Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 199 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.

Celia producerar ca 1 300 nya skönlitteratur-, facklitteratur- och lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.

Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar.

Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken och läroinrättningarna samt främjande av tillgänglig publicering.

Samhälleliga effekter
  • — Celias tjänster får nya kunder genom modellen för samarbete mellan Celia, de allmänna biblioteken och läroinrättningarna. Avsikten är att i synnerhet andelen barn och unga och de som använder nättjänsterna ska öka bland kunderna.
  • — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgänglig publicering får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
         
Samhälleliga effekter        
De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar        
— Celias bokproduktion, antal nya titlar 1 518 1 390 1 300 1 300
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal 26 34 25 34
Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läshinder ökas        
— Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen 200/374 220/441 280/500 280/500
— Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek 24 30 38 38
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster 1 778 1 747 2 370 2 700
Funktionell effektivitet        
— Kunder som omfattas av tjänsterna 35 300 39 000 42 700 46 700
— Antal leveranser av läroböcker 14 500 13 885 15 000 16 000
Användningen av elektroniska tjänster ökar        
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna 11 586 13 895 14 000 16 000
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % 39 48 45 50
Hantering av mänskliga resurser        
— Årsverken 52 42,6 44 43
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,21 3,12 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 153 4 976 5 309
Bruttoinkomster 203 110 110
Nettoutgifter 4 950 4 866 5 199
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 107    
— överförts till följande år 1 094    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av cd-bränningsrobotar för distribution av cd-skivor 175
Förnyande av nätdistributionen för synskadade 130
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Lönejusteringar 76
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 333

2019 budget 5 199 000
2018 I tilläggsb. 23 000
2018 budget 4 866 000
2017 bokslut 4 937 000