Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
          10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018
          10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018
          10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          10.5. Negativt eget kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018PDF-versio

Mellan 30.6.2017 och 30.6.2018 har statens totala balansräkning ökat med 175 miljoner euro, vilket syns genom en ökning av främmande kapital och exempelvis finansieringstillgångarna.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2018 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkenElimineringar30.6.201830.6.2017
       
AKTIVA      
NATIONALFÖRMÖGENHET    
Mark- och vattenområden47 464 971 992 1 019 456995 196
Byggnadsmark och vattenområden16 124 37 817 53 94150 143
Byggnader416 269 195 411 611 680521 741
Övrig nationalförmögenhet50 478   50 47848 878
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar26 582   26 582107 616
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
Immateriella rättigheter32 2631 267222 33 75242 063
Övriga utgifter med lång verkningstid551 782 16 600 568 382490 557
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar258 524 5 426 263 949233 061
       
MATERIELLA TILLGÅNGAR    
Mark- och vattenområden9 0761 1822 881 760 2 892 0182 902 009
Byggnadsmark och vattenområden1 097 858 458 451 1 556 3081 562 726
Byggnader och konstruktioner216 342 3 049 265 3 265 6073 267 105
Anläggningar18 062 637 26 748 18 089 38517 865 651
Maskiner och anordningar och inventarier567 75916 3196 719 590 798601 410
Övriga materiella tillgångar12 00915 15089 265 116 425132 067
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar927 177 211 8308 9251 130 0821 196 751
       
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna20 829 876497 9736 4436 020 17915 314 11315 494 493
Placeringar i euro1 993 49715 941 208  17 934 70517 957 411
Placeringar i utländsk valuta 3 865 384  3 865 3843 256 226
Andelar i ägarintresseföretag1)  212 490 212 490213 544
Fordringar på ägarintresseföretag1)  63 000 63 00065 000
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT44 558 79920 338 4847 028 220 65 896 39865 280 074
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Material och förnödenheter436 0095 753  441 763440 092
Halvfärdig produktion4 677   4 6774 905
Färdiga produkter/Varor41 4761 332 72512 938 1 387 1401 360 466
       
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR      
Långfristiga fordringar5 708 42226 33075 6861 018 5634 791 8754 873 540
       
KORTFRISTIGA FORDRINGAR      
Kundfordringar75 75742 98160 37111 528167 581151 735
Lånefordringar240 7821 684 08210 931171 6761 764 1201 640 235
Resultatregleringar35 55867 5905 48217108 613130 967
Övriga kortfristiga fordringar261 87276 49842 79927 571353 598394 279
Förskottsbetalningar790 986465  791 451881 818
       
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR     
Köp av obligationslån i euro 162 903  162 903686 708
Övriga placeringar i euro700 000   700 000750 000
Köp av obligationslån i utländsk valuta 199 665  199 665500 054
       
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL3 100 1623 765 78679 8263 319 7253 626 0493 164 906
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT11 395 7017 364 778288 033 14 499 43314 979 705
       
AKTIVA SAMMANLAGT56 511 41627 703 2628 521 47310 578 18482 157 96881 983 352
       
PASSIVA      
EGET KAPITAL      
Statens kapital 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten -17 396 859  -17 396 859-16 159 263
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital  6 026 7956 020 1796 616 
Budgetöverföringar -642 500 -642 500  
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder-31 982 59944 878 164698 811-160 00413 754 38015 046 222
Räkenskapsperiodens överskott/underskott-206 016793 430104 654753 330-61 263-1 063 270
       
MINORITETSANDELAR      
Minoritetsandelar  5 003 5 0035 629
       
FONDKAPITAL      
Övriga statliga fonder och donerade medel8 951   8 9518 804
       
RESERVER      
Reserver  5 514 5 5144 493
       
FRÄMMANDE KAPITAL      
LÅNGFRISTIGT      
Upptagna lån i euro96 331 637 1 343 2171 018 56396 656 29093 661 316
Upptagna lån i utländsk valuta823 188 5 000 828 1881 201 031
Långfristiga resultatregleringar105 049   105 04957 592
Övriga långfristiga skulder557 020 4 855 561 875407 725
       
KORTFRISTIGT      
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod6 642 944   6 642 9446 693 272
Kortfristiga lån5 511 7645 000216 2993 491 4012 241 6623 111 179
Främmande medel som förvaltas av staten430 477   430 477428 291
Erhållna förskott593 082 28 2638 925612 420675 104
Leverantörsskulder392 6422 98020 76839 099377 291215 946
Resultatregleringar1 481 91531 18842 200 1 555 3031 694 665
Övriga kortfristiga skulder5 869 56331 85920 09549 1915 872 3266 042 814
       
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT118 739 28071 0281 680 6964 607 179115 883 824114 188 935
       
PASSIVA SAMMANLAGT56 511 41627 703 2628 521 47310 578 18482 157 96881 983 352

1) Andelar i ägarintresseföretag, Fordringar på ägarintresseföretag: Inbegripet affärsverkskoncernernas uppgifter

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2017 sammanlagt 180,4 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 92,6 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick 30.6.2018 till 54,8 miljarder euro. Tillväxten under början av året var 2,7 miljarder euro. Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier uppgick 30.6.2018 till sammanlagt 93,9 miljarder euro.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2018, md euro

 2011201220132014201520162017I kraft 30.6.2018Disponibelt maximibelopp
          
Finnvera14,014,814,617,522,622,627,729,548,6
Studielån1,41,51,61,82,02,32,73,13,9
EFSF1)0,55,16,26,66,26,37,06,914,0
Finlands Bank0,60,80,70,60,50,60,40,48,0
Statliga fonder9,110,211,211,812,313,213,814,517,0
Övriga1,01,20,80,90,61,10,40,42,4
Sammanlagt26,833,735,039,244,246,152,154,893,9

1) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten