Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkningPDF-versio

Kapitlet innehåller statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2018 som består av intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför budgetekonomin (11 st) samt de statliga affärsverkskoncernerna (Forststyrelsen och Senatfastigheter), och den totala balansräkningen 30.6.2018. Syftet med de totala kalkylerna är att de ska ge en översiktlig helhetsbild av den del av statsfinanserna som direkt styrs av riksdagen och statsrådet (staten som juridisk person).

10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2018 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2018 till 61,3 miljoner euro (1 063 miljoner euro år 2017) och har således minskat med 1 002 miljoner euro jämfört med föregående granskningsperiod.

Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2017 och 1.1— 30.6.2018, mn euro

  Verksamhetens underskott i budgetekonomin Fondernas överskott Vinsten från de statliga affärsverken Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna
         
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063
1—6/2018 -206 793 104 -61

Verksamhetens underskott i budgetekonomin i början av 2018 var betydligt mindre än under föregående granskningsperiod. Fondernas överskott och vinsten från de statliga affärsverken blev mindre än under föregående granskningsperiod.

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2018 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverken Elimineringar 1.1—30.6.2018 1.1—30.6.2017
             
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN            
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 396 713 139 615 165 603 685 701 246 590 030
Hyror och serviceintäkter 18 948 2 359 327 091 282 135 66 262 69 781
Övriga intäkter av verksamheten 973 519 833 338 29 517 258 292 1 578 082 819 894
       
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN            
Material, förnödenheter och varor            
 Köp under räkenskapsperioden 267 356 58 202 32 026 206 357 377 270 401
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager -716 472 2 981   2 737 502
Personalkostnader 2 228 767 3 053 44 784 247 307 2 029 297 1 989 573
Hyror 360 653 2 089 40 972 282 135 121 578 126 200
Köp av tjänster 1 205 978 12 631 134 538 1 502 1 351 645 1 303 749
Övriga kostnader 312 259 3 786 62 279 7 648 370 676 344 411
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 36       36 199
Tillverkning för eget bruk -42 593       -42 593 -44 702
Avskrivningar 568 829 7 454 115 468   691 750 632 948
             
ÅTERSTOD I -3 511 389 887 626 89 164   -2 536 913 -3 143 577
             
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Finansiella intäkter 1 183 473 386 575 3 219 160 004 1 413 263 1 684 777
Finansiella kostnader -463 080 -107 124 -12 836   -583 040 -716 962
Andel av intresseföretags resultat1)     4 616   4 616  
             
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Extraordinära intäkter 16 291       16 291 3 638
Extraordinära kostnader -1 378       -1 378 -3 132
             
ÅTERSTOD II -2 776 084 1 167 077 84 163   -1 687 162 -2 175 256
             
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Intäkter            
 Från lokalförvaltningen 64 783       64 783 71 797
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ 712 507 147     712 655 684 672
 Överföringsekonomins övriga intäkter 996 356 19 674 20 450 973 451 63 029 71 177
Kostnader            
 för lokalförvaltningen2) 6 265 449 19 069     6 284 519 6 167 194
 För socialskyddsfonderna 6 885 218       6 885 218 7 020 545
 För näringslivet2) 1 179 040 14 795   20 450 1 173 385 1 118 124
 För icke-vinstsyftande samfund 1 382 378 65 631     1 448 008 1 397 187
 För hushållen 2 172 358 263     2 172 621 2 142 073
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ 938 186 55 449     993 635 1 162 579
 För utlandet 367 765       367 765 332 008
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) 2 582 594 277 006   314 542 2 545 058 2 615 966
             
ÅTERSTOD III -22 775 425 754 686 104 613   -22 716 904 -23 303 285
             
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER            
Skatter och avgifter av skattenatur 22 498 929 38 744   -47 447 22 585 120 22 072 390
Övriga obligatoriska avgifter 70 480       70 480 167 581
             
Minoritetsandelar     41   41 43
             
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -206 016 793 430 104 654 753 330 -61 263 -1 063 270

1) Andel av intresseföretags resultat: Inbegripet affärsverkskoncernernas andel av sina intresseföretags resultat.

2) Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen och för näringslivet: Från överföringsekonomins kostnader för näringslivet har överförts 833 864 000,00 € i basfinansiering av yrkeshögskolorna till överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen. Yrkeshögskolorna i fråga hör till lokalförvaltningssektorn. Korrigeringen i fråga har gjorts i bokföringen i slutet av 2017 och är rätt i statsbokslutet för 2017.

Verksamhetens underskott enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl under första halvåret 2018 minskade med ca 1 002 miljoner euro jämfört med första halvåret 2017, och uppgick till endast 61 miljoner euro. Orsaken till det minskade kostnadsunderskottet var framför allt de ökade övriga intäkterna av verksamheten samt de ökade skatteintäkterna och obligatoriska avgifterna. Verksamhetens intäkter ökade med 866 miljoner euro och uppgick till 2 346 miljoner euro. Ökningen av verksamhetens intäkter berodde i stor utsträckning på försäljningsvinster på 804 miljoner euro för statens försäljning av aktier. Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 513 miljoner euro och uppgick till 22 585 miljoner euro, mest ökade skatteintäkterna inom mervärdes- och punktskatterna. De övriga viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2018 med början av 2017 var

  • — Med undantag av avskrivningar och hyror ökade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 259 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 883 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 87 miljoner euro i fråga om köp under räkenskapsperioden samt 48 miljoner euro i fråga om köp av tjänster.
  • — De finansiella intäkterna minskade med 272 miljoner euro och uppgick till 1 413 miljoner euro.
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 134 miljoner euro och uppgick till 583 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins intäkter ökade med 13 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 840 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins kostnader minskade med 85 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 870 miljoner euro.

10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018

Mellan 30.6.2017 och 30.6.2018 har statens totala balansräkning ökat med 175 miljoner euro, vilket syns genom en ökning av främmande kapital och exempelvis finansieringstillgångarna.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2018 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverken Elimineringar 30.6.2018 30.6.2017
             
AKTIVA            
NATIONALFÖRMÖGENHET        
Mark- och vattenområden 47 464   971 992   1 019 456 995 196
Byggnadsmark och vattenområden 16 124   37 817   53 941 50 143
Byggnader 416 269   195 411   611 680 521 741
Övrig nationalförmögenhet 50 478       50 478 48 878
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 26 582       26 582 107 616
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR            
Immateriella rättigheter 32 263 1 267 222   33 752 42 063
Övriga utgifter med lång verkningstid 551 782   16 600   568 382 490 557
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 258 524   5 426   263 949 233 061
             
MATERIELLA TILLGÅNGAR        
Mark- och vattenområden 9 076 1 182 2 881 760   2 892 018 2 902 009
Byggnadsmark och vattenområden 1 097 858   458 451   1 556 308 1 562 726
Byggnader och konstruktioner 216 342   3 049 265   3 265 607 3 267 105
Anläggningar 18 062 637   26 748   18 089 385 17 865 651
Maskiner och anordningar och inventarier 567 759 16 319 6 719   590 798 601 410
Övriga materiella tillgångar 12 009 15 150 89 265   116 425 132 067
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 927 177   211 830 8 925 1 130 082 1 196 751
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna 20 829 876 497 973 6 443 6 020 179 15 314 113 15 494 493
Placeringar i euro 1 993 497 15 941 208     17 934 705 17 957 411
Placeringar i utländsk valuta   3 865 384     3 865 384 3 256 226
Andelar i ägarintresseföretag1)     212 490   212 490 213 544
Fordringar på ägarintresseföretag1)     63 000   63 000 65 000
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 44 558 799 20 338 484 7 028 220   65 896 398 65 280 074
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Material och förnödenheter 436 009 5 753     441 763 440 092
Halvfärdig produktion 4 677       4 677 4 905
Färdiga produkter/Varor 41 476 1 332 725 12 938   1 387 140 1 360 466
             
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR            
Långfristiga fordringar 5 708 422 26 330 75 686 1 018 563 4 791 875 4 873 540
             
KORTFRISTIGA FORDRINGAR            
Kundfordringar 75 757 42 981 60 371 11 528 167 581 151 735
Lånefordringar 240 782 1 684 082 10 931 171 676 1 764 120 1 640 235
Resultatregleringar 35 558 67 590 5 482 17 108 613 130 967
Övriga kortfristiga fordringar 261 872 76 498 42 799 27 571 353 598 394 279
Förskottsbetalningar 790 986 465     791 451 881 818
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR          
Köp av obligationslån i euro   162 903     162 903 686 708
Övriga placeringar i euro 700 000       700 000 750 000
Köp av obligationslån i utländsk valuta   199 665     199 665 500 054
             
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 3 100 162 3 765 786 79 826 3 319 725 3 626 049 3 164 906
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 11 395 701 7 364 778 288 033   14 499 433 14 979 705
             
AKTIVA SAMMANLAGT 56 511 416 27 703 262 8 521 473 10 578 184 82 157 968 81 983 352
             
PASSIVA            
EGET KAPITAL            
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten   -17 396 859     -17 396 859 -16 159 263
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital     6 026 795 6 020 179 6 616  
Budgetöverföringar   -642 500   -642 500    
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -31 982 599 44 878 164 698 811 -160 004 13 754 380 15 046 222
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -206 016 793 430 104 654 753 330 -61 263 -1 063 270
             
MINORITETSANDELAR            
Minoritetsandelar     5 003   5 003 5 629
             
FONDKAPITAL            
Övriga statliga fonder och donerade medel 8 951       8 951 8 804
             
RESERVER            
Reserver     5 514   5 514 4 493
             
FRÄMMANDE KAPITAL            
LÅNGFRISTIGT            
Upptagna lån i euro 96 331 637   1 343 217 1 018 563 96 656 290 93 661 316
Upptagna lån i utländsk valuta 823 188   5 000   828 188 1 201 031
Långfristiga resultatregleringar 105 049       105 049 57 592
Övriga långfristiga skulder 557 020   4 855   561 875 407 725
             
KORTFRISTIGT            
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 6 642 944       6 642 944 6 693 272
Kortfristiga lån 5 511 764 5 000 216 299 3 491 401 2 241 662 3 111 179
Främmande medel som förvaltas av staten 430 477       430 477 428 291
Erhållna förskott 593 082   28 263 8 925 612 420 675 104
Leverantörsskulder 392 642 2 980 20 768 39 099 377 291 215 946
Resultatregleringar 1 481 915 31 188 42 200   1 555 303 1 694 665
Övriga kortfristiga skulder 5 869 563 31 859 20 095 49 191 5 872 326 6 042 814
             
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 118 739 280 71 028 1 680 696 4 607 179 115 883 824 114 188 935
             
PASSIVA SAMMANLAGT 56 511 416 27 703 262 8 521 473 10 578 184 82 157 968 81 983 352

1) Andelar i ägarintresseföretag, Fordringar på ägarintresseföretag: Inbegripet affärsverkskoncernernas uppgifter

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2017 sammanlagt 180,4 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 92,6 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick 30.6.2018 till 54,8 miljarder euro. Tillväxten under början av året var 2,7 miljarder euro. Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier uppgick 30.6.2018 till sammanlagt 93,9 miljarder euro.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2018, md euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I kraft 30.6.2018 Disponibelt maximibelopp
                   
Finnvera 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 27,7 29,5 48,6
Studielån 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7 3,1 3,9
EFSF1) 0,5 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 6,9 14,0
Finlands Bank 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 8,0
Statliga fonder 9,1 10,2 11,2 11,8 12,3 13,2 13,8 14,5 17,0
Övriga 1,0 1,2 0,8 0,9 0,6 1,1 0,4 0,4 2,4
Sammanlagt 26,8 33,7 35,0 39,2 44,2 46,1 52,1 54,8 93,9

1) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,9 miljarder euro 31.12.2017. Trafiklederna utgjorde 44,2 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,8 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, md euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                     
Trafikledskonstruktioner och mark 18,2 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8 19,9
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar 20,0 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1 23,1
Övriga anläggningstillgångar 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7 44,8

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2017, mn euro

  Väg Bana Vatten Trafikleder sammanlagt
  Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 823 781 43
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
2017 589 630 -41 302 197 105 17 10 8 908 837 71
Tot. 9 479 9 753 -274 5 636 3 395 2 240 165 211 -46 15 280 13 359 1 921

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 274 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 46 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2,2 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.

10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick 31.12.2017 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 15,2 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde uppgick 1.8.2018 till 18,4 miljarder euro. Ökningen av marknadsvärdet under innevarande år beror på att Fortum Abp:s och Neste Oil Abp:s aktier gått upp.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2008—1.8.2018, md euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.8.2018
                       
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 15,2 18,4
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet 3 4,7 6,4 2,9 2,1 3,8 5,2 4,5 5,8 9,5 13

10.5. Negativt eget kapital

Statens eget kapital är negativt såväl enligt balansräkningen för statens budgetekonomi som enligt statens totala balansräkning. Det negativa egna kapital som statens totala balansräkning visar 30.6.2018 (-33,7 miljarder euro) är på grund av fondernas och affärsverkens positiva egna kapital väsentligt mindre än budgetekonomins negativa egna kapital (-62,2 miljarder euro). Minskningen av det egna kapitalet har stabiliserats sedan första halvåret 2018.

Utvecklingen för eget kapital 2008—30.06.2018, md euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.6.2018
                       
Budgetekonomins eget kapital -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -62,0 -62,2
Fondernas eget kapital1)             26,7 26,5 27,0 27,4 27,6
Affärsverkens eget kapital1)             6,8 6,7 6,8 6,9 6,8
Den totala balansräkningens eget kapital             -22,7 -27,7 -31,5 -33,7 -33,7

1) Fondernas och affärsverkens eget kapital har presenterats endast för de år statens totala balansräkning har upprättats.

Det egna kapitalet enligt den ingående balansen för statens budgetekonomi den 1 januari 1998 var ca 30 miljarder euro negativt. Situationen var en följd av såväl statens svåra skuldsättning i början av 1990-talet som av de avgöranden som hade fattats i samband med att den ingående balansen upprättades. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet fastställdes enligt en synnerligen försiktig uppskattning.

Åren 1998—2008 var statens intäkts- och kostnadskalkyler i regel positiva. Detta stärkte statens ekonomiska ställning och 2008 var statens eget kapital inom budgetekonomin bara 8,1 miljarder euro negativt.

Boksluten över statens budgetekonomi har uppvisat förlust sedan 2009. Detta har försvagat statens ekonomiska ställning och lett till att statens negativa egna kapital ökat.

Sedan 2012 har statens ekonomiska ställning till det nominella värdet varit sämre än i den ingående balansen för 1998. Statens tillgångar har inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet, vilket innebär att även löpande kostnader har finansierats med lån.