Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              (83.) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 286 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015)

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med stöd av 86 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar det belopp som på basis av statens senast fastställda bokslut beräknas inflyta i fiskevårdsavgifter under det året. Beloppet av fiskevårdsavgifter som inflyter 2019 och dimensioneringen av anslaget grundar sig därmed på mängden sålda fiskevårdsavgifter enligt statsbokslut för 2017 till det gällande avgiftsbeloppet. Fiskevårdsavgiften är 2019 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Enligt uppskattning inflyter 9 386 000 euro i form av fiskevårdsavgifter.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske6 259 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske till ägare av vattenområden3 327 000
Sammanlagt10 286 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Finlands Yrkesfiskarförbund rf) (riksdagen)-50
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry) (riksdagen)-100
Minskning i de influtna fiskevårdsavgifterna-714
Planerings- och styrsystem med utgångspunkt i tillgänglig information (Oma kala) enligt lagen om fiske (överföring från moment 30.01.23)900
Sammanlagt36

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2019 budget10 286 000
2018 budget10 250 000
2017 bokslut8 850 000