Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              05. Naturresursinstitutets omkostnader
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring: Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket och Livsmedelsverket, som inrättas vid ingången av 2019 och som övertar Livsmedelssäkerhetsverkets, Landsbygdsverkets och en del av Lantmäteriverkets informationstjänstcentrals uppgifter, med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna inom förvaltningsområdet finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Lantmäteriverket (kapitel 30.70) och Livsmedelsverket (kapitel 30.20).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statsbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekter, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

  • — stödsystemen är enkla, den administrativa bördan lätt och kvaliteten på lagstiftningen god
  • — forsknings- och utvecklingsverksamheten inom förvaltningsområdet är föregripande när det gäller att svara på informationsbehovet i samhället och stärka det nationella innovationssystemet
  • — förvaltningen är öppen, serviceinriktad, effektiv och en såväl nationellt som internationellt nätverkande aktör
  • — förvaltningsområdet utnyttjar digital teknik, gemensamma informationskällor och integrerade informationsflöden i syfte att främja produktiviteten inom den egna verksamheten samt hela ansvarsområdets konkurrenskraft
  • — statens och förvaltningsområdets koncerntjänster utnyttjas fullt ut.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

  • — uppgifterna och verksamheten har anpassats till anslagsramarna
  • — lokalhanteringen, upphandlingen och nätverket av verksamhetsställen är effektiva
  • — finansieringen från EU och annan extern finansiering utnyttjas effektivt
  • — förvaltningsstrukturerna stöder produktivitetsökningen, styrningen och ledningen
  • — personalen är kompetent och mår bra.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.01.02).

Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

 UtfallUtfallBehov
 201620172018 och 2019
Uppgiftmn euromn euromn euro
    
Utveckling av landsbygden9,310,510,1
Jordbruk och livsmedelsekonomi21,923,823,2
Naturresursekonomi12,515,815,4
Sammanlagt43,750,148,7

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik samt verkställighetsuppgifter i anslutning till vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Det beräknas att ca 692 årsverken används för dessa 2019. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 60 årsverken sköter dessa uppgifter 2019. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.40.05) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (enligt uppskattning 23 årsverken 2019).

För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel (moment 35.01.04) för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral (enligt uppskattning ca 22 årsverken 2019). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (enligt uppskattning ca 95 årsverken 2019) under finansministeriets huvudtitel (moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 984 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet263,9270270
— Omkostnadsmomentet 30.01.01259,4266268
— Övriga moment4,542
    
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.5,966
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,73,73,8
    
Produktion och kvalitetsledning   
Regeringspropositioner (st.)9244
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)75100100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter26 36425 79023 334
Bruttoinkomster1 2441 7801 350
Nettoutgifter25 12024 01021 984
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år11 738  
— överförts till följande år12 802  

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-5
Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring från moment 30.40.22)130
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0136
Återföring av en överföring av engångsnatur (från moment 30.01.23)1 300
Lönejusteringar693
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-13
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-150
Sparbeslut-1 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-3 140
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-63
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Temporär sänkning av StPL-avgiften192
Sammanlagt-2 026

2019 budget21 984 000
2018 I tilläggsb.208 000
2018 budget24 010 000
2017 bokslut26 184 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 155 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Naturresursinstitutet upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

 2017 utfall2018 uppskattning2019 uppskattning
 Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
         
Forskningsprocess85 41635 95093786 50038 00095288 18038 800955
Myndighetsprocess25 4956 02529525 2006 10029326 0956 100290
Statistikprocess5 508874545 6001 000555 6951 00055
Sammanlagt116 41942 8491 286117 30045 1001 300119 97045 9001 300

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
   
Effektivitet   
Refererade vetenskapliga artiklar, st.574600630
Förtroende- och anseendeindex1)3,42-3,45
— den stora allmänheten (1—5)-3,4-
— beslutsfattarna (1—5)3,4--
— forskningspartner (1—5)3,223,30-
— företag (1—5)3,363,40-
    
Funktionell effektivitet   
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken919092
    
Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke0,90,91,0
Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke0,10,20,3
Övriga publikationer, st./forskarårsverke1,91,61,6
Statistik, st./årsverke inom statistik1,51,11,1
Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik4,93,13,1
    
Produktion och kvalitetsledning   
Övriga vetenskapliga publikationer, st.82150165
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st.1 1771 0201 010
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, st.20 12222 00022 200
Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök st.138 227136 000136 000
Utlåtanden som lämnats, st.231215200
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (Statistikmyndighetsverksamhet)757070
Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet)365353
Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna979595
    
Mänskliga resurser   
Andel av personalen som disputerat, %27,329,531
Medeltal för arbetstillfredsställelseindex (1—5)-3,53,6

1) Källa: Mediebarometern

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter117 217117 504118 905
Bruttoinkomster43 76547 50046 750
Nettoutgifter73 45270 00472 155
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år16 657  
— överförts till följande år15 606  

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 750 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 29 700 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 1 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 7 550 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer157100130
— övriga intäkter---
Intäkter sammanlagt157100130
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader696080
— andel av samkostnader554050
Kostnader sammanlagt124100130
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)33--
Kostnadsmotsvarighet, %127100100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 93013 9008 370
— övriga intäkter-2--
Intäkter sammanlagt6 92813 9008 370
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader3 8507 5004 500
— andel av samkostnader2 6864 6002 970
Kostnader sammanlagt6 53612 1007 470
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3921 800900
Kostnadsmotsvarighet, %106115112
    
Prisstöd80--
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd4721 800900

Av anslaget används 150 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2019 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finansiering av utgifter för anskaffning av tjänster hos förvaltningsområdets servicecentral (överföring från moment 30.70.01)150
Forskning och främjande av kommersialiseringen av sprängticka, bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen)-200
Undersökning och uppföljning av vargförekomsten300
Utgifter för personal och lokaler på campus i Nyslott150
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring från moment 30.01.23)505
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-602
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-51
Indexhöjning av hyresutgifterna48
Lönejusteringar1 875
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-365
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-170
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-17
Temporär sänkning av StPL-avgiften568
Sammanlagt2 151

2019 budget72 155 000
2018 I tilläggsb.566 000
2018 budget70 004 000
2017 bokslut72 401 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar.

Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning samt forskningsfinansiering från EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella finansieringsandelar av finländska projekt som hänför sig till EU:s ERA-NET-program. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Även EU:s medfinansiering i forskningsprojekt intäktsförs under detta moment, varvid inkomsterna under momentet beräknas uppgå till ca 500 000 euro.


2019 budget1 343 000
2018 budget1 343 000
2017 bokslut1 343 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 585 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Organisering av hydrologisk uppföljning (överföring till moment 30.40.21)-300
Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd-200
Planerings- och styrsystem grundat på bästa tillgängliga information (Oma kala) enligt lagen om fiske (överföring till moment 30.40.51)-900
Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning, återföring (överföring från moment 30.64.50)170
Revidering av nötkreatursregistret (överföring till moment 30.20.01)-1 500
Återföring av en överföring av engångsnatur (till moment 30.01.01)-1 300
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring till moment 30.01.05)-505
Sammanlagt-4 535

2019 budget585 000
2018 budget5 120 000
2017 bokslut1 420 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 540 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den beräknade användningen1 008
Sammanlagt1 008

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget28 540 000
2018 budget27 532 000
2017 bokslut26 353 852

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 539 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra avgifter enligt prövning.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Medlemsavgift till Internationella havsforskningsrådet (ICES) (överföring från moment 35.10.66)86
Nivåförändring100
Sammanlagt186

2019 budget4 539 000
2018 budget4 353 000
2017 bokslut4 374 357