Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
              50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

64. ForststyrelsenPDF-versio

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

2. Ändringar i grundkapitalet

Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,512 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2019 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2019 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 3,5 miljoner euro.

Förklaring: Forststyrelsen är ett statligt affärsverk från och med den 15 april 2016. Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter och att bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.

Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2019 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2019 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 110,1 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,2 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2020 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 110,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsföringsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2019.

Forststyrelsen förverkligar de mål för skogsbruket som satts upp för den genom ägarstyrning av dotterbolaget Metsähallitus Metsätalous Oy, som bedriver skogsbruk, och genom att sätta upp resultatmål och målnivåer för dotterbolaget i fråga om de viktigaste kännetecken som beskriver verksamhetens effekter. I enlighet med detta har jord- och skogsbruksministeriet preliminärt satt upp som mål för Forststyrelsen att styra verksamheten vid Metsähallitus Metsätalous Oy så att de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna i affärsverksamheten inte minskar. Forststyrelsen utvecklar rapporteringen om fördelarna med de allmänna samhälleliga förpliktelserna så att den blir mer mångsidig och på så sätt bättre täcker de regional- och samhällsekonomiska effekterna av verksamheten.

Skogsmarkens areal inom Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2017 till 3 479 000 ha, varav 518 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. Helt och hållet utanför ekonomibruk stod 287 000 ha och 231 000 ha var i begränsad användning. Detta innebär att 14,8 % av skogsmarkens areal inom skogsbruket omfattas av användningsbegränsningar av olika grad till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranleder var 55,8 miljoner euro i slutet av 2017.

Ändringar i grundkapitalet

Enligt bokslutet för perioden den 1 januari till den 31 december 2017 uppgick grundkapitalet till 2 596,6 miljoner euro. I budgeten för 2018 och i den första tilläggsbudgeten för 2018 godkände riksdagen en höjning av grundkapitalet till 12,879 miljoner euro. Ministeriet kommer med stöd av riksdagens fullmakt att fatta beslut om det exakta beloppet av grundkapitalet.

Det föreslås att grundkapitalet 2019 höjs med 0,512 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,450 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar gällande egendomen. Dessutom föreslås det att egendom till ett värde av 0,029 miljoner euro av grundkapitalet förs över till övrigt eget kapital som nettoeffekt av ändringar i markanvändningen Det föreslås därutöver att grundkapitalet höjs med 0,091 miljoner euro på grund av överföringar av fast egendom.

Investeringar

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 11,5 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas för dessa behov. Andra betydande investeringsobjekt är konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

 2017 utfall2018 prognos2019 budgetprop.
 AffärsverksamhetAffärsverksamheten som helhetAffärsverksamhetAffärsverksamheten som helhetAffärsverksamhetAffärsverksamheten som helhet
       
Omsättning, mn €98,9319,396,3336,597,2333,5
— förändring, %4434-351-1
Driftsbidrag, %9538973810340
Rörelsevinst/förlust, mn €91,2117,291,0122,697,0127,7
Räkenskapsperiodens resultat, mn €89,7107,1106,9111,2110,1116,0
— % av omsättningen91341113311335
— % av grundkapitalet3,64,34,34,44,44,6
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €86,01) 92,7 100,7 
       
Avkastning på investerat kapital, %2)4,04,24,14,44,24,6
Investeringar, % av omsättningen75126126
Soliditet, %989898989898
Balansomslutning, mn €2 9933 0162 9993 0223 0043 028
Antal anställda i genomsnitt (årsv.)148755143630139653

1) Nyckeltal för grundkapitalet efter ändringar under året, avkastningsprocenten på i affärsverksamheten investerat kapital inkl. utdelning från dotterbolagen.

2) Intäktsföring för föregående år, målsatt intäktsföring för innevarande år och målsatt intäktsföring enligt budgetpropositionen

Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet utom den affärsverksamhet som bedrivs av dotterbolagen.

Detta innebär Forststyrelsens affärsverksamhet och dotterbolagen inom Forststyrelsens affärsverksamhet.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

 2017
utfall
2018
prognos
2019
budgetprop.
    
Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmoment   
13.05.01 Intäktsföring av vinst86,00092,704100,700
Sammanlagt86,00092,704100,700
    
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna   
30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter5,5147,5547,341
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt5,5147,5547,341
    
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter29,65631,80631,639
MM:s förvaltningsområde sammanlagt29,65631,80631,639
    
Sammanlagt (JSM och MM)35,17039,36038,980
Offentliga förvaltningsuppgifter

Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

 2017
utfall
2018
prognos
2019
budgetprop.
    
Finansiering1)   
Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50)6 9687 9087 341
Miljöministeriet (35.10.52)33 75133 12331 639
Miljöministeriet (35.10.63)230320-
Miljöministeriet (35.10.22)104780780
Finansiering från andra ministerier1 295832930
LIFE-finansiering från Europeiska unionen1 2441 9432 348
Annan finansiering från Europeiska unionen2 9422 9032 514
Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering11 34111 07710 500
Övrig finansiering3 5632 4712 050
Sammanlagt61 43861 35758 102

1) I de finansiella posterna 2017—2018 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

 2017
utfall
2018
prognos
2019
budgetprop.
    
Intäkter (1 000 euro)   
Avgiftsbelagd verksamhet11 40611 07710 500
Andra intäkter3 4557 3166 912
Finansiering ur statsbudgeten43 67941 96338 190
Intäkter sammanlagt58 54060 35755 602
    
Kostnader (1 000 euro)   
Personalkostnader25 08025 00025 160
Övriga kostnader35 57333 14732 764
Kostnader sammanlagt60 65358 14757 924
Resultat före bokslutsdispositioner-2 1142 210-2 322
Överföring av bokslutsperiodens resultat för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter som ändring i övrigt eget kapital1)2 1142 2102 322
    
Räkenskapsperiodens resultat---
    
Antal anställda (årsv.)505500495

1) Resultaträkningarna har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 341 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster

4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

 • — vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
 • — heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd
 • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.
Fullmakt

Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2019 medför utgifter för staten på högst 1 100 000 euro.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

 • — medborgarna erbjuds omfattande jakt- och fiskemöjligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
 • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra statsägda områden och således främja de positiva effekterna av vildmarksliv och rekreation i naturen
 • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
 • — systemet för viltinformation och fångstrespons ses över
 • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller utvecklas tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiskerinäringssektorn
 • — man deltar i projekt för att återställa vandringsfiskarnas livscykel
 • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs
 • — information ges om skyddet av och möjligheterna att nyttja naturens mångfald samtidigt som de positiva effekter rekreation i naturen medför främjas
 • — man deltar i den utredning om rekreationsområden som Forststyrelsen genomför.

De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 800 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske är 5 100 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Ett anslag på 1 100 000 euro har reserverats för ändamålet och under momentet finns det en fullmakt att 2019 förbinda sig vid utgifter på högst 1 100 000 euro för anskaffning av frö för skogsträd. Dessutom får det i budgeten för 2018 anvisade anslaget på 1 100 000 euro för insamlingarna användas om det inte är möjligt att genomföra insamlingen 2018 på grund av frösituationen och det oanvända anslaget överförs till följande år. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.

Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

 2017
utfall
2018
mål
2019
budgetprop.
    
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt, andra populära objekt5 948 0006 050 0006 150 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5)4,084,094,09
Jakttillstånd (st.)53 96260 00060 000
Fisketillstånd (st.)82 74085 00085 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall10 79111 00011 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användning av naturen för rekreation3 104 000
Vildmarksärenden1 633 000
Övriga uppgifter2 604 000
Sammanlagt7 341 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning, överföring till moment 30.01.23)-170
Minskning av det eftersatta underhållet400
Projektet Turism 4.0-510
Lönejusteringar67
Sammanlagt-213

2019 budget7 341 000
2018 I tilläggsb.40 000
2018 budget7 554 000
2017 bokslut5 514 000