Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
          10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018
          10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018
          10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          10.5. Negativt eget kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkningPDF-versio

Kapitlet innehåller statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2018 som består av intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför budgetekonomin (11 st) samt de statliga affärsverkskoncernerna (Forststyrelsen och Senatfastigheter), och den totala balansräkningen 30.6.2018. Syftet med de totala kalkylerna är att de ska ge en översiktlig helhetsbild av den del av statsfinanserna som direkt styrs av riksdagen och statsrådet (staten som juridisk person).

10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2018 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2018 till 61,3 miljoner euro (1 063 miljoner euro år 2017) och har således minskat med 1 002 miljoner euro jämfört med föregående granskningsperiod.

Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2017 och 1.1— 30.6.2018, mn euro

 Verksamhetens underskott i budgetekonominFondernas överskottVinsten från de statliga affärsverkenVerksamhetens underskott i de totala kalkylerna
     
1—6/2017-1 391874165-1 063
1—6/2018-206793104-61

Verksamhetens underskott i budgetekonomin i början av 2018 var betydligt mindre än under föregående granskningsperiod. Fondernas överskott och vinsten från de statliga affärsverken blev mindre än under föregående granskningsperiod.

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2018 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkenElimineringar1.1—30.6.20181.1—30.6.2017
       
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten396 713139 615165 603685701 246590 030
Hyror och serviceintäkter18 9482 359327 091282 13566 26269 781
Övriga intäkter av verksamheten973 519833 33829 517258 2921 578 082819 894
    
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN      
Material, förnödenheter och varor      
 Köp under räkenskapsperioden267 35658 20232 026206357 377270 401
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager-7164722 981 2 737502
Personalkostnader2 228 7673 05344 784247 3072 029 2971 989 573
Hyror360 6532 08940 972282 135121 578126 200
Köp av tjänster1 205 97812 631134 5381 5021 351 6451 303 749
Övriga kostnader312 2593 78662 2797 648370 676344 411
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager36   36199
Tillverkning för eget bruk-42 593   -42 593-44 702
Avskrivningar568 8297 454115 468 691 750632 948
       
ÅTERSTOD I-3 511 389887 62689 164 -2 536 913-3 143 577
       
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Finansiella intäkter1 183 473386 5753 219160 0041 413 2631 684 777
Finansiella kostnader-463 080-107 124-12 836 -583 040-716 962
Andel av intresseföretags resultat1)  4 616 4 616 
       
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Extraordinära intäkter16 291   16 2913 638
Extraordinära kostnader-1 378   -1 378-3 132
       
ÅTERSTOD II-2 776 0841 167 07784 163 -1 687 162-2 175 256
       
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Intäkter      
 Från lokalförvaltningen64 783   64 78371 797
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ712 507147  712 655684 672
 Överföringsekonomins övriga intäkter996 35619 67420 450973 45163 02971 177
Kostnader      
 för lokalförvaltningen2)6 265 44919 069  6 284 5196 167 194
 För socialskyddsfonderna6 885 218   6 885 2187 020 545
 För näringslivet2)1 179 04014 795 20 4501 173 3851 118 124
 För icke-vinstsyftande samfund1 382 37865 631  1 448 0081 397 187
 För hushållen2 172 358263  2 172 6212 142 073
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ938 18655 449  993 6351 162 579
 För utlandet367 765   367 765332 008
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten)2 582 594277 006 314 5422 545 0582 615 966
       
ÅTERSTOD III-22 775 425754 686104 613 -22 716 904-23 303 285
       
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER      
Skatter och avgifter av skattenatur22 498 92938 744 -47 44722 585 12022 072 390
Övriga obligatoriska avgifter70 480   70 480167 581
       
Minoritetsandelar  41 4143
       
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT-206 016793 430104 654753 330-61 263-1 063 270

1) Andel av intresseföretags resultat: Inbegripet affärsverkskoncernernas andel av sina intresseföretags resultat.

2) Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen och för näringslivet: Från överföringsekonomins kostnader för näringslivet har överförts 833 864 000,00 € i basfinansiering av yrkeshögskolorna till överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen. Yrkeshögskolorna i fråga hör till lokalförvaltningssektorn. Korrigeringen i fråga har gjorts i bokföringen i slutet av 2017 och är rätt i statsbokslutet för 2017.

Verksamhetens underskott enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl under första halvåret 2018 minskade med ca 1 002 miljoner euro jämfört med första halvåret 2017, och uppgick till endast 61 miljoner euro. Orsaken till det minskade kostnadsunderskottet var framför allt de ökade övriga intäkterna av verksamheten samt de ökade skatteintäkterna och obligatoriska avgifterna. Verksamhetens intäkter ökade med 866 miljoner euro och uppgick till 2 346 miljoner euro. Ökningen av verksamhetens intäkter berodde i stor utsträckning på försäljningsvinster på 804 miljoner euro för statens försäljning av aktier. Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 513 miljoner euro och uppgick till 22 585 miljoner euro, mest ökade skatteintäkterna inom mervärdes- och punktskatterna. De övriga viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2018 med början av 2017 var

  • — Med undantag av avskrivningar och hyror ökade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 259 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 883 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 87 miljoner euro i fråga om köp under räkenskapsperioden samt 48 miljoner euro i fråga om köp av tjänster.
  • — De finansiella intäkterna minskade med 272 miljoner euro och uppgick till 1 413 miljoner euro.
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 134 miljoner euro och uppgick till 583 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins intäkter ökade med 13 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 840 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins kostnader minskade med 85 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 870 miljoner euro.

10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018

Mellan 30.6.2017 och 30.6.2018 har statens totala balansräkning ökat med 175 miljoner euro, vilket syns genom en ökning av främmande kapital och exempelvis finansieringstillgångarna.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2018 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkenElimineringar30.6.201830.6.2017
       
AKTIVA      
NATIONALFÖRMÖGENHET    
Mark- och vattenområden47 464 971 992 1 019 456995 196
Byggnadsmark och vattenområden16 124 37 817 53 94150 143
Byggnader416 269 195 411 611 680521 741
Övrig nationalförmögenhet50 478   50 47848 878
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar26 582   26 582107 616
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
Immateriella rättigheter32 2631 267222 33 75242 063
Övriga utgifter med lång verkningstid551 782 16 600 568 382490 557
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar258 524 5 426 263 949233 061
       
MATERIELLA TILLGÅNGAR    
Mark- och vattenområden9 0761 1822 881 760 2 892 0182 902 009
Byggnadsmark och vattenområden1 097 858 458 451 1 556 3081 562 726
Byggnader och konstruktioner216 342 3 049 265 3 265 6073 267 105
Anläggningar18 062 637 26 748 18 089 38517 865 651
Maskiner och anordningar och inventarier567 75916 3196 719 590 798601 410
Övriga materiella tillgångar12 00915 15089 265 116 425132 067
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar927 177 211 8308 9251 130 0821 196 751
       
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna20 829 876497 9736 4436 020 17915 314 11315 494 493
Placeringar i euro1 993 49715 941 208  17 934 70517 957 411
Placeringar i utländsk valuta 3 865 384  3 865 3843 256 226
Andelar i ägarintresseföretag1)  212 490 212 490213 544
Fordringar på ägarintresseföretag1)  63 000 63 00065 000
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT44 558 79920 338 4847 028 220 65 896 39865 280 074
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Material och förnödenheter436 0095 753  441 763440 092
Halvfärdig produktion4 677   4 6774 905
Färdiga produkter/Varor41 4761 332 72512 938 1 387 1401 360 466
       
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR      
Långfristiga fordringar5 708 42226 33075 6861 018 5634 791 8754 873 540
       
KORTFRISTIGA FORDRINGAR      
Kundfordringar75 75742 98160 37111 528167 581151 735
Lånefordringar240 7821 684 08210 931171 6761 764 1201 640 235
Resultatregleringar35 55867 5905 48217108 613130 967
Övriga kortfristiga fordringar261 87276 49842 79927 571353 598394 279
Förskottsbetalningar790 986465  791 451881 818
       
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR     
Köp av obligationslån i euro 162 903  162 903686 708
Övriga placeringar i euro700 000   700 000750 000
Köp av obligationslån i utländsk valuta 199 665  199 665500 054
       
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL3 100 1623 765 78679 8263 319 7253 626 0493 164 906
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT11 395 7017 364 778288 033 14 499 43314 979 705
       
AKTIVA SAMMANLAGT56 511 41627 703 2628 521 47310 578 18482 157 96881 983 352
       
PASSIVA      
EGET KAPITAL      
Statens kapital 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten -17 396 859  -17 396 859-16 159 263
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital  6 026 7956 020 1796 616 
Budgetöverföringar -642 500 -642 500  
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder-31 982 59944 878 164698 811-160 00413 754 38015 046 222
Räkenskapsperiodens överskott/underskott-206 016793 430104 654753 330-61 263-1 063 270
       
MINORITETSANDELAR      
Minoritetsandelar  5 003 5 0035 629
       
FONDKAPITAL      
Övriga statliga fonder och donerade medel8 951   8 9518 804
       
RESERVER      
Reserver  5 514 5 5144 493
       
FRÄMMANDE KAPITAL      
LÅNGFRISTIGT      
Upptagna lån i euro96 331 637 1 343 2171 018 56396 656 29093 661 316
Upptagna lån i utländsk valuta823 188 5 000 828 1881 201 031
Långfristiga resultatregleringar105 049   105 04957 592
Övriga långfristiga skulder557 020 4 855 561 875407 725
       
KORTFRISTIGT      
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod6 642 944   6 642 9446 693 272
Kortfristiga lån5 511 7645 000216 2993 491 4012 241 6623 111 179
Främmande medel som förvaltas av staten430 477   430 477428 291
Erhållna förskott593 082 28 2638 925612 420675 104
Leverantörsskulder392 6422 98020 76839 099377 291215 946
Resultatregleringar1 481 91531 18842 200 1 555 3031 694 665
Övriga kortfristiga skulder5 869 56331 85920 09549 1915 872 3266 042 814
       
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT118 739 28071 0281 680 6964 607 179115 883 824114 188 935
       
PASSIVA SAMMANLAGT56 511 41627 703 2628 521 47310 578 18482 157 96881 983 352

1) Andelar i ägarintresseföretag, Fordringar på ägarintresseföretag: Inbegripet affärsverkskoncernernas uppgifter

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2017 sammanlagt 180,4 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 92,6 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick 30.6.2018 till 54,8 miljarder euro. Tillväxten under början av året var 2,7 miljarder euro. Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier uppgick 30.6.2018 till sammanlagt 93,9 miljarder euro.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2018, md euro

 2011201220132014201520162017I kraft 30.6.2018Disponibelt maximibelopp
          
Finnvera14,014,814,617,522,622,627,729,548,6
Studielån1,41,51,61,82,02,32,73,13,9
EFSF1)0,55,16,26,66,26,37,06,914,0
Finlands Bank0,60,80,70,60,50,60,40,48,0
Statliga fonder9,110,211,211,812,313,213,814,517,0
Övriga1,01,20,80,90,61,10,40,42,4
Sammanlagt26,833,735,039,244,246,152,154,893,9

1) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,9 miljarder euro 31.12.2017. Trafiklederna utgjorde 44,2 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,8 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, md euro

 2008200920102011201220132014201520162017
           
Trafikledskonstruktioner och mark18,218,618,818,919,019,119,619,619,819,9
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar20,020,420,721,622,722,022,522,723,123,1
Övriga anläggningstillgångar1,61,71,61,71,71,81,81,81,91,9
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt39,740,641,042,243,342,943,844,144,744,8

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2017, mn euro

 VägBanaVattenTrafikleder sammanlagt
 InvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändring
             
2000291399-10728220378515-10578617-38
2001224399-175143211-68616-10372626-253
20025914881032502242615141857726131
2003398508-11029022961814-6696751-55
200462855573348137211114-12977706271
2005420582-161303148155612-6729742-13
2006425609-18425514111511120692761-69
2007455633-178256153103911-2721797-77
2008642484158363162202612-61 011658353
2009753507245357179178512-71 115699416
201054251527381239142291019951764188
20116195368332024376510-5944789155
2012504560-56372246126010-987781661
2013481562-81412160252810-2901732169
2014729579149427162266810-21 164751413
2015559596-3825917485611-582378143
2016629610203151871271999963807156
2017589630-413021971051710890883771
Tot.9 4799 753-2745 6363 3952 240165211-4615 28013 3591 921

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 274 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 46 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2,2 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.

10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick 31.12.2017 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 15,2 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde uppgick 1.8.2018 till 18,4 miljarder euro. Ökningen av marknadsvärdet under innevarande år beror på att Fortum Abp:s och Neste Oil Abp:s aktier gått upp.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2008—1.8.2018, md euro

 20082009201020112012201320142015201620171.8.2018
            
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier8,810,412,18,67,89,510,910,211,515,218,4
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier5,85,75,75,75,75,75,75,75,75,75,4
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet34,76,42,92,13,85,24,55,89,513

10.5. Negativt eget kapital

Statens eget kapital är negativt såväl enligt balansräkningen för statens budgetekonomi som enligt statens totala balansräkning. Det negativa egna kapital som statens totala balansräkning visar 30.6.2018 (-33,7 miljarder euro) är på grund av fondernas och affärsverkens positiva egna kapital väsentligt mindre än budgetekonomins negativa egna kapital (-62,2 miljarder euro). Minskningen av det egna kapitalet har stabiliserats sedan första halvåret 2018.

Utvecklingen för eget kapital 2008—30.06.2018, md euro

 200820092010201120122013201420152016201730.6.2018
            
Budgetekonomins eget kapital-8,1-15,8-24,9-30,4-37,1-44,2-50,3-55,1-59,0-62,0-62,2
Fondernas eget kapital1)      26,726,527,027,427,6
Affärsverkens eget kapital1)      6,86,76,86,96,8
Den totala balansräkningens eget kapital      -22,7-27,7-31,5-33,7-33,7

1) Fondernas och affärsverkens eget kapital har presenterats endast för de år statens totala balansräkning har upprättats.

Det egna kapitalet enligt den ingående balansen för statens budgetekonomi den 1 januari 1998 var ca 30 miljarder euro negativt. Situationen var en följd av såväl statens svåra skuldsättning i början av 1990-talet som av de avgöranden som hade fattats i samband med att den ingående balansen upprättades. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet fastställdes enligt en synnerligen försiktig uppskattning.

Åren 1998—2008 var statens intäkts- och kostnadskalkyler i regel positiva. Detta stärkte statens ekonomiska ställning och 2008 var statens eget kapital inom budgetekonomin bara 8,1 miljarder euro negativt.

Boksluten över statens budgetekonomi har uppvisat förlust sedan 2009. Detta har försvagat statens ekonomiska ställning och lett till att statens negativa egna kapital ökat.

Sedan 2012 har statens ekonomiska ställning till det nominella värdet varit sämre än i den ingående balansen för 1998. Statens tillgångar har inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet, vilket innebär att även löpande kostnader har finansierats med lån.