Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              (83.) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2018. Ersättningarna betalas ut av budgetmedel inom de gränser som anges i 9 § 2 mom. i viltskadelagen. De skador som ersätts beräknas hålla sig på 2017 års nivå.

År 2017 var beloppet för skador 11,9 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 11,3 miljoner euro och andelen skador på husdjur 0,6 miljoner euro. Det anslag för ersättning av skadorna som fick användas uppgick till 8,9 miljoner euro, men på grund av den stora mängden rovdjursskador räckte inte anslagen 2017 och man tvingades sänka ersättningarna med 26 %, dvs. ca 3 miljoner euro.

Den skademängd som ska ersättas 2018 beräknas hålla sig på 2017 års nivå, och det föreslagna anslaget kan därför inte ersätta skadorna till fullt belopp. Man tvingas skära ner de ersättningar som betalas ut med ca 3,6 miljoner euro. Nedskärningen gäller både skador på ren och skador på husdjur, men inte eventuella personskador.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur7 750 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur600 000
Förebyggande och övervakning av skador500 000
Sammanlagt8 850 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring400
Sammanlagt400

2019 budget8 850 000
2018 budget8 450 000
2017 bokslut7 900 000