Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              01. Livsmedelsverkets omkostnader
              (02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              (03.) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              (61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 635 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för kompletterande utbildningsåtgärder och därmed sammanhängande kostnader inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och fr.o.m. skolåret 2019/2020 för det egentliga systemet med utdelning i skolan.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29.

Förklaring: Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för utvecklande av biodlingen och främjande av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för systemet med utdelning i skolan har det beaktats att finansieringen av systemet överförs från moment 30.20.41 till detta moment från och med skolåret 2019/2020. Av anslaget för systemet med utdelning i skolan och de kompletterande åtgärder som hänför sig till det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %. Den egentliga finansieringen av systemet med utdelning i skolan kvarstår under skolåret 2018/2019 under moment 30.20.41.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till de kompletterande utbildningsåtgärderna och som inte ersätts av EU har beaktats under moment 30.01.29.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Sammanlagt,varav EU:s andel
   
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/20142 200 0002 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013205 000103 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/20132 800 0002 800 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/20135 430 0005 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan för läsåret 2019/20204 930 0004 930 000
— varav kompletterande åtgärder500 000500 000
Sammanlagt10 635 00010 533 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Behovet av tilläggsanslag för systemet med utdelning i skolan 2019/20203 500
Överföring av systemet med utdelning i skolan från moment 30.20.41 fr.o.m. skolåret 2019/20201 430
Sammanlagt4 930

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget10 635 000
2018 budget5 705 000
2017 bokslut5 105 000