Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
              52. Vissa understöd
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

91. UngdomsarbetePDF-versio

Förklaring: Enligt ungdomslagen är syftet med ungdomsarbetet och ungdomspolitiken att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, att stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, att främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete. Dessa mål enligt ungdomslagen gäller alla som är under 29 år och bor i Finland.

Strategidokumentet för statens ungdomsarbete och ungdomspolitik utgörs av det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik som godkänns av statsrådet vart fjärde år. Mål för det program som godkänts för 2017—2019 är att främja barns och ungas hobbymöjligheter, stärka de ungas sysselsättningsfärdigheter och minska diskrimineringen, öka de ungas möjligheter att delta och påverka, förebygga mentala problem bland unga samt stödja självständigt boende bland unga.

För ungdomsarbetet och ungdomspolitiken uppställer undervisnings- och kulturministeriet följande mål för de samhälleliga verkningarna:
 • — De ungas delaktighet ökar och påverkningsmöjligheterna blir mångsidigare
 • — De ungas erfarenheter av jämlikhet, jämställdhet, samhörighet och tillgodoseendet av de ungas rättigheter stärks
 • — De unga har lika tillgång till fritidsaktiviteter och verksamhet
 • — De ungas livskompetens stärks.
Målen och de viktigaste åtgärderna inom ungdomsarbetet
 • — Ett i ungdomslagen (1285/2016) avsett riksomfattande program för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken bereds för 2020—2023
 • — Resultatet av verksamheten vid kompetenscentrumen på ungdomsområdet under perioden 2018—2019 utvärderas och det beslutas om riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet för perioden 2020—2023
 • — Man svarar för Finlands EU-ordförandeskapsperiod på ungdomsområdet och deltar i beredningen av den kommande fleråriga EU-programperioden
 • — I samarbete med regionalförvaltningsverken genomförs det riksomfattande enkäter för utvärdering av basservicen inom ungdomsarbetet
 • — Det görs en utredning om vilka konsekvenser landskaps- och social- och hälsovårdsreformerna har för ungdomsarbetet och på basis av utredningen bedöms det om ungdomslagen behöver ses över
 • — Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och ungdomscentraler understöds och utvärderingen av effekterna av statsunderstödet utvecklas
 • — Utvecklingsprojekt inom ungdomsväsendet stöds i enlighet med de strategiska tyngdpunkterna för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken
 • — Som en del av genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti bereds rapporten ”Investing in Youth Finland” tillsammans med OECD med hjälp av tjänsten nuorisotilastot.fi för ungdomsområdet
 • — Ungdomsverkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbete stöds som en del av stärkandet av de ungas sociala identitet och man deltar i utvecklandet av Navigatorerna
 • — Forskningen och informationsproduktionen inom det nationella och europeiska ungdomsväsendet utvecklas så att de stödjer det ungdomspolitiska beslutsfattandet. Tjänsten nuorisotilastot.fi med statistik över ungdomsarbetet i Finland på lokal, regional och riksomfattande nivå görs permanent.

Nyckeltal för ungdomsarbetet

 2016
utfall
2017
utfall
2019
uppskattning
    
10—29-åringar som hör till/är med i något organisationsarbete eller motsvarande (undersökningen om fritiden), %575758
15—29-åringar som upplever att de hör till det finländska samhället (Ungdomsbarometern), %567575
15—29-åringar som upplever att de har bra kontroll över sitt liv (Ungdomsbarometern), %908587
Barn i grundskoleålder som inte har någon nära vän (undersökningen Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd), %999
15—29-åringar som har låtit bli att inleda en hobby på grund av brist på pengar (Ungdomsbarometern), %353935
15—29-åringar som har upplevt diskriminering under de senaste 12 månaderna (Ungdomsbarometern), %977
15—29-åringar som är optimistiska vad gäller sin egen framtid (Ungdomsbarometern), %838083
Antalet arbetslösa personer under 25 år (ANM)48 10038 30028 000

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 320 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016)

2) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

3) till understöd enligt ungdomslagen (1285/2016) för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbetet för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system

5) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram

6) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga

7) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

8) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen

9) till stöd för de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet

10) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik

11) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi där statistik över ungdomsarbetet i Finland samlas på lokal, regional och riksomfattande nivå samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet

12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst sju årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i 12 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Aktivt medborgarskap för unga 
Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet18 300 000
Lagstadgade nationella kommittéer1 050 000
Stärkande av de ungas sociala identitet 
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet7 627 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete 
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende7 975 000
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt4 670 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
Riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet5 000 000
Försök, utvecklande, forskning, inkl. hobbypasset3 748 000
Internationellt samarbete1 250 000
Ungdomscentraler5 700 000
Sammanlagt55 320 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring550
Sammanlagt550

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget55 320 000
2018 budget54 770 000
2017 bokslut52 641 717

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 523 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stödjandet av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Stöd till verkstadsverksamhet13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete samt betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti6 023 000
Sammanlagt19 523 000

För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det dessutom 6 627 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bibehållande av anslagsnivån på 2017 års nivå1 500
Bortfall av engångsutgift-400
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-1 500
Sammanlagt-400

2019 budget19 523 000
2018 budget19 923 000
2017 bokslut20 003 000

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

2) till främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Samernas kultur- och språkboverksamhet850 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens800 000
Sammanlagt1 650 000

För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas dessutom 250 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-300
Utvidgning av samernas kultur- och språkboverksamhet150
Sammanlagt-150

2019 budget1 650 000
2018 budget1 800 000
2017 bokslut4 150 000