Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

40. NaturresursekonomiPDF-versio

Fullmakt

För den händelse att de pandor som anlänt till Finland skulle dö beviljas en fullmakt att ingå en förbindelse om en ersättning på högst 2 000 000 euro som betalas till Folkrepubliken Kina för att sända nya pandor.

Förklaring:

Omvärlden

Finlands mångsidiga naturresurser — produktiva skogar, livskraftiga fisk- och viltbestånd samt rena och rikliga vattenresurser erbjuder goda tillväxtförutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet och användning av naturen för rekreation som baserar sig på en hållbar användning av förnybara naturresurser.

De globala och nationella förändringarna i ekonomin, befolkningen, klimatet, ekosystemen, tekniken, de sociala förhållandena och värderingarna återspeglas i nyttjandet av naturresurserna: användningen av naturresurser ökar, blir mångsidigare och effektiviseras. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att utnyttja naturresurser som inte utnyttjats tidigare. Även immateriella tillgångar i naturen, t.ex. rekreationstjänsterna, ökar i betydelse.

Olika värderingar när det gäller användningen och skyddet av naturresurserna leder också till konflikter. Den samhälleliga acceptansen för och beaktandet av olika värderingar vid användningen av naturresurser är viktigt.

Konkurrenskraften inom affärsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser bör förbättras och strukturerna ses över så att det skapas nya investeringar, ny produktion och nya tjänster. Till stöd för reformen görs det satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete som skapar nya innovationer. På detta sätt tryggas också efterfrågan på och utbudet av inhemska råvaror samt lönsamheten för de naturresursbaserade näringarna. De nya investeringarna inom naturresurssektorn ger en positiv signal om tillväxt i den ekonomi som baserar sig på förnybara naturresurser.

Ansvarsområdet naturresursekonomi omfattar skogsbruk, fiskerinäring, fritidsfiske och vilthushållning samt vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor. Största delen av de anslag som behövs för skötseln av dessa uppgifter, ca 188 miljoner euro, har budgeterats under detta kapitel. Dessutom finns det ordinarie personal, motsvarande ca 200 årsverken, som arbetar vid närings-, trafik- och miljöcentralerna med uppgifter inom naturresursekonomi och vid Finlands miljöcentral med vattenhushållningsuppgifter. Löneutgifterna och utgifterna för den allmänna förvaltningen för denna personal, sammanlagt ca 14 miljoner euro, har beaktats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel samt under moment 35.01.04 under miljöministeriets huvudtitel. Uppgifterna inom naturresursekonomin omfattar också Gränsbevakningsväsendets tillsyn över vilthushållningen och fiskerinäringen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Mål för de centrala åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande mål för verksamheten inom politiksektorerna för naturresursekonomin som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Naturresursdata är aktuella och interoperabla och används effektivt vid styrningen av naturresursekonomin
 • — Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner
 • — Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras
 • — Skogarna används på ett aktivt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och mångsidigt sätt
 • — Livskraftiga fiskbestånd liksom diversiteten hos och en hållbar användning av dem tryggas genom reglering och tillsyn som baserar sig på kunskap och genom andra vårdåtgärder som förbättrar fiskresursernas tillstånd
 • — Fiskerinäringarna och fiskeriföretagen moderniseras och växer och deras konkurrenskraft blir bättre
 • — Det finns goda förutsättningar för fritidsfiske och för välfärdstjänster i anslutning till det
 • — Genom regionalt samarbete i utbyggda vattendrag främjas förutsättningarna för vandringsfiskens livscykel, hanteringen av riskerna för översvämningar och torka, rekreation, ett gott tillstånd för livsmiljöerna och produktion av förnybar energi
 • — Internationellt samarbete och internationell affärsverksamhet som bygger på en hållbar användning av akvatiska resurser och finländsk vattenexpertis ökar
 • — Man anpassar sig till förändringar i klimatet och kan hantera risker som hänför sig till extrema väder- och vattenförhållanden
 • — Vattenlägestjänster produceras med hjälp av nya arbetsmetoder och tekniska lösningar
 • — Vilthushållningen stärks och dess effekter på välfärden ökar
 • — Medverkan på regional och lokal nivå när det gäller planeringen och beredningen av politiken i fråga om de stora rovdjuren utökas
 • — Skador orsakade av stora rovdjur minskar.

Nyckeltal

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
2019
mål
         
— Värdeökningen inom skogsbruket, miljoner euro 3 248 stiger stiger stiger
— Investeringsavkastningen från virkesproduktion i privatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i rotpriserna) 4,4 4,1 stiger stiger
— Avverkningsuttaget för stamved, miljoner m3 69,3 72,1 stiger stiger
— Metso-åtgärder i privatskogar, ha 40 830 42 796 45 969 49 069
— Värdet av produktionen av kommersiellt fiske, miljoner euro 52,0 50,0 stiger stiger
— Värdet av vattenbruksproduktionen, miljoner euro 90,0 90,0 stiger stiger
— Fiskförädlingens och fiskhandelns omsättning, miljoner euro 791,0 800,0 stiger stiger
— Värdet av fritidsfiskets fångster, miljoner euro 51,0 51,0 stiger stiger
— Antalet fiskedagar för fritidsfiskare, miljoner st. 16,0 16,0 oförändrat oförändrat
— Invånarantal i områden med betydande översvämningsrisk 5 975 5 843 5 800 sjunker
— Strukturförändring inom ordnandet av vattentjänster, antal vattentjänstverk, st. 1 150 1 100 1 050 sjunker
— Värdet av viltfångsten, miljoner euro 65,9 stiger oförändrat oförändrat
— Antalet jaktdagar i fråga om småvilt, miljoner st. 3,42 stiger stiger stiger
— Skador orsakade av stora rovdjur, miljoner euro 10,5 11,9 oförändrat sjunker

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som byggande i samt reglering och rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2019 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning i de influtna inkomsterna 100
Sammanlagt 100

2019 budget 3 100 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 971 000 euro.

Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekterna samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendrag och hydrologiska informationstjänster 3 195 000
Utvecklande av vattenhushållningen, planering och uppföljning 3 270 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag, finansiella andelar och medlemsavgifter 306 000
Sammanlagt 13 971 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 151 årsverken inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 16 årsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Modernisering av den hydrologiska uppföljningen (överföring från moment 30.01.23) 300
Lönejusteringar 151
Sammanlagt 451

2019 budget 13 971 000
2018 I tilläggsb. 45 000
2018 budget 13 520 000
2017 bokslut 13 520 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 950 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 29 årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för försöks-, utvecklings- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser och bioekonomi. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom anslaget genomförs den nationella bioekonomiska strategin.

Dessutom riktas anslag till en förbättring av interoperabiliteten hos datasystem och datalager i anslutning till användning och skydd av förnybara naturresurser och till utvecklande av de elektroniska tjänsterna, tryggande av naturens mångfald, avvärjande av risker som invasiva främmande arter medför, skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna samt främjande av användningen av naturen för rekreation och turism. Med anslaget kan det även göras utredningar med vilka avsikten är att förbättra naturresursernas tillstånd och användningen av dem samt anpassningen till klimatförändringen.

Som den andel som år 2018 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi och bioekonomi 5 520 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem 250 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 180 000
Sammanlagt 5 950 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av bioekonomiska innovationer 1 100
Inledande av restaurering av värdefulla fågelvatten 100
Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring till moment 30.01.01) -130
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -10 000
Sammanlagt -8 930

2019 budget 5 950 000
2018 budget 14 880 000
2017 bokslut 16 880 000

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 636 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser samt för utvecklande av innovativa offentliga anskaffningar inom vattenhushållningssektorn och till dem anslutna verksamhetsmodeller.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:När det gäller åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön beviljas stöd för vattendragsåtgärder som syftar till att hantera översvämningsrisker och minska andra risker och olägenheter samt främja en mångsidig användning och vård av vattendragen. I syfte att förbättra fiskbeståndens livskraft används anslaget för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och bevarandet av mångfalden. Grunderna för understöden har fastställts i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riskhanterings-, iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt inom vattenhushållningen 3 879 000
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt 757 000
Sammanlagt 4 636 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Fiskvägar) -850
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -3 000
Sammanlagt -3 850

2019 budget 4 636 000
2018 budget 8 486 000
2017 bokslut 7 136 000

40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 745 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare

2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare

3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter

4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013)

5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen

7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge

8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012)

9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Av inkomsterna från tillstånd till fiske i Tana älv återbärs till vattenområdenas ägare 2019 den andel som ska återbäras av de inkomster av tillstånd till fiske som influtit 2018. I budgeten för 2018 har det influtna beloppet beräknats uppgå till 500 000 euro. När den andel som ska återbäras till de privata vattenområdenas ägare i förhållande till vattenområdenas storlek är ca 73 %, är det belopp som ska återbäras 365 000 euro. Den andel som tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har beaktats i anslaget under moment 30.40.22. Den inkomst som år 2019 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Med avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren ersätts vattenområdenas ägare för olägenheter som avtalen medför. Målet är att det år 2019 ska finnas gällande avtal om begränsning av fiske på ett område av ca 2 600 km2. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.


2019 budget 1 745 000
2018 budget 1 745 000
2017 bokslut 699 461

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 375 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Till utgifterna enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift hör sådana utgifter enligt viltskadelagen (105/2009) som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur samt utgifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten på hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation och vård av samt forskning i hjortdjursbestånden samt andra motsvarande utgifter. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador 1 600 000
Åtgärder för förebyggande av skador 400 000
Observation och forskning avseende hjortdjursbestånden 1 050 000
Viltskaderegistret 150 000
Vård av hjortdjursbestånden 2 175 000
Sammanlagt 5 375 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av influtna jaktlicensavgifter för hjortdjur 800
Sammanlagt 800

2019 budget 5 375 000
2018 budget 4 575 000
2017 bokslut 3 400 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2018. Ersättningarna betalas ut av budgetmedel inom de gränser som anges i 9 § 2 mom. i viltskadelagen. De skador som ersätts beräknas hålla sig på 2017 års nivå.

År 2017 var beloppet för skador 11,9 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 11,3 miljoner euro och andelen skador på husdjur 0,6 miljoner euro. Det anslag för ersättning av skadorna som fick användas uppgick till 8,9 miljoner euro, men på grund av den stora mängden rovdjursskador räckte inte anslagen 2017 och man tvingades sänka ersättningarna med 26 %, dvs. ca 3 miljoner euro.

Den skademängd som ska ersättas 2018 beräknas hålla sig på 2017 års nivå, och det föreslagna anslaget kan därför inte ersätta skadorna till fullt belopp. Man tvingas skära ner de ersättningar som betalas ut med ca 3,6 miljoner euro. Nedskärningen gäller både skador på ren och skador på husdjur, men inte eventuella personskador.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 7 750 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 600 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 8 850 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 400
Sammanlagt 400

2019 budget 8 850 000
2018 budget 8 450 000
2017 bokslut 7 900 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)

2) genomförande av ägoregleringsprojekt av pilotstudiekaraktär för att främja skogsbrukets lönsamhet och till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till projekten samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 44 000 000 euro. Fullmakten får också användas till korrigering av fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring:Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2019 2020 2021 2022 2023 Sammanlagt fr.o.m. 2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 47,34 24,37 10,38 1,00 0,59 83,68
Förbindelser 2019 8,89 26,00 4,50 2,50 2,11 44,00
Sammanlagt 56,23 50,37 14,88 3,50 2,70 127,68

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar 55 930 000
Ägoregleringsprojekt för att främja skogsbruk 300 000
Sammanlagt 56 230 000

2019 budget 56 230 000
2018 budget 56 230 000
2017 bokslut 52 813 106

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 027 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

 • — Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 100 hektar stort område (2018 års mål 3 200 hektar).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 4 000 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 027 000
Sammanlagt 5 027 000

2019 budget 5 027 000
2018 budget 5 027 000
2017 bokslut 3 027 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 39 160 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter (12,1 miljoner hektar, ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 120 000 anmälningar om användning av skog och ca 90 000 ansökningar om Kemera-stöd och anmälningar om verkställande. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,7 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 30 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skogliga data samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2017
utfall
2018
resultatmål
2019
resultatmål
       
1. Ekonomimål      
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € 12,90 11 11
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, € 82,5 80 78
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha 213 180 165
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha 4,1 under 5 4,5
2. Prestationsmål      
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 260 000 1 250 000 1 600 000
Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, skogsägare, st. 92 885 100 000 117 000
Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, företag 586 650 720
3. Kvalitetsmål      
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 86,2 90 90
Andelen finansiellt sunda projekt för ungskogsvård av arealen enligt prestationsmålet vid stickprovskontroller, % 77 85 93
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet 4,8 4,2 4,0
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 78 fortsätter öka 85

Uppskattad fördelning enligt process av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslaget (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2017 utfall 2018 uppskattning 2019 uppskattning
  kostnader årsv. kostnader årsv. kostnader årsv.
             
Skogsdata- och kontrolltjänster 20,5 304 22,2 304 19,9 292
Näringslivstjänster 10,0 147 10,3 146 9,6 140
Förvaltningstjänster 7,7 50 8,4 50 4,3 33
Utvecklingstjänster - - - - 5,4 27
Sammanlagt 38,2 501 40,9 500 39,2 492

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -500
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) -1 000
Lönejusteringar 760
Sammanlagt -740

2019 budget 39 160 000
2018 I tilläggsb. 283 000
2018 budget 39 900 000
2017 bokslut 41 200 000

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 11 751 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Genom ändringen sänks viltvårdsavgiften från 39 euro till 20 euro för personer under 18 år.

Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren (305 500). Jaktvårdsavgiften är 39 euro och för personer under 18 år 20 euro. Antalet jägare under 18 år uppskattas vara 8 600. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2019 har antecknats under moment 12.30.45.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen på följande sätt:

 • — ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och deras livsmiljöer och tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärderna i den nationella strategin för främmande arter
 • — sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet, utvecklar och stöder i samarbete med Naturresursinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna och proverna skickas till forskningsinstituten och utvecklar i samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen
 • — sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador
 • — strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt
 • — sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet genom ett förfarande enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands viltcentral 7 270 000
Jaktvårdsföreningarna 2 304 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet 400 000
Utvecklingsprojekt enligt viltvårdskoncernens strategi:  
— utvecklande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet 950 000
— förvaltning av bestånden av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem samt projekt som förbättrar viltets livsmiljö 827 000
Sammanlagt 11 751 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av jaktvårdsavgiften -169
Sammanlagt -169

2019 budget 11 751 000
2018 budget 11 920 000
2017 bokslut 10 130 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 286 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015)

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 86 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar det belopp som på basis av statens senast fastställda bokslut beräknas inflyta i fiskevårdsavgifter under det året. Beloppet av fiskevårdsavgifter som inflyter 2019 och dimensioneringen av anslaget grundar sig därmed på mängden sålda fiskevårdsavgifter enligt statsbokslut för 2017 till det gällande avgiftsbeloppet. Fiskevårdsavgiften är 2019 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Enligt uppskattning inflyter 9 386 000 euro i form av fiskevårdsavgifter.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 6 259 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske till ägare av vattenområden 3 327 000
Sammanlagt 10 286 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Finlands Yrkesfiskarförbund rf) (riksdagen) -50
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry) (riksdagen) -100
Minskning i de influtna fiskevårdsavgifterna -714
Planerings- och styrsystem med utgångspunkt i tillgänglig information (Oma kala) enligt lagen om fiske (överföring från moment 30.01.23) 900
Sammanlagt 36

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2019 budget 10 286 000
2018 budget 10 250 000
2017 bokslut 8 850 000

53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 132 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö

2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom understöden för anläggning av skogsfröplantager säkerställs att tillräckliga mängder högklassigt skogsodlingsmaterial som lämpar sig för förhållandena kontinuerligt står till buds för skogsbruksändamål. Anslaget får också användas till utvecklande av produktionen av skogträdsfrö.

Understöd som beviljas allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn riktas till utvecklingsverksamhet och kommunikation som främjar tillväxten och konkurrenskraften inom naturresursekonomin.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för anläggning av skogsfröplantager 440 000
Understöd till allmännyttiga föreningar inom naturresurssektorn 692 000
Sammanlagt 1 132 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arbetseffektivitetsföreningen rf) (riksdagen) -200
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Utvecklingsverksamhet som främjar tillväxten och konkurrenskraften inom naturresursekonomin) (riksdagen) -100
Sammanlagt -300

2019 budget 1 132 000
2018 budget 1 432 000
2017 bokslut 1 332 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 476 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 9 190 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 20 101 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2014—2020. EU:s andel av detta är 10 911 000 euro. EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen har fastställts i det operativa program som godkänts av Europeiska kommissionen. Medel får användas i enlighet med det operativa programmet bl.a. för finansiering av investerings- och utvecklingsprojekt inom fiskerinäringarna, miljöprojekt inom fiskerinäringen och projekt som hänför sig till genomförandet av havspolitiken samt för finansiering av tillsynen över det kommersiella fisket och åtgärder för insamlingen av uppgifter.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas det inflyta sammanlagt 10 000 000 euro i form av medfinansiering från EHFF under programperioden 2014—2020.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats sådana kostnader för underhåll av informationssystem och register som hänför sig till Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program samt utgifterna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i EHFF:s operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinäringsbranschen i enlighet med EU:s rättsakter. Dessutom är avsikten att vid behov använda anslaget för ersättningar till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2019 behövs det uppskattningsvis 375 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt
       
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt 9 190 000 10 911 000 20 101 000
Nationella åtgärder 375 000 - 375 000
Sammanlagt 9 565 000 10 911 000 20 476 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av finansieringen av det operativa programmet för EHFF 114
Sammanlagt 114

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 20 476 000
2018 I tilläggsb. 6 414 000
2018 budget 20 362 000
2017 bokslut 20 881 000

(83.) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Lånefinansieringen av tryggandet av virkesproduktionens uthållighet ingick i den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Utbetalningarna av finansieringen upphör vid utgången av 2019. Det finns inte längre några oavslutade projekt som kräver lånefinansiering under 2019. Av denna orsak föreslås det att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 budget 50 000
2017 bokslut 50 000