Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
              (96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring: De samhälleliga effektmålen enligt undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 främjas. Uppnåendet av målen främjas särskilt med åtgärder inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken samt den audiovisuella politiken.

Mål för de samhälleliga effekterna
 • — Kreativt arbete och kreativ produktion: Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras
 • — Delaktighet och deltagande i kulturlivet: Kulturdeltagandet ökar och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande minskar
 • — Kulturgrunden och dess livskraft: Kulturgrunden är stark och livskraftig

Kreativt arbete och kreativ produktion: Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras

Formerna för kreativt arbete och konstnärlig framställning har diversifierats och verksamhetsmiljön har förändrats. De olika konstformerna samt deras verksamhetsformer och strukturer skiljer sig från varandra. Ställningen på arbetsmarknaden för konstnärer och andra som utför kreativt arbete varierar beroende på om de är yrkesutövare, arbetstagare eller självsysselsatta. Konstnärernas utkomst släntrar efter jämfört med utvecklingen av den övriga befolkningens inkomstnivå. Såväl antalet konstnärsstipendier som stipendiebeloppen har legat på samma nivå under en lång tid, eller sjunkit om man tar hänsyn till den allmänna höjningen av kostnadsnivån. Det behövs åtgärder för att stärka konstnärers utkomst och ställning på arbetsmarknaden.

Vilka behov företag inom de kreativa branscherna har beaktas inte i tillräcklig grad i finansierings- och stödsystemen inom den offentliga verksamheten. Ett bättre utnyttjande av kreativ kompetens skulle bidra till ökade utkomstmöjligheter för konstnärer och dem som utfört kreativt arbete.

Globaliseringen ökar inte bara konkurrensen utan erbjuder också nya möjligheter på marknaden för konst- och kulturprodukter. Det behövs åtgärder som förbättrar de finländska aktörernas förutsättningar att klara sig på den globala marknaden.

Mål för resultatet av verksamheten
 • — Förutsättningarna för konstnärligt och kreativt arbete förbättras genom åtgärder som förbättrar utkomsten och arbetsmarknadsställningen för konstnärer.

Mått: Det beslutas om riktlinjer, centrala mål och åtgärder för utvecklandet av konst- och konstnärspolitiken på basis av förslag som läggs fram av en arbetsgrupp 2018.

 • — Förutsättningarna för produktutveckling, export och internationalisering av kulturinnehåll samt kulturturism förbättras när regeringens beslut om att stärka de kreativa branscherna verkställs.

Mått: Genomförda åtgärder, antal understödda projekt och demon.

Nyckeltal som anknyter till målet 2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
     
Konstnärer    
— antal mottagare av/ansökningar om årsstipendier305/2 559271/2 268300/2 500300/2 500
— andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som ansöker om/får rikstäckande stipendium från Centret för konstfrämjande (inkl. sammanslutningar), %
51/59
52/5752/5752/57
— andelen personer som bor i huvudstadsregionen av samtliga som ansöker om/får stipendium från Centret för konstfrämjande (inkl. sammanslutningar), %
46/51
46/4846/4846/48
— antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12.)1 0711 0761 0701 070
— antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, %11,7111,8011,5011,50
— antal arbetslösa arbetssökande i yrken inom konstbranschen8 412-8 3008 300
Kultursektorn    
— antal personer som utövar ett yrke inom kultur som huvudsyssla (arbetskraftsundersökningen)126 300-126 000126 000
— verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen21 282-21 00021 000
— antal anställda vid företag inom kulturbranschen55 213-55 00055 000
— omsättningen för företag inom kulturbranschen (md euro)13,7-13,914,0
— omsättningen för företag inom spelbranschen (md euro)2,52,62,72,8

Delaktighet och deltagande i kulturlivet: Kulturdeltagandet ökar och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande minskar

Det är viktigt att tillgången till och tillgängligheten i fråga om konst- och kulturtjänster tryggas när samhället bli allt mångformigare och regionerna differentieras. Kulturdelaktigheten förutsätter att de kulturella rättigheterna uppfylls och att det finns sådana konst- och kulturtjänster som garanterar lika möjligheter till deltagande. För produktion och spridning av kulturtjänster behövs det ett nytt slags samarbete mellan olika aktörer samt nya modeller för att nå särskilt dem som sällan använder kulturtjänster. Även de digitala tjänsterna och utnyttjandet av digitaliseringen i kultursektorns publikarbete behöver utvecklas.

Det förekommer skillnader mellan kommunerna i fråga om kulturtjänster och i fråga om utbudet av konst- och kulturorienterade välfärdstjänster. När lagen om kommunernas kulturverksamhet revideras är det meningen att kulturens ställning i kommunernas verksamhet och tjänster ska stärkas. De allmänna bibliotekens funktioner och tjänster utvecklas i enlighet med lagen om allmänna bibliotek som trädde i kraft 2017. Regionalt omfattande och mångsidig konst- och kulturfestivalverksamhet främjas i enlighet med ett handlingsprogram som sträcker sig fram till 2025.

Mål för resultatet av verksamheten
 • — Utbudet av konst-, kultur- och bibliotekstjänster tillgodoser olika befolkningsgruppers behov och användningen av tjänsterna bibehålls åtminstone på den etablerade nivån.
Mått som har samband med målet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
     
Nationella konstinstitutioner    
— antal föreställningar vid Finlands nationalopera och -balett643587662647
— betalande besökare vid Finlands nationalopera och -balett, 1 000 pers.229229230230
— publikkontakter, Finlands nationalopera och -balett, 1 000 pers.317297320320
— antal föreställningar vid Suomen Kansallisteatteri1 2031 2741 2001 220
— betalande besökare vid Suomen Kansallisteatteri, 1 000 pers.167197170175
— publikkontakter, Suomen Kansallisteatteri, 1 000 pers.175213190195
— antal samlings- och specialutställningar vid Nationalgalleriet20172019
— betalande besökare vid Nationalgalleriet, 1 000 pers.773794720760
— Nationalgalleriets publikkontakter, 1 000 pers.2 4222 7542 8002 900
Teatrar, orkestrar och museer som får statsandel     
— antal teaterföreställningar12 40912 60012 60012 600
— teaterbesökare, 1 000 pers.2 1132 2302 2302 200
— antal orkesterkonserter2 5792 4922 4502 450
— orkesterkonserter, antal åhörare, 1 000 pers.906940930930
— museibesökare (statsandelsmuseer och andra museer som sköts på heltid), 1 000 pers.6 6556 7006 8006 800
Film    
— premiärer på inhemska filmer34403040
— antal biobesökare, inhemska filmer, 1 000 pers.2 4752 3982 2002 000
Allmänna bibliotek    
— antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st.720719717715
— den totala utlåningen vid allmänna bibliotek, 1 000 st.87 41785 21588 00088 000
— fysiska biblioteksbesök, 1 000 st.49 04850 07650 00050 000
— biblioteksbesök över nätet, 1 000 st.41 98036 97842 10043 000
— deltagare i evenemang som ordnas av biblioteken, 1 000 pers.952963965970
 • — Hobbyverksamheten i anknytning till skoldagen etableras i kommunerna och deltagandet i konst och kultur bland barn i dagisåldern ökar med stöd av resultaten av spetsprojektet.

Mått: Det bereds en proposition om hur hobbyverksamheten i anknytning till skoldagen kan fås att omfatta alla grundskolelever och hur småbarnspedagogiken bättre än för närvarande kunde stödja en höjning av barns kulturkompetens efter att spetsprojektperioden upphört.

 • — Hälso- och välfärdsfrämjande konst- och kulturtjänster blir en etablerad del av social- och hälsovården.

Mått: Genomförande av fortsatta åtgärder som föreslagits av expertgruppen för spetsprojektet för utvidgning av procentprincipen för konst.

Kulturgrunden och dess livskraft: Kulturgrunden är stark och livskraftig

Hälften av sektorns statliga finansiering finansieras med penningspelsverksamhetens vinstmedel och därför är det viktigt att andelar som motsvarar de nuvarande vinstandelarna för förmånstagarna inom kultursektorn säkerställs även i fortsättningen.

När finansieringssystemen inom kultursektorn utvecklas är det viktigt att balansen mellan finansieringens förutsebarhet och flexibilitet upprätthålls. En arbetsgrupp lade 2018 fram ett förslag om ändring av det statsandelssystem som gäller teatrar, orkestrar och museer. I förslaget beaktas ovannämnda utgångsläge. Ändringsförslaget gäller också fria grupper. Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstödspolitik utvecklas för att bli mer strategisk än tidigare.

Inom kulturarvsområdet behöver lagen om fornminnen, som är från 1963, uppdateras. Reformen är mångfacetterad och behöver beakta bl.a. skyddsbehovet i fråga om olika slags arkeologiska kulturarvsobjekt och arkeologiska kulturarvsobjekt som representerar olika tidsperioder, människors grundläggande fri- och rättigheter, behoven och processerna inom markanvändningen samt principerna för miljölagstiftningen. För att det ska bli möjligt att utnyttja kulturarvet i digital form krävs det att digitaliseringen av kulturarvsmaterialet fortsätter och att materialet görs tillgängligt i stor utsträckning och att materialets långtidsförvaring tryggas.

Mål för resultatet av verksamheten
 • — Museernas finansieringssystem förnyas med utgångspunkt i ett förslag som en arbetsgrupp lagt fram 2018. Reformen innefattar en total översyn av museilagen och en ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Dessutom omarbetas Centret för konstfrämjandes statsandelssystem för utövande konst.

Mått: Regeringens proposition överlämnas 2018 och reformen träder i kraft 2020.

 • — En total översyn av lagen om fornminnen inleds.

Mått: Propositionen blir klar 2021.

 • — Organisationer inom kulturarvssektorn utökar sitt material och ökar användningen av materialet i samarbete med olika samfund och individer. Den digitala åtkomsten till, användningen av och långtidsförvaringen av kulturarvsmaterial förbättras.

Mätare: Utökning och användning av materialet i tjänsten Finna för det digitala kulturarvet.

Finna-tjänsten2015
utfall
2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
      
Antal organisationer som erbjuder material106207230340310
Sökbar materialmängd10,2 mn12,2 mn13,6 mn16 mn17 mn
Material som finns tillgängligt på nätet1,2 mn1,6 mn1,9 mn2,5 mn2,5 mn
Nätbesök2,7 mn7,4 mn23,6 mn15 mn40 mn

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 115 000 euro.

Förklaring: Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt kön, ålder, språk och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till centret har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Centret för konstfrämjande:

Samhälleliga effekter
 • — Konstnärers utkomst och sysselsättning främjas
 • — Barns och ungdomars möjligheter att ta del av konst och kultur utökas
 • — Mångfalden inom konst och kultur får större vikt.
Verksamhetens resultat
 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Statsunderstöds- och stipendieansökningar13 50014 00014 60014 500
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier3 5953 3692 8003 500
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt)17151515
Antal stödformer20242023
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar35001000
Antal organ37242424
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken83879290
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,483,523,55Fastställs 2018

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter4 3263 9764 125
Bruttoinkomster1291010
Nettoutgifter4 1973 9664 115
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år821  
— överförts till följande år676  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring till följd av ökningen av centrets uppgifter (1 årsv.)65
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-5
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar98
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-21
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften27
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen15
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-9
Sammanlagt149

2019 budget4 115 000
2018 I tilläggsb.29 000
2018 budget3 966 000
2017 bokslut4 052 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Samhälleliga effekter

Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förbli livskraftigt och attraktivt. Konstruktionerna och byggnaderna förblir representativa, planeringen och byggandet håller en hög nivå och såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.

Verksamhetens resultat

Sveaborgs livskraft och dragningskraft stärks och förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras. Världsarvsobjektets byggnader och miljö sköts på ett hållbart sätt.

Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2019—2022) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 95 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och de riktlinjer som fastställts av direktionen för förvaltningsnämnden för Sveaborg så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den vård- och bruksplan som Unesco förutsätter.

 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Samhälleliga effekter    
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro)40405050
Funktionell effektivitet    
Hyresbostädernas nyttjandegrad, %95949795
Hyresintäkter, ökning %0,8-1,0bostadslägenheternas hyror höjs högst 15fastställs 2018
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken76,176,87979
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,53,73,73,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 2198 7628 594
Bruttoinkomster6 4186 4856 485
Nettoutgifter1 8012 2772 109
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år61  
— överförts till följande år381  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten6 3536 4506 450
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 4626 6506 650
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-109-200-200
Kostnadsmotsvarighet, %989797

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-200
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Lönejusteringar42
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften13
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt-168

2019 budget2 109 000
2018 I tilläggsb.13 000
2018 budget2 277 000
2017 bokslut2 121 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 999 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:

Samhälleliga effekter

Målet är att vinnlägga sig om ett mångsidigt kulturarv genom att tillhandahålla information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas samt genom att aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.

Syftet är också att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt för olika befolkningsgruppers och forskningens behov samt att öka öppenheten och växelverkan inom verksamheten. I fråga om kulturarvet förbättras den fysiska, kunskapsmässiga och kulturella tillgängligheten och i fråga om arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna och materialen utvecklas den elektroniska åtkomsten.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten verkställs åtgärder enligt kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet.

I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala uppgifter, framförhållning och interaktiv verksamhet samt planmässig skyddspolitik. Verksamheten stärks när det gäller genomförande av internationella överenskommelser och deltagande i samarbete på kulturarvsområdet i Europa, i Norden och i Östersjöområdet.

Moderniseringen av Nationalmuseet och förbättrandet av museets verksamhetsförutsättningar fortsätter under 2019.

Museiverkets material och processer omvandlas till digital form och syftet är att underlätta och öka användningen av tjänsterna.

Nyckeltal för resultatet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Produktion och kvalitetsledning    
Användningstid för webbtjänster, timmar72 58083 31673 00085 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet140 272156 633145 000165 000
     
Totalt antal besökare i muséer och slott613 533681 209625 000685 000
Funktionell effektivitet    
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro2,122,042,122,12
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro3,863,483,863,86
Hantering av mänskliga resurser    
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,633,693,63,6
Årsverken254242250250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 91022 61623 299
Bruttoinkomster4 2833 3003 300
Nettoutgifter24 62719 31619 999
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 341  
— överförts till följande år2 807  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Hyreseffekt som gäller underhålls- och kontorsbyggnaderna på Fölisön200
Nationalmuseets permanenta utställning-200
Nivåförändring för nya uppgifter100
Överföring av samlingar till samlingscentralen500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-305
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Indexhöjning av hyresutgifterna48
Lönejusteringar449
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-87
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-38
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften138
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen19
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt683

2019 budget19 999 000
2018 I tilläggsb.636 000
2018 budget19 316 000
2017 bokslut23 093 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 199 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.

Celia producerar ca 1 300 nya skönlitteratur-, facklitteratur- och lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.

Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar.

Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken och läroinrättningarna samt främjande av tillgänglig publicering.

Samhälleliga effekter
 • — Celias tjänster får nya kunder genom modellen för samarbete mellan Celia, de allmänna biblioteken och läroinrättningarna. Avsikten är att i synnerhet andelen barn och unga och de som använder nättjänsterna ska öka bland kunderna.
 • — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgänglig publicering får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Samhälleliga effekter    
De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar    
— Celias bokproduktion, antal nya titlar1 5181 3901 3001 300
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal26342534
Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läshinder ökas    
— Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen200/374220/441280/500280/500
— Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek24303838
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster1 7781 7472 3702 700
Funktionell effektivitet    
— Kunder som omfattas av tjänsterna35 30039 00042 70046 700
— Antal leveranser av läroböcker14 50013 88515 00016 000
Användningen av elektroniska tjänster ökar    
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna11 58613 89514 00016 000
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, %39484550
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken5242,64443
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,213,123,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 1534 9765 309
Bruttoinkomster203110110
Nettoutgifter4 9504 8665 199
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 107  
— överförts till följande år1 094  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av cd-bränningsrobotar för distribution av cd-skivor175
Förnyande av nätdistributionen för synskadade130
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna3
Lönejusteringar76
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt333

2019 budget5 199 000
2018 I tilläggsb.23 000
2018 budget4 866 000
2017 bokslut4 937 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 670 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till betalning av understöd

3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring: Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:

Samhälleliga effekter
 • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet
 • — Publikunderlaget inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga, bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket
 • — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.
Nyckeltal för resultatet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Produktion och kvalitetsledning    
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal132 094136 183134 700142 500
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare51 03353 67450 00053 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1)451501551601
— Informationskampanjer om mediefostran10102710
— Antal övervakningsärenden som avser utbudet av bildprogram43425040
     
Funktionell effektivitet    
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film24,824,423,623,6
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte3 2852 9373 0842 450
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2)171105108108
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3)193245150200
     
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken85848278
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,253,283053,5

1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egenproduktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

2) Beställda klassificeringar

3) Nyklassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter7 3886 7197 470
Bruttoinkomster1 071750800
Nettoutgifter6 3165 9696 670
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 078  
— överförts till följande år841  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utveckling av digitala kundtjänster och tryggande av institutets verksamhetsbetingelser430
Överföring av biografverksamheten (överföring från moment 29.80.31)180
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna9
Lönejusteringar140
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-32
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften40
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt701

2019 budget6 670 000
2018 I tilläggsb.42 000
2018 budget5 969 000
2017 bokslut6 080 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 225 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016)

2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner

3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.

Förklaring: Den extra konstnärspensionen uppgår till 1 343,98 euro per månad 2018. Delpensionen är hälften av den fulla pensionen. Den extra konstnärspensionen justeras kalenderårsvis i enlighet med 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2019 (2584).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexjustering av pensionerna265
Sammanlagt265

2019 budget19 225 000
2018 budget18 960 000
2017 bokslut17 971 049

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 804 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexhöjning av hyresutgifterna118
Sammanlagt118

2019 budget15 804 000
2018 budget15 686 000
2017 bokslut15 400 000

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Understöd för de riksomfattande och de regionala utvecklingsuppgifterna2 580 000
Understöd för bibliotekens innehållsproduktion, de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter samt produktion av databas- och materialtjänster900 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur220 000
Sammanlagt3 700 000

Genom de allmänna bibliotekens verksamhet främjas befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Genom statsunderstöd stöds likvärdig verksamhet i de allmänna biblioteken och regional utveckling av verksamheten. Syftet är att säkerställa att nätet av allmänna bibliotek fungerar och att trygga kvaliteten på verksamheten liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
     
Bokanskaffning, st./1 000 invånare281288283281
Andra materialanskaffningar, st./1 000 invånare47434847
Årsverken/1 000 invånare0,70,70,70,7
Öppethållning, 1 000 timmar1 5421 6471 5501 560
Fysiska besök, st./invånare9,09,19,09,0
Webb-besök, st./invånare7,76,78,08,2
Lån, st./invånare1615,616,216,2
Omkostnader, euro/invånare58575858

2019 budget3 700 000
2018 budget3 700 000
2017 bokslut3 700 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 46 482 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för museer.

Förklaring: Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 52 226 euro per årsverke för teatrar, 49 183 euro per årsverke för orkestrar och 67 543 euro per årsverke för museer.

För de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 58 695 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Statsandelar ur budgetmedel (mom. 29.80.31)Statsandelar av
penningspelsverksamhetens
vinstmedel (mom. 29.80.52)
Sammanlagt
    
Statsandel för teatrar25 162 00026 069 00051 231 000
Statsandel för orkestrar8 579 00010 137 00018 716 000
Statsandel för museer12 741 00022 489 00035 230 000
Sammanlagt46 482 00058 695 000105 177 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-1 950
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40)-750
Justering av kostnadsnivån (museer)1 574
Justering av kostnadsnivån (orkestrar)-138
Justering av kostnadsnivån (teatrar)-1 356
Ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd (överföring från moment 29.80.53, tilläggsbudget 2018)717
Överföring av biografverksamheten (överföring till moment 29.80.06)-180
Sammanlagt-2 083

2019 budget46 482 000
2018 I tilläggsb.717 000
2018 budget48 565 000
2017 bokslut48 387 827

(35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 budget8 000 000
2017 bokslut8 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring: I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2019 budget252 000
2018 budget252 000
2017 bokslut

41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 648 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 9 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta

2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning.

Förklaring: Av anslaget betalas kompensation till upphovsmännen av upphovsrättsligt skyddade verk och övriga rättsinnehavare för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk, samt ersättningar enligt upphovsrättslagen för utlåning av verk vid bibliotek och för användning av skyddat material vid kulturarvsinrättningar som omfattas av offentlig finansiering, i enlighet med de avtal som ingåtts med de organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av kopieringen för enskilt bruk-2 000
Sammanlagt-2 000

2019 budget24 648 000
2018 budget26 648 000
2017 bokslut26 648 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 915 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf

2) till betalning av utgifter och understöd för utveckling av turism som baserar sig på kultur och innehåll inom de kreativa branscherna

3) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete300 000
Verksamheten vid Förbundet för mänskliga rättigheter rf 175 000
Utvecklande av turism som baserar sig på innehåll inom kultur och de kreativa branscherna150 000
Verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf290 000
Sammanlagt195 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-240
Finansieringen av den grundliga renoveringen av Svenska Teatern upphör-4 200
Tryggande av verksamheten vid Förbundet för mänskliga rättigheter rf75
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-2 600
Sammanlagt-6 965

2019 budget915 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget7 880 000
2017 bokslut8 293 000

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 853 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statens konstnärsstipendier (545 st.)11 297 000
Stipendier och understöd till författare och översättare3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.)456 000
Sammanlagt14 853 000

Konstnärsstipendiet uppgår till 1 709,37 euro per månad under perioden 1.1.2019—31.3.2019 och 1 733,37 euro per månad under perioden 1.4.2019—31.12.2019. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendierna till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar238
Sammanlagt238

2019 budget14 853 000
2018 budget14 615 000
2017 bokslut14 058 620

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 246 260 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)

2) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar

3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013)

4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar

6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet

7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för museer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) samt till ett belopp av högst 2 845 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet

9) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv

11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 997 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet

12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa

13) till anskaffning av kvalitetslitteratur med liten upplaga och prenumeration på kulturtidskrifter med liten upplaga till allmänna bibliotek.

De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1) Kreativa arbeten och produktioner103 208 500
Film20 700 000
Scenkonst (musik, dans, teater och cirkus)49 884 000
Litteratur882 500
Visuell konst och arkitektur samt design5 492 000
Produktion och spridning av kultur26 250 000
2) Delaktighet och deltagande inom kulturen31 173 500
Bibliotek och tillgång till information7 269 000
Kulturtjänster och kulturverksamhet23 904 500
3) Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen111 878 000
Museer och kulturarv33 897 000
Kulturlokaler6 580 000
Nationella kulturinstitut63 627 000
Kulturfostran och kulturpolitisk forskning och utveckling7 774 000
Sammanlagt246 260 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av orgel till Musikhuset med ofördelade vinstmedel av penningspelsverksamheten500
Införande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner med ofördelade vinstmedel av penningspelsverksamheten750
Återställda oanvända tippningsvinstmedel4 364
Ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd (tilläggsbudget 2018)717
Överföring av statsandelar till att betalas med budgetmedel (tilläggsbudget 2018)-717
Nivåförändring2 352
Sammanlagt7 966

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget246 260 000
2018 I tilläggsb.600 000
2018 budget238 294 000
2017 bokslut233 369 046

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 26 867 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd (överföring till moment 29.80.31, tilläggsbudget 2018)-717
Indexhöjning av hyresutgifterna203
Sammanlagt-514

2019 budget26 867 000
2018 I tilläggsb.-717 000
2018 budget27 381 000
2017 bokslut26 847 335

55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 950 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader som föranleds av genomförandet av en helhet som utgörs av det nationella digitala kulturarvet

2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial

3) till stödjande av museers innehållsproduktion

4) till utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst

5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial

7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid.


2019 budget1 950 000
2018 budget1 950 000
2017 bokslut1 950 000

72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst.


2019 budget739 000
2018 budget739 000
2017 bokslut739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 899 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Museiverket799 000
2.Förvaltningsnämnden för Sveaborg3 100 000
Sammanlagt3 899 000

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2019 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-789
Kostnader för grundläggande renovering av bostadsbyggnader på Sveaborg1 000
Sammanlagt211

2019 budget3 899 000
2018 budget3 688 000
2017 bokslut5 159 000

95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför.


2019 budget50 000
2018 budget50 000
2017 bokslut

(96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 I tilläggsb.1 000 000
2018 budget6 000 000