Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
          10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018
          10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018
          10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          10.5. Negativt eget kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018PDF-versio

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2018 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2018 till 61,3 miljoner euro (1 063 miljoner euro år 2017) och har således minskat med 1 002 miljoner euro jämfört med föregående granskningsperiod.

Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2017 och 1.1— 30.6.2018, mn euro

 Verksamhetens underskott i budgetekonominFondernas överskottVinsten från de statliga affärsverkenVerksamhetens underskott i de totala kalkylerna
     
1—6/2017-1 391874165-1 063
1—6/2018-206793104-61

Verksamhetens underskott i budgetekonomin i början av 2018 var betydligt mindre än under föregående granskningsperiod. Fondernas överskott och vinsten från de statliga affärsverken blev mindre än under föregående granskningsperiod.

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2018 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkenElimineringar1.1—30.6.20181.1—30.6.2017
       
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten396 713139 615165 603685701 246590 030
Hyror och serviceintäkter18 9482 359327 091282 13566 26269 781
Övriga intäkter av verksamheten973 519833 33829 517258 2921 578 082819 894
    
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN      
Material, förnödenheter och varor      
 Köp under räkenskapsperioden267 35658 20232 026206357 377270 401
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager-7164722 981 2 737502
Personalkostnader2 228 7673 05344 784247 3072 029 2971 989 573
Hyror360 6532 08940 972282 135121 578126 200
Köp av tjänster1 205 97812 631134 5381 5021 351 6451 303 749
Övriga kostnader312 2593 78662 2797 648370 676344 411
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager36   36199
Tillverkning för eget bruk-42 593   -42 593-44 702
Avskrivningar568 8297 454115 468 691 750632 948
       
ÅTERSTOD I-3 511 389887 62689 164 -2 536 913-3 143 577
       
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Finansiella intäkter1 183 473386 5753 219160 0041 413 2631 684 777
Finansiella kostnader-463 080-107 124-12 836 -583 040-716 962
Andel av intresseföretags resultat1)  4 616 4 616 
       
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Extraordinära intäkter16 291   16 2913 638
Extraordinära kostnader-1 378   -1 378-3 132
       
ÅTERSTOD II-2 776 0841 167 07784 163 -1 687 162-2 175 256
       
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Intäkter      
 Från lokalförvaltningen64 783   64 78371 797
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ712 507147  712 655684 672
 Överföringsekonomins övriga intäkter996 35619 67420 450973 45163 02971 177
Kostnader      
 för lokalförvaltningen2)6 265 44919 069  6 284 5196 167 194
 För socialskyddsfonderna6 885 218   6 885 2187 020 545
 För näringslivet2)1 179 04014 795 20 4501 173 3851 118 124
 För icke-vinstsyftande samfund1 382 37865 631  1 448 0081 397 187
 För hushållen2 172 358263  2 172 6212 142 073
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ938 18655 449  993 6351 162 579
 För utlandet367 765   367 765332 008
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten)2 582 594277 006 314 5422 545 0582 615 966
       
ÅTERSTOD III-22 775 425754 686104 613 -22 716 904-23 303 285
       
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER      
Skatter och avgifter av skattenatur22 498 92938 744 -47 44722 585 12022 072 390
Övriga obligatoriska avgifter70 480   70 480167 581
       
Minoritetsandelar  41 4143
       
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT-206 016793 430104 654753 330-61 263-1 063 270

1) Andel av intresseföretags resultat: Inbegripet affärsverkskoncernernas andel av sina intresseföretags resultat.

2) Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen och för näringslivet: Från överföringsekonomins kostnader för näringslivet har överförts 833 864 000,00 € i basfinansiering av yrkeshögskolorna till överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen. Yrkeshögskolorna i fråga hör till lokalförvaltningssektorn. Korrigeringen i fråga har gjorts i bokföringen i slutet av 2017 och är rätt i statsbokslutet för 2017.

Verksamhetens underskott enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl under första halvåret 2018 minskade med ca 1 002 miljoner euro jämfört med första halvåret 2017, och uppgick till endast 61 miljoner euro. Orsaken till det minskade kostnadsunderskottet var framför allt de ökade övriga intäkterna av verksamheten samt de ökade skatteintäkterna och obligatoriska avgifterna. Verksamhetens intäkter ökade med 866 miljoner euro och uppgick till 2 346 miljoner euro. Ökningen av verksamhetens intäkter berodde i stor utsträckning på försäljningsvinster på 804 miljoner euro för statens försäljning av aktier. Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 513 miljoner euro och uppgick till 22 585 miljoner euro, mest ökade skatteintäkterna inom mervärdes- och punktskatterna. De övriga viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2018 med början av 2017 var

  • — Med undantag av avskrivningar och hyror ökade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 259 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 883 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 87 miljoner euro i fråga om köp under räkenskapsperioden samt 48 miljoner euro i fråga om köp av tjänster.
  • — De finansiella intäkterna minskade med 272 miljoner euro och uppgick till 1 413 miljoner euro.
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 134 miljoner euro och uppgick till 583 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins intäkter ökade med 13 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 840 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins kostnader minskade med 85 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 870 miljoner euro.