Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
              30. Understöd för programmet Studier i rörelse
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
              52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Förklaring: Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna.

Mål för idrottspolitiken är att främja motion och idrott på ett jämställt och likvärdigt sätt och att bidra till ökad fysisk aktivitet, delaktighet och en rörlig livsstil hos befolkningen. Grunden för en rörlig livsstil skapas inom småbarnspedagogiken, i skolorna, i familjerna och inom idrottshobbyerna. Åtgärderna för främjande av motion och idrott riktas till alla livsskeden genom att motionsförhållandena utvecklas och genom att idrottsföreningars och idrottsorganisationers verksamhet samt elitidrotten stöds. Särskilt de utmaningar som fysisk inaktivitet och för liten fysisk aktivitet orsakar individerna och samhället identifieras, och strävan är att man ska bemöta dessa utmaningar både genom ministeriets egna åtgärder och genom sektorsövergripande samarbete inom hela statsrådet.

Ledningen av och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott baserar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en kontinuerlig utvärdering av effekterna av de idrottspolitiska åtgärderna.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer för idrottspolitiken upp följande mål för de samhälleliga verkningarna:
  • — Det blir vanligare med en rörlig livsstil
  • — Motion och idrott är tillgängligt på ett likvärdigt sätt
  • — Motion och idrott ökar delaktigheten.
Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten

Riksomfattande och lokala förhållanden som möjliggör idrott och motion utvecklas systematiskt. När det gäller stöd för byggande av idrottsanläggningar prioriteras i första hand byggande och renovering av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper.

Medborgarverksamheten inom motion och idrott är aktiv och engagerande. Verksamhet inom frivilligorganisationer för motion och idrott, lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel stöds. Fri utbildningsverksamhet vid idrottsutbildningscentren och utvecklandet av kvaliteten på denna verksamhet stöds. Idrottsorganisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera större internationella idrottsevenemang och idrottsorganisationers internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stärks.

Olika befolkningsgruppers motions- och idrottsaktivitet ökar. Projekt för att främja idrott och motion under hela livet stöds. Projekt som ökar likabehandlingen inom idrotten stöds. Integrering av invandrare med hjälp av motion och idrott stöds. Olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i utbildning med fri inriktning inom idrotten stöds. Programmet Studier i rörelse stöds.

Elitidrotten utvecklas för att förbättra de internationella framgångarna, det högklassiga kunnandet och idrottens status. Träningsförutsättningarna för talangfulla idrottare stöds, möjligheten att kombinera en idrottskarriär med studier utvecklas och uppkomsten av träningsmiljöer stöds. Ökat samarbete mellan olika grenar och grenförbundens möjligheter att främja framgångar inom elitidrotten inom den egna grenen stöds. Etiska åtgärder inom motion, idrott och elitidrott stärks genom understöd till verksamheten vid Finlands Idrotts integritet centrum.

Kunnandet inom och kunskapsbasen för branschen stärks och kunskapen utnyttjas effektivt i beslutsfattandet. Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds och utvecklas med avseende på det idrottspolitiska beslutsfattandets behov. Anskaffningen och utnyttjandet av information stärks vid beredningen av understöden inom branschen. Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och en samhällsplanering som främjar motion. Ett system för bedömning av konsekvenserna av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas. Internationella idrottskongresser som ordnas i Finland stöds.

Motion och idrott får en större roll vid beslutsfattandet inom de olika förvaltningsområdena. Man säkerställer att främjandet av motion och idrott beaktas i kommunernas strategier och idrottspolitiska åtgärder. UKM:s och SHM:s nationella strategi för motion som främjar hälsan och välbefinnandet genomförs och interaktionen med andra förvaltningsområden ökas. Statens idrottsråd bedömer verkningarna av de åtgärder för främjande av motion och idrott som vidtas vid de olika ministerierna inom statsförvaltningen.

Nyckeltal för idrottspolitiken

 2015
utfall
2016
utfall
2017
utfall
2019
uppskattning
     
Andel personer som motionerar eller idrottar i motions- och idrottsföreningar, %1)    
9—13-åringar    
— flickor62646467
— pojkar60666767
15-åringar    
— flickor39444447
— pojkar47474750
15—24-åringar    
— flickor27272728
— pojkar24242425
     
Personer som motionerar eller idrottar regelbundet flera timmar per vecka, t.ex. löpning, skidning, simning eller bollspel, %2)    
20—54-åringar31252526
55—74-åringar16121213
     
Andel personer som motioner i enlighet med motionsrekommendationerna, %3)    
9-åringar    
— flickor  4445
— pojkar  3945
11-åringar    
— flickor26333335
— pojkar36464648
13-åringar    
— flickor15212122
— pojkar22313132
15-åringar    
— flickor9131315
— pojkar11212123
20—54-åringar    
— män15181820
— kvinnor20181820
     
Medianresultat av MOVE-löptestet (beep-test) bland skolelever (min, sek)    
12-åringar    
— flickor  3 min 58 s4 min 00 s
— pojkar  4 min 34 s4 min 45 s
15-åringar    
— flickor  4 min 41 s4 min 45 s
— pojkar  5 min 53 s6 min 00 s
     
Genomsnitt av Cooper-test bland rekryter som inleder beväringstjänsten (meter)4)2 4232 4072 4022 400

1) Sammandrag av resultaten av följande undersökningar: Barn och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland 2014 och 2016 samt undersökningarna om ungdomars fritid från 2012 och 2015 (Nuorten vapaa-aikatutkimus 2012 och 2015).

2) Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service ATH (Institutet för hälsa och välfärd). ”Hur mycket rör du på dig och anstränger dig fysiskt under fritiden?” Andelen som svarade ”jag motionerar eller sportar aktivt flera timmar i veckan, t.ex. jogging, skidåkning, simning eller bollspel” (åldersgrupperna 20—54 år och 55—74 år).

3) Rekommenderad mängd motion för barn och unga: Alla 7—18-åringar ska minst 1—2 timmar per dag utöva sådan motion som är mångsidig och lämplig med tanke på åldern. Perioder av över två timmars sittande bör undvikas. Siffrorna baserar sig på undersökningen Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland. Undersökningen genomförs med två års mellanrum. Siffrorna för 2015 baserar sig på resultaten för 2014. När det gäller vuxenbefolkningen har man vid tolkningen av antalet personer som motionerar i enlighet med rekommendationerna använt UKK-institutets motionskaka (www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka). Siffrorna baserar sig på den regionala hälso- och välfärdsundersökningen ATH, (Institutet för hälsa och välfärd).

4) Statistik över löptestet för beväringar, 12 minuters Coopertest

30. Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för genomförande av programmet Studier i rörelse.

Förklaring: Det är meningen att anslaget ska användas för verksamhet inom utbildning på andra stadiet, men det ingår också pilotförsök på högre nivå.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Studier i rörelse-verksamheten2 800
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-7 000
Sammanlagt-4 200

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget2 800 000
2018 budget7 000 000
2017 bokslut7 000 000

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 154 667 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till ett belopp av högst 2 300 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till ett belopp av högst 370 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)

8) till ett belopp av högst 30 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit

9) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott

10) till projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion

11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som gäller statsunderstöd och informationsstyrning.

Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare.

Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag.

Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner.

I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Lika tillgång till idrott och motion33 865 000
Understöd för byggande av idrottsanläggningar32 365 000
Likabehandling inom idrotten1 500 000
  
Deltagande i motion och idrott64 750 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott46 270 000
Elitidrott12 650 000
Stora motions- och idrottsevenemang1 600 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott3 650 000
Internationellt samarbete580 000
  
Främjande av idrott och motion för hela befolkningen28 245 000
Statsandelar för kommunernas idrotts- och motionsverksamhet19 545 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil8 700 000
  
Kompetensen och kunskapsbasen inom motion och idrott27 807 000
Idrottsutbildningscenter17 844 000
Idrottsvetenskap och forskning3 880 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet4 120 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott410 000
Statens idrottsråds verksamhet480 000
Undervisnings- och kulturministeriet1 073 000
Sammanlagt154 667 000

Det genomsnittliga pris per enhet, exklusive mervärdesskatt, för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 88,20 euro per studerandedygn och motsvarande genomsnittliga pris per enhet, inklusive mervärdesskatt, är 95,58 euro per studerandedygn. För statsandelarna till idrottsutbildningscentren beviljas 394 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Multifunktionsarenan i Tammerfors (fullmakt i III tilläggsbudg. 2017)1 000
Upphörande av temporär intäktsföring (Totalrenoveringen av Olympiastadion 6,8 mn euro, Multifunktionsarenan i Tammerfors 6,0 mn euro)-12 800
Nivåförändring1 528
Sammanlagt-10 272

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget154 667 000
2018 budget164 939 000
2017 bokslut166 235 525

52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)

Under momentet beviljas 474 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter

2) till ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring: Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt 16 922 000 euro till statsandelarna till riksomfattande idrottsutbildningscenter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-965
Justering av kostnadsnivån-55
Sammanlagt-1 020

2019 budget474 000
2018 budget1 494 000
2017 bokslut1 826 000