Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsborgen för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstödet till högskolestuderande
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

70. StudiestödPDF-versio

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriets samhälleliga effektmål för studiestödsverksamheten är följande:

  • — Försörjningen under studietiden tryggas och studiestödet dimensioneras så att lika förutsättningar till höjande av kompetensnivån möjliggörs. Detta sker genom att sökande till frivillig utbildning och studier på heltid stöds.

Genom forskningsprojekt som genomförs regelbundet utvärderas hur effektivt studiestödet är.

Studiestödet enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning, bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Syftet med studiestödet är att trygga utkomsten under studietiden.

Ett studielån framhäver utbildningens karaktär av investering och ska betalas tillbaka. Den som har lyft studielån och avlagt högskoleexamen inom utsatt tid är berättigad till lånekompensation eller studielånsavdrag, vars syfte är att uppmuntra studerande att avlägga examen inom målsatt tid.

Efter avslutade studier kan studielånsräntor som förfallit till betalning betalas av statens medel i form av räntebidrag till studielåntagare med låga inkomster utan återbetalningsskyldighet. Räntebidraget tryggar således återbetalningen av lånet och förebygger samtidigt en ökning av statens borgensansvarsutgifter.

Syftet med måltidsstödet för högskolestuderande är att möjliggöra dagliga måltider till ett rimligt pris. Vid beviljandet av understödet tillämpas statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (54/2012).

Stödet för skolresor enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997) ersätter skäliga dagliga skolresekostnader för en studerande som bedriver sådana studier inom den grundläggande utbildningen som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern, gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs om beräkningsgrunderna för kostnaderna för skolresor (544/2015).

Verkställigheten av studiestödet sköts av Folkpensionsanstalten i samarbete med läroanstalterna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten.

Verksamhetens resultat och mål för verksamheten

I syfte att höja kompetensnivån utvecklas studiestödet så att systemet främjar planmässiga studier på heltid och kortare studietider.

Studiestödsanslag och studiestödstagare

 201520172019
uppskattning
    
Studiestödsutgifter (mn euro)   
Studiepenning   
— högskolenivå359,5334,2280,8
— andra stadiet138,4122,3140,4
Bostadstillägg266,5145,620,0
Stöd för skolresor47,046,853,5
Måltidsstöd30,730,831,6
Studiestödstagare   
Studiepenning   
— högskolenivå187 697188 789182 000
— andra stadiet133 100125 377134 000
Bostadstillägg   
— högskolenivå154 092125 93810 000
— andra stadiet65 53143 1782 000
Stöd för skolresor64 36964 00165 000
Mottagare av statsborgen   
Högskolenivå185 085188 113188 000
Andra stadiet47 82954 71555 000

Vid utgången av 2017 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 2 752,7 miljoner euro. Vid utgången av år 2017 hade 402 953 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var studielånet i genomsnitt 5 800 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 9 700 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 11 200 euro.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt201520172019
uppskattning
    
Studiepenning, €/månad   
— högskolenivå298280240
— andra stadiet169166194
Försörjarförhöjning, €/mån  75
Läromedelstillägg, €/mån  46,80
Bostadstillägg, €/månad194195200
Stöd för skolresor, €/månad171171174

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som regelbundet får studiepenning 2019 vara 229 700, varav 139 000 är högskolestuderande och 90 700 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 11 600. Antalet personer som regelbundet får stöd för skolresor beräknas uppgå till 33 000 studerande.

Studiepenningens grundbelopp fr.o.m. 1.8.2019 (euro/mån)

  
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna38,66
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna81,39
— studerande under 18 år som bor annanstans101,74
— 18 år fyllda studerande som bor annanstans250,28
— gifta eller underhållsskyldiga studerande250,28
— studerande som försörjer barn325,28
  • — Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen.
  • — Beloppet av den försörjarförhöjning till studiepenningen som betalas till studerande som försörjer barn är 75 euro per månad.
  • — En studerande som är yngre än 20 år och som är berättigad till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster samt en studerande som är yngre än 17 år och studerar vid gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning och vars familj har små inkomster har rätt till ett läromedelstillägg (46,80 €/mån.).
  • — Bostadstillägget för studerande som studerar utomlands eller i landskapet Åland är 210 euro per månad.
  • — Stöd för skolresor beviljas om den studerandes skolväg är minst tio kilometer i ena riktningen och skolresekostnaderna per månad överstiger 54 euro. Självriskandelen är 43 euro per månad.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

 201520172019
uppskattning
    
Gymnasium26 804 (25 %)24 916 (24 %)25 000 (24 %)
Yrkesutbildning105 748 (64 %)91 054 (64 %)90 000 (63 %)
Yrkeshögskola90 472 (70 %)90 833 (67 %)87 700 (67 %)
Universitet88 953 (62 %)87 708 (62 %)85 200 (63 %)

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 635 000 euro.

Förklaring: Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i ärenden som gäller studiestöd och stöd för skolresor (lagen om besvärsnämnden för studiestöd 1080/2012). Antalet klagomål som blir anhängiga år 2019 uppskattas vara cirka 3 500. Den genomsnittliga målinriktade behandlingstiden för klagomålen är högst 7 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar19
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften6
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen2
Sammanlagt22

2019 budget635 000
2018 I tilläggsb.6 000
2018 budget613 000
2017 bokslut696 000

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 59 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studielånskompensation30 000 000
Betalningar för borgensförbindelse17 000 000
Avgiftsbefrielser6 000 000
Kontoavskrivningar6 000 000
Räntebidrag200 000
Sammanlagt59 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av antalet studielånskompensationer5 000
Sammanlagt5 000

2019 budget59 200 000
2018 budget54 200 000
2017 bokslut34 605 245

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 441 206 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring: Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. Enligt lagförslaget ska en studerande som är yngre än 20 år och som är berättigad till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster samt en studerande som är yngre än 17 år och studerar vid gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning och vars familj har små inkomster ha rätt till ett läromedelstillägg till studiepenningen från och med den 1 augusti 2019. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om stödtiden under läsåret för studerande i gymnasieutbildning ska harmoniseras med bestämmelserna om stödtiden för studerande i yrkesutbildning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studiepenning för högskolestuderande280 826 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter141 330 000
Bostadstillägg20 000 000
Sammanlagt442 156 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Harmonisering av antalet studiestödsmånader inom utbildning på andra stadiet1 700
Läromedelstillägg fr.o.m. 1.8.20195 200
Minskning av antalet stödtagare inom yrkesutbildningen-13 000
Studiestödsreformen (L 4/2017)-3 100
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring från moment 29.01.53)1 080
Sammanlagt-8 120

2019 budget441 206 000
2018 I tilläggsb.300 000
2018 budget449 326 000
2017 bokslut602 051 463

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 626 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna med 1,94 euro per måltid för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor och som berättigar till studiestöd

2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Måltidsstödet för högskolestuderande29 126 000
Extra understöd för studentrestauranger2 500 000
Sammanlagt31 626 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av användningen av måltidsstödet170
Sammanlagt170

2019 budget31 626 000
2018 budget31 456 000
2017 bokslut30 711 591

59. Stöd för skolresor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997).

Förklaring: Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (544/2015) kan justeras den 1 augusti 2019 på basis av kostnadsutvecklingen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utvidgande av stödet för skolresor till att omfatta studerande inom den grundläggande utbildningen som passerat läropliktsåldern200
Sammanlagt200

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget53 500 000
2018 budget53 300 000
2017 bokslut46 843 000