Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            16. Puolustusmateriaalihankinnat
            21. Puolustusvoimien toimintamenot
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2019

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Selvitysosa: Vuoden 2006 talousarviossa sotilaallisen maanpuolustuksen eräänä tulostavoitteena on, että vähintään puolet puolustusmateriaalihankintoihin käytettävissä olevista määrärahoista kohdistetaan kotimaahan ottaen huomioon vastakaupat ja materiaalin elinjaksokustannukset. Suomi on mukana 1.7.2006 voimaan tulevissa eurooppalaisissa puolustustarvikehankintojen käytännesäännöissä, joiden mukaan Euroopan alueen puolustusmateriaalihankinnat tulee kilpailuttaa Euroopan sisällä. Käytännesääntöjen vuoksi kyseisen tulostavoitteen asettamista ei enää voida pitää tarkoituksenmukaisena ja se ehdotetaan poistettavaksi. Kotimaisen puolustusteollisuuden menestymismahdollisuuksia käytännesääntöjen voimaantulon jälkeen pidetään varsin hyvinä ottaen huomioon uudet avautuvat kilpailun ja yhteistyön mahdollisuudet.

Edellä mainitun tulostavoitteen poistamisesta huolimatta puolustusmateriaalihankintoihin käytettävissä olevien määrärahojen kohdistumista kotimaahan seurattaisiin nykyisellä menettelytavalla ja siitä olisi tarkoitus raportoida eduskunnalle vuosittain valtion tilinpäätöskertomuksessa.

16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden määrää lisätään 20 500 000 eurolla yhteensä 568 315 000 euroon. Lisäksi PVKEH 2006 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 101 657 000 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 170 835 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 329 865 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 439 315 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 501 215 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 555 315 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 568 315 000 euroa.

Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuuden voimassaoloaikaa pidennetään vuodesta 2008 vuoteen 2009 saakka. VYV 1 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 1 034 019 372 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että valtuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 920 100 000 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 959 500 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 1 016 019 372 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 1 034 019 372 euroa.

Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 179 961 081 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että HTH -tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 120 663 081 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 138 005 081 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 158 954 081 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 166 527 081 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 172 931 081 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 179 961 081 euroa.

Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 588 700 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että VYV 2 -tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 331 600 000 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 490 100 000 euroa ja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 588 700 000 euroa.

Sen johdosta, että vuoden 2005 talousarviossa hyväksytyn Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) -tilausvaltuuden osalta ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia vuonna 2005, saa vuoden 2006 aikana tehdä sopimuksia 32 820 000 euron arvosta edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä PVKEH 2005 -tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 20062007200820092010—Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki
menot yhteensä1)
       
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset91 10039 40056 51918 000 205 019
VYV 1 yhteensä91 10039 40056 51918 000 205 019
Tiedustelu-, valvonta ja johtamisjärjestelmien kehittäminen (TVJ 2000)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset5 000    5 000
TVJ 2000 yhteensä5 000    5 000
Ilmapuolustuksen tukeutumisen ja toimintaedellytysten turvaaminen (ITTT)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset22 200    22 200
ITTT yhteensä22 200    22 200
Merivoimien uudistaminen (MUT)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset27 888    27 888
MUT yhteensä27 888    27 888
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset10 7455 1525 345--21 242
Vuoden 2006 sitoumukset 8 68012 19015 6047 57313 43457 481
HTH yhteensä19 42517 34220 9497 57313 43478 723
Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset69 90018 500   88 400
PPK yhteensä69 90018 500   88 400
Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset28 70026 252   54 952
TTK yhteensä28 70026 252   54 952
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset119 900158 50098 600  377 000
VYV 2 yhteensä119 900158 50098 600  377 000
Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset33 60033 60033 600  100 800
STALVA yhteensä33 60033 60033 600  100 800
Hankevalmistelu ja proto 2004 (PROTO 2004)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset6 300    6 300
PROTO 2004 yhteensä6 300    6 300
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset12 67131 15426 79814 678 85 301
IHT yhteensä12 67131 15426 79814 678 85 301
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset14 16614 74712 097  41 010
Vuoden 2006 sitoumukset 13 75416 3132 753  32 820
PVKEH 2005 yhteensä27 92031 06014 850  73 830
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)      
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset4 402534---4 936
Vuoden 2006 sitoumukset 4 2987 9669 6009 80011 00042 664
MLRS yhteensä8 7008 5009 6009 80011 00047 600
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006)      
Vuoden 2006 sitoumukset 101 65769 178159 030109 450129 000568 315
PVKEH 2006 yhteensä101 65769 178159 030109 450129 000568 315
Valtuudet yhteensä 574 961433 486419 946159 501153 4341 741 328

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja.

PVKEH 2006 -tilausvaltuuden hankinnan kaupallisessa valmistelussa saatuihin tietoihin perustuen hankkeen tilausvaltuusosuutta on lisättävä 20 500 000 eurolla. Tilausvaltuuden lisäys kohdentuu vuoden 2004 puolustuspoliittisen selonteon mukaiseen Merivoimien kehittäminen -hankkeeseen sisältyvien kolmen miinantorjunta-aluksenhankintaan vuosina 2006—2012. Hankkeella parannetaan meriyhteyksien suojaamiskykyä ja meripuolustuskyvyn edellyttämää miinojen raivaamiskykyä. Vastaavasti hankkeeseen varattujen muiden puolustusmateriaalihankintamäärärahojen tarve on pienentynyt 20 500 000 eurolla. Hankkeen kokonaisrahoitustarve pysyy siten muuttumattomana ja tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2007—2011 vahvistettujen valtiontaloudenkehysten puitteissa. PVKEH 2006 -tilausvaltuuden menojen ajoitusmuutokset johtuvat siitä, että tilausvaltuuteen sisältyvällä TVJ kehittäminen -hankkeella on valmius tehdä vuodelle 2007 suoritettavia hankintoja jo vuoden 2006 aikana ja lisäksi tilausvaltuuteen sisältyvällä Ilmavoimien kehittäminen -hankkeen tilausvaltuusosuudella hankittavien kahden kevyen kuljetuskoneen maksatusaikataulut on tarkoituksenmukaista muuttaa vastaamaan toimittajan kanssa neuvoteltuja aikatauluja.

Aikaisemmin myönnetyn VYV 1 -tilausvaltuuden menojen ajoitusmuutoksilla maksatusmäärärahat saadaan vastaamaan paremmin puolustusvoimille toimitettavien NH90 -kuljetushelikopterien viivästyneitä toimituksia. NH Industries ei kykene toimittamaan puolustusvoimille neljää helikopteria sovitussa aikataulussa, jolloin ainakin yhden helikopterin maksatus siirtyy vuodelle 2007. Toimituksen myöhästymisen seurannaisvaikutuksena myös vastaanottoon liittyvät maksut siirtyvät siten, että viimeiset maksatukset ovat vuonna 2009, jonka takia tilausvaltuuden voimassaoloaikaa on tarpeen pidentää vuoteen 2009 saakka. Tilausvaltuuden vuosittaiseen menojen ajoitukseen esitetyt muutokset eivät vaikuta myönnetyn tilausvaltuuden kokonaismäärään.

HTH -tilausvaltuuden menojen ajoitusmuutos aiheutuu kuljetushelikopterien kehitystyön ja tyyppihyväksyntäprosessin viivästymisestä. Tämän seurauksena vaihtolaitteiden ja varaosien ostaminen merkittävissä määrin ennen tyyppihyväksyntää ei ole taloudellisesti järkevää. Tilausvaltuuden vuosittaiseen menojen ajoitukseen esitetyt muutokset eivät vaikuta myönnetyn tilausvaltuuden kokonaismäärään.

VYV 2 -tilausvaltuuden menojen ajoitusmuutoksilla maksatusmäärärahat saadaan vastaamaan paremmin tilausvaltuudella hankittavan CV9030 -rynnäkköpanssarivaunujärjestelmän ampumatarvikkeiden toimituksia. Tilausvaltuuden vuosittaiseen menojen ajoitukseen esitetyt muutokset eivät vaikuta myönnetyn tilausvaltuuden kokonaismäärään.

PVKEH 2005 -tilausvaltuuden uudistetun määrän lisäys 4 820 000 eurolla aiheutuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyvän Laivue2000 -hankkeen vuosille 2007—2008 ajoittuvia varaosa- ja huoltosopimustilauksia ei ole kyetty tekemään vuonna 2005. Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) ja Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) -tilausvaltuuksien osalta valtuuksien menoselvitystaulukon lukuja on täsmennetty vuoden 2005 tilinpäätökseen perustuen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 lisätalousarvio
2006 talousarvio643 300 000
2005 tilinpäätös570 847 000
2004 tilinpäätös571 565 000

21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 136 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta aiheutuu 250 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä ja 200 000 euroa valtion virkaehtosopimusratkaisusta sekä 1 000 000 euroa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) tutkimusmäärärahojen siirrosta momentilta 27.01.21. Määrärahassa on vähennyksenä otettu huomioon 314 000 euroa siirtona momentille 27.30.21.


2006 lisätalousarvio1 136 000
2006 talousarvio1 328 898 000
2005 tilinpäätös1 331 654 000
2004 tilinpäätös1 270 436 000