Statens inkomster av blandad natur 2019 beräknas uppgå till 5 826 miljoner euro, dvs. ca 287 miljoner euro mer än vad som har budgeterats för 2018. Den viktigaste enskilda posten bland inkomsterna av blandad natur utgörs av den intäktsföring på 1 904 miljoner euro som görs från statens pensionsfond till statens budgetekonomi.

Inkomster från Europeiska unionen beräknas inflyta till ett belopp av 1 234 miljoner euro, varav de största posterna består av jordbruksstöd och stöd för utveckling av landsbygden samt strukturpolitiska stöd. Stöden för utveckling av landsbygden har nära nog fördubblats jämfört med vad som budgeterats för 2018. Enligt bedömningarna kommer inkomsterna från EU totalt sett att öka endast måttligt.

Till de blandade inkomsterna hänförs också undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets andelar av vinstmedlen av penningspelsverksamhet. Den sammanlagda summan beräknas uppgå till 1 100 miljoner euro 2019.

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 2 213 miljoner euro, vilket är ca 557 miljoner euro mindre än vad som har budgeterats för 2018. Inkomstminskningen förklaras till stor del av att försäljningen av aktier antas bli mindre än året innan. Detta påverkas av att finansieringen av regeringens s.k. spetsprojekt, som är avsedda att vara temporära, avslutas. I enlighet med vad som överenskommits i början av regeringsperioden har spetsprojekten finansierats med kapitalinkomster, och inkomsterna av vinstutdelning och aktieförsäljning budgeterades därför till ett ovanligt högt belopp 2018.

Också statens ränteinkomster minskar. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. På grund av den låga räntenivån blir avkastningen av statens kassareserv liten. Också den tidigarelagda återbetalningen av exportkrediter som infaller 2018 gör att ränteinkomsterna minskar.

Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. För 2019 antas intäktsföringen uppgå till 100 miljoner euro. Intäktsföringen av de statliga affärsverkens vinst beräknas uppgå till 186 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är 101 miljoner euro och Senatfastigheters andel 85 miljoner euro.