Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

64. ForststyrelsenPDF-versio

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

2. Ändringar i grundkapitalet

Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,512 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2019 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2019 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 3,5 miljoner euro.

Förklaring:Forststyrelsen är ett statligt affärsverk från och med den 15 april 2016. Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter och att bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.

Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2019 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2019 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 110,1 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,2 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2020 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 110,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsföringsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2019.

Forststyrelsen förverkligar de mål för skogsbruket som satts upp för den genom ägarstyrning av dotterbolaget Metsähallitus Metsätalous Oy, som bedriver skogsbruk, och genom att sätta upp resultatmål och målnivåer för dotterbolaget i fråga om de viktigaste kännetecken som beskriver verksamhetens effekter. I enlighet med detta har jord- och skogsbruksministeriet preliminärt satt upp som mål för Forststyrelsen att styra verksamheten vid Metsähallitus Metsätalous Oy så att de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna i affärsverksamheten inte minskar. Forststyrelsen utvecklar rapporteringen om fördelarna med de allmänna samhälleliga förpliktelserna så att den blir mer mångsidig och på så sätt bättre täcker de regional- och samhällsekonomiska effekterna av verksamheten.

Skogsmarkens areal inom Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2017 till 3 479 000 ha, varav 518 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. Helt och hållet utanför ekonomibruk stod 287 000 ha och 231 000 ha var i begränsad användning. Detta innebär att 14,8 % av skogsmarkens areal inom skogsbruket omfattas av användningsbegränsningar av olika grad till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranleder var 55,8 miljoner euro i slutet av 2017.

Ändringar i grundkapitalet

Enligt bokslutet för perioden den 1 januari till den 31 december 2017 uppgick grundkapitalet till 2 596,6 miljoner euro. I budgeten för 2018 och i den första tilläggsbudgeten för 2018 godkände riksdagen en höjning av grundkapitalet till 12,879 miljoner euro. Ministeriet kommer med stöd av riksdagens fullmakt att fatta beslut om det exakta beloppet av grundkapitalet.

Det föreslås att grundkapitalet 2019 höjs med 0,512 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,450 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar gällande egendomen. Dessutom föreslås det att egendom till ett värde av 0,029 miljoner euro av grundkapitalet förs över till övrigt eget kapital som nettoeffekt av ändringar i markanvändningen Det föreslås därutöver att grundkapitalet höjs med 0,091 miljoner euro på grund av överföringar av fast egendom.

Investeringar

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 11,5 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas för dessa behov. Andra betydande investeringsobjekt är konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

  2017 utfall 2018 prognos 2019 budgetprop.
  Affärsverksamhet Affärsverksamheten som helhet Affärsverksamhet Affärsverksamheten som helhet Affärsverksamhet Affärsverksamheten som helhet
             
Omsättning, mn € 98,9 319,3 96,3 336,5 97,2 333,5
— förändring, % 44 34 -3 5 1 -1
Driftsbidrag, % 95 38 97 38 103 40
Rörelsevinst/förlust, mn € 91,2 117,2 91,0 122,6 97,0 127,7
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 89,7 107,1 106,9 111,2 110,1 116,0
— % av omsättningen 91 34 111 33 113 35
— % av grundkapitalet 3,6 4,3 4,3 4,4 4,4 4,6
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 86,01)   92,7   100,7  
             
Avkastning på investerat kapital, %2) 4,0 4,2 4,1 4,4 4,2 4,6
Investeringar, % av omsättningen 7 5 12 6 12 6
Soliditet, % 98 98 98 98 98 98
Balansomslutning, mn € 2 993 3 016 2 999 3 022 3 004 3 028
Antal anställda i genomsnitt (årsv.) 148 755 143 630 139 653

1) Nyckeltal för grundkapitalet efter ändringar under året, avkastningsprocenten på i affärsverksamheten investerat kapital inkl. utdelning från dotterbolagen.

2) Intäktsföring för föregående år, målsatt intäktsföring för innevarande år och målsatt intäktsföring enligt budgetpropositionen

Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet utom den affärsverksamhet som bedrivs av dotterbolagen.

Detta innebär Forststyrelsens affärsverksamhet och dotterbolagen inom Forststyrelsens affärsverksamhet.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

  2017
utfall
2018
prognos
2019
budgetprop.
       
Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmoment      
13.05.01 Intäktsföring av vinst 86,000 92,704 100,700
Sammanlagt 86,000 92,704 100,700
       
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna      
30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 5,514 7,554 7,341
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 5,514 7,554 7,341
       
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 29,656 31,806 31,639
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 29,656 31,806 31,639
       
Sammanlagt (JSM och MM) 35,170 39,360 38,980
Offentliga förvaltningsuppgifter

Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

  2017
utfall
2018
prognos
2019
budgetprop.
       
Finansiering1)      
Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50) 6 968 7 908 7 341
Miljöministeriet (35.10.52) 33 751 33 123 31 639
Miljöministeriet (35.10.63) 230 320 -
Miljöministeriet (35.10.22) 104 780 780
Finansiering från andra ministerier 1 295 832 930
LIFE-finansiering från Europeiska unionen 1 244 1 943 2 348
Annan finansiering från Europeiska unionen 2 942 2 903 2 514
Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering 11 341 11 077 10 500
Övrig finansiering 3 563 2 471 2 050
Sammanlagt 61 438 61 357 58 102

1) I de finansiella posterna 2017—2018 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

  2017
utfall
2018
prognos
2019
budgetprop.
       
Intäkter (1 000 euro)      
Avgiftsbelagd verksamhet 11 406 11 077 10 500
Andra intäkter 3 455 7 316 6 912
Finansiering ur statsbudgeten 43 679 41 963 38 190
Intäkter sammanlagt 58 540 60 357 55 602
       
Kostnader (1 000 euro)      
Personalkostnader 25 080 25 000 25 160
Övriga kostnader 35 573 33 147 32 764
Kostnader sammanlagt 60 653 58 147 57 924
Resultat före bokslutsdispositioner -2 114 2 210 -2 322
Överföring av bokslutsperiodens resultat för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter som ändring i övrigt eget kapital1) 2 114 2 210 2 322
       
Räkenskapsperiodens resultat - - -
       
Antal anställda (årsv.) 505 500 495

1) Resultaträkningarna har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 341 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster

4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

 • — vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
 • — heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd
 • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.
Fullmakt

Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2019 medför utgifter för staten på högst 1 100 000 euro.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

 • — medborgarna erbjuds omfattande jakt- och fiskemöjligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
 • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra statsägda områden och således främja de positiva effekterna av vildmarksliv och rekreation i naturen
 • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
 • — systemet för viltinformation och fångstrespons ses över
 • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller utvecklas tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiskerinäringssektorn
 • — man deltar i projekt för att återställa vandringsfiskarnas livscykel
 • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs
 • — information ges om skyddet av och möjligheterna att nyttja naturens mångfald samtidigt som de positiva effekter rekreation i naturen medför främjas
 • — man deltar i den utredning om rekreationsområden som Forststyrelsen genomför.

De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 800 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske är 5 100 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Ett anslag på 1 100 000 euro har reserverats för ändamålet och under momentet finns det en fullmakt att 2019 förbinda sig vid utgifter på högst 1 100 000 euro för anskaffning av frö för skogsträd. Dessutom får det i budgeten för 2018 anvisade anslaget på 1 100 000 euro för insamlingarna användas om det inte är möjligt att genomföra insamlingen 2018 på grund av frösituationen och det oanvända anslaget överförs till följande år. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.

Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

  2017
utfall
2018
mål
2019
budgetprop.
       
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt, andra populära objekt 5 948 000 6 050 000 6 150 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) 4,08 4,09 4,09
Jakttillstånd (st.) 53 962 60 000 60 000
Fisketillstånd (st.) 82 740 85 000 85 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall 10 791 11 000 11 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användning av naturen för rekreation 3 104 000
Vildmarksärenden 1 633 000
Övriga uppgifter 2 604 000
Sammanlagt 7 341 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning, överföring till moment 30.01.23) -170
Minskning av det eftersatta underhållet 400
Projektet Turism 4.0 -510
Lönejusteringar 67
Sammanlagt -213

2019 budget 7 341 000
2018 I tilläggsb. 40 000
2018 budget 7 554 000
2017 bokslut 5 514 000