Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
          4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna
          4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasen
          4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsterna
          4.4. Skatteutgifter
          4.5. Övriga inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasenPDF-versio

Förutom av ändringarna i beskattningsgrunderna, påverkas skatteutfallet även av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delar utvecklas. De bedömningar av skattebasens utveckling som använts som grund för inkomstposterna (vidstående tablå) har härletts ur prognoserna i budgetpropositionens bilaga Ekonomisk översikt.

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

  2016201720182019
   
 förändring per år, % 
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster 1,52,33,53,3
— löneinkomster 1,72,34,23,5
— pensioner och andra sociala förmåner 1,80,41,02,4
— kapitalinkomster -1,87,76,34,2
Inkomstnivåindex 0,90,31,82,6
Rörelseöverskott 6,313,29,05,2
Skattebasen för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter 1,61,63,32,9
Mervärdesskattebasen 3,01,93,82,6
Bensinförbrukning -1,4-0,2-2,5-1,5
Förbrukning av dieselolja 1,64,8-0,50,5
Elförbrukning 2,01,43,00,5
Konsumtion av skattebelagd alkohol 0,1-1,20,80,1
Nya beskattningsbara personbilar (st.) 115 300116 300123 700126 900
Konsumentprisindex 0,40,71,11,4