Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

Fullmakt

För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar med avseende på forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2019 ingås förbindelser till ett värde av 368 396 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 25 000 000 euro avsett för flaggskeppsprojekten, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för stärkande av forskningsinfrastrukturerna på internationell nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförande av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT) och ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkande av universitetens profilering. Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2019.

Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation.

Förklaring:

Samhälleliga effekter
 • — Nivån på den finländska vetenskapen i internationell jämförelse och vetenskapens kunskaps- och kompetensgrund stärks och innovationskapaciteten inom samhällsekonomin ökar
 • — Samhället, kulturen och arbetslivet förändras och tillgången på högt utbildad arbetskraft och en högt utbildad forskarkår tryggas.
Nivån på den finländska vetenskapen i internationell jämförelse och vetenskapens kunskaps- och kompetensgrund stärks och innovationskapaciteten inom samhällsekonomin ökar

Yrkeshögskolorna, universiteten, Finlands Akademi och andra vetenskapsinstitut främjar genom sin verksamhet konkurrenskraften, välfärden och bildningen samt en hållbar utveckling i det finländska samhället. Verksamheten är högklassig, internationell, effektiv och etisk och stöder en jämlik och mångkulturell samhällsutveckling.

Verksamhetens mål
 • — Genom vetenskapspolitik och åtgärder inom högskolorna främjar man uppkomsten av starka och nätverkande region- och branschspecifika forsknings- och kompetenscenter, internationalisering och kontakter till EU:s forsknings- och kompetensnätverk och globala forsknings- och kompetensnätverk
 • — Genom forskningsfinansieringen stärks förutsättningarna för spetsforskning och forskningsinfrastrukturen samt forskning och innovationsverksamhet som stöder och genererar nationellt starka sidor
 • — Högskolorna stöder nya, lovande forskningsområden och forskningsinriktningar som utvecklas på internationell toppnivå
 • — Högskolorna ger i stor omfattning tillgång till sina forskningsresultat och utvecklar aktivt nya verksamhetsmodeller för att överföra kunnande till samhället
 • — Ett omfattande utnyttjande av samt öppenhet i fråga om forskningsmaterial, forskningsresultat och kunnande, inklusive kommersialisering och kompetensexport, främjas inom det offentliga beslutsfattandet och utvecklandet av näringslivet
 • — Tvärvetenskaplig och lösningsinriktad forskning som stöder beslutsfattandet främjas
 • — Utvecklandet av forskningsverksamheten och informationssamhället tryggas genom högklassiga stödtjänster och informationsförsörjning inom forskningen. Öppen vetenskaplig publikationsverksamhet samt sökbarheten och långtidsbevaringen i fråga om material främjas i samarbete mellan förvaltningsområdena
 • — Medie- och medborgarsynligheten samt vetenskapsfostran stärks inom forskningen.
Samhället, kulturen och arbetslivet förändras och tillgången på högt utbildad arbetskraft och en högt utbildad forskarkår tryggas

Yrkeshögskolorna och universiteten utvecklar sin verksamhet så att de är jämlika, tillgängliga, mångkulturella och attraktiva arbets- och lärmiljöer. Strukturerna för och innehållet i högskoleutbildningen och högskoleexamina utvecklas så att de motsvarar samhällets och arbetslivets föränderliga behov. Studieprocesserna och flexibla studiemöjligheter utvecklas så att tiden i arbetslivet förlängs och det blir möjligt att utveckla kunnandet under tiden i arbetslivet.

Verksamhetens mål
 • — Högskolorna och vetenskapsinstituten ordnar sin verksamhet så att den är kostnadseffektiv, produktiv och effektiv
 • — För att samla kompetensen och avveckla oändamålsenliga och överlappande funktioner kommer högskolorna att fortsätta det operativa och strukturella utvecklandet inom och mellan de olika sektorerna
 • — Högskolorna profilerar sig inom sina egna starka områden, förtydligar och effektiviserar samarbetet och arbetsfördelningen både sinsemellan och med forskningsinstituten
 • — Högskolorna koncentrerar resurserna till färre och effektivare operativa enheter vars ekonomiska bärkraft är starkare än tidigare
 • — Högskolorna höjer kvaliteten på utbildningen genom att förnya utbildningsinnehållet, undervisningsmetoderna, inlärningsmiljöerna och lärarnas kunnande samt genom att öka samarbetet
 • — Högskolorna och vetenskapsinstituten utnyttjar till fullo de möjligheter som digitaliseringen medför
 • — Högskolorna utvecklar antagningen av studerande, flexibla studiemöjligheter, förfarandena för tillgodoräkning av tidigare förvärvad kompetens samt examina i syfte att öka den nationella och internationella rörligheten
 • — Högskolorna stöder lika möjligheter och avläggande av examina inom målsatt tid på alla examensnivåer
 • — Högskolorna gör handledningen av de studeranden mångsidigare och ökar samarbetet med arbetslivet
 • — Högskolorna förbättrar möjligheterna till livslångt lärande samt företagarfärdigheterna och företagarförutsättningarna.

Antal studerande vid yrkeshögskolor och universitet

  2015 2016 2017 2018
uppskattning
2019
uppskattning
           
Grundexamina vid yrkeshögskolor          
— studerande som inlett sina studier 34 341 33 915 32 520 32 800 32 800
— avlagda examina 23 716 23 044 23 161 23 300 23 300
— antal studerande 128 569 128 663 127 713 127 500 127 500
Högre yrkeshögskoleexamina          
— studerande som inlett sina studier 3 953 4 279 4 959 5 000 5 300
— avlagda examina 2 366 2 518 2 756 2 900 3 200
— antal studerande 10 162 11 001 12 194 12 200 12 200
Grundexamina vid universitet1)          
— nya studerande 20 760 20 955 20 254 20 400 20 400
— avlagda lägre högskoleexamina 15 039 14 289 13 892 14 000 14 000
— avlagda högre högskoleexamina 15 316 15 321 14 901 15 000 15 000
— antal studerande 136 912 134 887 133 532 133 400 133 400
Doktorsexamina vid universitet 1 881 1 888 1 749 1 740 1 730

1) Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen samt lägre och högre högskoleexamina

FoU-utgifternas andel av BNP (%)

  2013 2014 2015 2016 2017
uppskattning
2018
uppskattning
2019
uppskattning
               
FoU-utgifternas andel av BNP (%) 3,29 3,17 2,90 2,75 2,72 2,75 2,80

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna för forskningsprojekt föranleder staten (mn euro)

  Bevillningsfullmakt      
År   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
                 
2009 258,5              
2010 369,1 1,5            
2011 316,1 1,5            
2012 282,4 3,4            
2013 302,6 10,2 2,5          
2014 280,0 37,7 12,8 2,5        
2015 318,8 81,3 48,1 12,8 2,2      
2016 338,4 95,9 85,2 53,6 15,4 2,0    
2017 348,3 79,9 87,6 92,5 61,6 15,5 1,5  
2018 343,3 27,8 73,9 80,9 89,9 62,4 8,4  
2019 368,4   31,3 79,9 89,9 92,6 65,2 9,2
Sammanlagt   339,2 341,4 322,2 259,0 172,8 75,1 9,2

Vid ändringen av bevillningsfullmakten har som tillägg beaktats 25 000 000 euro för stödjande av karriärerna för unga forskare och höjande av kvaliteten på och förnyelseförmågan inom forskningen och innovationsverksamheten, 23 000 euro på grund av lönejusteringar, 6 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften, 1 000 euro på grund av ändringen av pensionsavgiftsstrukturen, 40 000 euro på grund av en nivåförändring samt som avdrag beaktats 2 000 euro på grund av sänkningen av arbetsgivarens pensionsavgift.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 542 000 euro.

Förklaring:Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. Akademin höjder genom konkurrens, forskningsfinansiering och vetenskapspolitisk verksamhet kvaliteten på och genomslaget av forskningen och stöder aktivt förnyelse inom vetenskapen. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Verksamhetens resultat
 • — Akademin säkerställer med sin forskningsfinansiering forskningens kvalitet och genomslag samt att vetenskapen förnyas. Akademin utvecklar sina finansieringsformer, ser över sina bedömningskriterier och främjar jämlikhet och ansvarsfull forskning, med beaktande av internationaliseringen och forskarnas rörlighet samt genom att fortsätta det finansiella samarbetet med finländska och utländska samarbetsparter
 • — Akademin producerar högklassigt och mångsidigt informationsbaserat material och analyser som gäller den forskning som görs i Finland och finländska forskningsorganisationer för ministerier, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer, för att användas för beslutsfattande inom vetenskapspolitiken
 • — Akademin förutsätter att tillgängligheten i fråga om materialet, metoderna och resultaten gällande forskningen inom de projekt som finansieras av Akademin följer principerna om öppen vetenskap
 • — Akademins verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och i verksamheten beaktas förändringar i verksamhetsmiljön, såsom digitaliseringen, och de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
 • — Finlands Akademi utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att det utnyttjande av kunnande som anges i Akademins strategi ska riktas på rätt sätt.
Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Samhälleliga effekter        
Akademins samarbetsförmåga (förfrågan till intressenter, max 4) 3,06 - 3,10 -
Utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland (med två års mellanrum) genomförd inledd genomförd inledd
Öppnande av data som produceras inom finansierade forskningsprojekt (%) Inte tillgänglig >50 <25 >50
Verksamhetens resultat        
Finansieringsverksamheten, behandlade ansökningar (st.) 4 909 4 490 4 100 4 300
Andelen Öppen vetenskap inom de projekt som finansieras av Akademin (%) 31 45 50 65
Finansieringsverksamhetens kostnadsandel av den beviljade finansieringen (%) 2,6 2,3 <3,5 <3,5
Akademiprojektens handläggningskostnad (euro/ansökan) 1 356 1 356 1 500 1 400
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,59 3,63 3,65 3,65
Årsverken 141,5 136,2 139 138

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under momenten 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1410/2015).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 11 946 11 815 11 892
Bruttoinkomster 381 210 350
Nettoutgifter 11 565 11 605 11 542
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 130    
— överförts till följande år 6 646    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -56
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -16
Indexhöjning av hyresutgifterna 7
Lönejusteringar 282
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -250
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -57
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 84
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -32
Sammanlagt -63

2019 budget 11 542 000
2018 I tilläggsb. 84 000
2018 budget 11 605 000
2017 bokslut 12 081 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 432 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen samtidigt som digitalisering främjas.

Verksamhetens resultat
 • — Riksarkivet digitaliserar och främjar vidareutnyttjande av digital dokumentinformation inom ramen för sina resurser
 • — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
 • — Riksarkivet utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer (1017/2017).

Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Samhälleliga effekter        
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) 217 368 218 516 219 000 219 000
Den totala mängden digitalt material (mn bildenheter) 47,0 60,0 62,0 80,0
Verksamhetens resultat        
Besök i forskarsalar 32 388 28 925 31 000 25 000
Genomförda beställningar av upplysningar (st.) 24 064 33 792 24 000 27 000
Användning på nätet (antal besök) 1 254 704 1 453 923 1 700 000 1 800 000
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) 3 471 887 1 100 5 000
Digitalt material (hyllmeter/år) 378 663 2501) 550
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,4 3,4 3,7 3,7
Årsverken 236,25 224,1 205 200

1) Eventuellt avbrott till följd av beredningen av en ny process.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 494 17 731 20 032
Bruttoinkomster 3 517 700 600
Nettoutgifter 16 977 17 031 19 432
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 639    
— överförts till följande år 1 622    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Pilotförsök med massdigitalisering 2 500
Temporär tilläggsfinansiering för ett nytt centralarkiv -100
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -307
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 50
Lönejusteringar 390
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -92
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -35
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 107
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 2 401

2019 budget 19 432 000
2018 I tilläggsb. 792 000
2018 budget 17 031 000
2017 bokslut 17 960 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 108 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som genom sin verksamhet ökar kännedomen om de inhemska språken och främjar bevarandet och utvecklingen av finskan och svenskan och producerar tjänster, såsom rådgivning, språkvård och ordböcker. Institutet samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani och erbjuder sina tjänster och sitt material öppet på nätet och främjar öppen information och digitalisering som en del av forskningens infrastrukturer. Institutet skapar förutsättningar för integration av invandrare genom att utarbeta en finsk-somalisk ordbok och ordböcker mellan finska och de kurdiska språken.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Publikationsmängd (sidor) 4 998 3 939 3 500 3 500
Språkrådgivning (svar), st. 6 758 6 540 6 000 6 000
Elektroniskt material1) 119 822 185 088 190 000 195 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,51 3,53 3,4 3,4
Årsverken 78,9 77,1 77 77

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 869 1 563 1 558
Bruttoinkomster 495 450 450
Nettoutgifter 1 374 1 113 1 108
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 085    
— överförts till följande år 856    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1209/2016).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 17
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -7
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 5
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -5

2019 budget 1 108 000
2018 I tilläggsb. 5 000
2018 budget 1 113 000
2017 bokslut 1 145 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 665 000 euro.

Förklaring:Depåbiblioteket minskar genom sin verksamhet de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver informationen. Depåbibliotekets verksamhet stödjer främjandet av öppen vetenskap och utvecklandet av kunnandet i samhället som en del av forskningens infrastrukturer. Depåbibliotekets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Mängd material som tagits emot (hyllmeter/år) 3 465 3 121 4 500 4 000
Antal beställningar (st./år) 102 191 107 989 115 000 115 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,62 3,84 3,5 4
Årsverken 18,6 17,9 19 18

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 661 1 651 1 668
Bruttoinkomster 2 3 3
Nettoutgifter 1 659 1 648 1 665
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 38    
— överförts till följande år 60    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Lönejusteringar 27
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 9
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt 17

2019 budget 1 665 000
2018 I tilläggsb. 8 000
2018 budget 1 648 000
2017 bokslut 1 681 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 58 715 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och för utveckling av personalens struktur inom småbarnspedagogiken

6) till ett belopp av högst 10 600 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildning samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland

7) till ett belopp av högst 600 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst

8) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för att stärka yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Förklaring:Utvecklingsåtgärderna stöder särskilt det strukturella utvecklandet och förnyandet av högskole- och forskningssystemet samt bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. Åren 2017—2021 genomförs ett utvecklingsprogram för databaserad forskning som ska bidra till högre kvalitet på vetenskapen, ökat kunnande och ökad konkurrenskraft för vetenskapen samtidigt som man kan uppnå fördelarna av digitaliseringen. För att påskynda övergången till högskolestudier har antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen ökats för viss tid med sammanlagt cirka 3 000 under åren 2014—2015. Utvecklingsåtgärderna ska också främja specialiseringsutbildning för lärare samt utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
         
Förbindelser 2019 9 000 9 000 3 000 21 000
Utgifter sammanlagt 9 000 9 000 3 000 21 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet 3 515 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen 28 000 000
Ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken (högst) 11 000 000
Betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildning samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland (högst) 10 600 000
För utgifterna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst (högst) 600 000
Stärkande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 5 000 000
Sammanlagt 58 715 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01) -446
Servicehelhet för elektronisk arkivering (SAPA) -400
Stärkande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 5 000
Tillägg av engångsnatur -12 000
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 29.20.30) 1 700
Utvecklande av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland 1 000
Utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala inlärningsmiljöerna och förutsättningarna för studier året om -45 700
Utvecklingsprogram för databaserad forskning -3 000
Yrkeshögskoleutbildning inom mekaniskt träbyggande 240
Åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna (strukturpolitiskt handlingsprogram) -9 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -21 500
Sammanlagt -84 106

2019 budget 58 715 000
2018 I tilläggsb. -446 000
2018 budget 142 821 000
2017 bokslut 110 981 000

22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt

2) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar.

Förklaring:Genom finansieringen stärks forskningens infrastrukturer och främjas den nationella infrastrukturpolitiken. Vid styrningen av finansieringen beaktas strategin och vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer 2014—2020, och dess mellanutvärdering, där Finlands nationellt och internationellt sett viktigaste forskningsinfrastrukturer har identifierats.


2019 budget 8 500 000
2018 budget 8 500 000
2017 bokslut 8 500 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 750 513 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande:

1) 1 560 400 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 151 453 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) 11 660 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet

4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.

Förklaring:Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (331/2016). Som en följd av den tidigare temporära ändringen av universitetslagen ska det som föreskrivs i 49 § 2 mom. inte tillämpas under åren 2016—2019 när det gäller beaktandet av effekterna av universitetsindexet.

Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet gå samman till Tammerfors universitet den 1 januari 2019.

Ersättningen enligt punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget i euro för varje universitet.

Den finansiering som avses i punkt 4 fördelas mellan universiteten i det förhållande som anges i finansieringsgrunderna enligt 5 och 6 § i statsrådets förordning om universiteten.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bastjänster inom hela biblioteksnätet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övningsskolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Antalet elever i övningsskolorna är ungefär 8 300, varav cirka 2 200 är gymnasieelever.

Högskoleväsendets gemensamma mål för resultatet av verksamheten presenteras i förklaringsdelen under kapitel 29.40.

Universitetens kvantitativa mål

  2013
utfall
2015
utfall
20171)
utfall
20192)
mål
         
Lägre högskoleexamina 13 016 15 039 13 892 14 670
Högre högskoleexamina 14 444 15 315 14 901 15 395
Doktorsexamina 1 724 1 881 1 749 1 690
Vetenskapliga publikationer (jufo 2 och 3)/undervisnings- och forskningspersonal3) 0,00 0,48 0,55 0,65
Andel internationella sampublikationer av de vetenskapliga publikationerna (jufo 1—3), % 41,0 47,0 49,0 50,0
Andel studerande som avlagt examen inom målsatt tid (7 år) av dem som inlett studierna, %4) 48,2 49,8 .. 52,0
Andel som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % 38,3 41,6 00,0 43,0

1) Antal examina utfall, i övrigt uppskattning

2) I fråga om målen för examina är uppskattningen för år 2019 det genomsnittliga målet för åren 2017—2020. I stället för en ökning av antalet doktorsexamina vill man flytta fokus till utveckling av forskarkarriären efter påbyggnadsexamen och att förbättra anställbarheten.

3) Publikationsforumet är ett klassificeringssystem som stöder kvalitetsbedömningen av vetenskaplig publikationsverksamhet. I klassificeringen som består av tre nivåer placeras de centrala utländska och inhemska publiceringskanalerna mellan basnivån (1) och den högsta nivån (3).

4) Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 560 400 000
— Nationalbiblioteket 16 580 000
— Övningsskolor 47 655 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 496 165 000
Tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet 11 660 000
Tilläggsfinansiering för verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet 27 000 000
Universitetens kostnader för den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 151 453 000
— Uppskattning av moms-kompensationen år 2019 152 498 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2017 och utfallet -1 045 000
Sammanlagt 1 750 513 000

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 7 891 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på universitetens verksamhet som finansieras med budgetmedel (Konkurrenskraftsavt.) -3 900
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01) -529
Precisering av moms-kompensationen -4 386
Tillväxtåtgärd (överföring till moment 29.40.51) -10 000
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1 900
Sammanlagt -16 915

2019 budget 1 750 513 000
2018 budget 1 767 428 000
2017 bokslut 1 800 814 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 276 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar samt tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslagsökning som fullmaktsbesluten för programmet ICT 2023 förutsätter 1 000
Flaggskeppsprojekt 8 000
Främjande av unga forskares forskning 1 200
Inverkan på anslagsbehovet orsakad av ändringen av tidpunkten för betalningen av fullmakten 2 247
Stödjande av karriärerna för unga forskare och höjande av kvaliteten på och förnyelseförmågan inom forskningen och innovationsverksamheten 2 000
Tillväxtåtgärd (överföring från moment 29.40.50) 10 000
Lönejusteringar 23
Sparbeslut -5 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -20 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 6
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
Sammanlagt -525

2019 budget 276 140 000
2018 I tilläggsb. 7 000
2018 budget 276 665 000
2017 bokslut 221 609 869

53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 107 567 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd

3) till Finlands Akademis förfogande utanför bevillningsfullmakten högst 5 207 000 euro för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt

4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.51 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken

5) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet

6) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst

7) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet

8) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete

9) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen

10) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken

11) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

I fråga om de personer som avses i 6 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Till Finlands Akademis förfogande för finansiering av forskningsprojekt och främjande av vetenskaplig forskning 70 673 000
Till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 5 685 000
Verksamheten inom Institutet för de inhemska språken 3 627 000
Till verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut utanför statsfinanserna, Vetenskapscentret Heureka samt vissa vetenskapliga samfund och föreningar samt till utgifter som föranleds av främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället och övriga utgifter som föranleds av stödjande av vetenskapen 24 222 000
Understöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 600 000
Vissa utgifter, medlemsavgifter och finansiella bidrag för det internationella vetenskapliga samarbetet 2 080 000
Betalning av understöd för lokalkostnaderna till vetenskapsinstitut som betalar hyra till utrikesministeriet 680 000
Sammanlagt 107 567 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 070
Sammanlagt 1 070

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 107 567 000
2018 budget 106 497 000
2017 bokslut 104 379 786

54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 631 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro.

Fullmakten och anslaget får via konkurrensutsättning fördelas till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om. Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.

Fullmakten och anslaget får användas till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer.

Fullmakten och anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar.

Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag.

Förklaring:Syftet med finansieringen är att stärka samhällspolitiken och utvecklandet av samhällsfunktionerna. Finansiering beviljas för forskning som syftar till att finna lösningar på betydande samhälleliga utmaningar. Finansieringen kanaliseras på bred bas till forskning kring olika betydande och stora utmaningar som samhället ställs inför och bl.a. forskning som främjar konkurrenskraften och förnyandet av näringslivet, utvecklingen av arbetslivet, forskning som stöder utvecklingen av den offentliga sektorn osv. Finansieringen gör det möjligt att inrikta forskningen i enlighet med samhällets föränderliga informationsbehov och på mindre utforskade områden. Forskningsprojekten finansieras utifrån samhällelig betydelse, genomslagskraft och forskningens kvalitet.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakten för forskningsprojekt som finansieras av rådet för strategisk forskning föranleder staten (1 000 euro), uppskattning

År Fullmakt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                 
2015 55 631 22 259 22 370 250        
2016 55 631 11 710 22 536 16 254 5 131      
2017 55 631   1 098 28 871 20 500 5 162    
2018 55 631     10 000 20 000 20 500 5 131  
2019 55 631       10 000 20 000 20 500 5 131
Sammanlagt   33 969 46 004 55 375 55 631 45 662 25 631 5 131

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringar av tidpunkterna för de utbetalningar som baserar sig på fullmaktsbesluten 1 252
Sammanlagt 1 252

2019 budget 55 631 000
2018 budget 54 379 000
2017 bokslut 46 003 523

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 826 464 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 774 853 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014)

2) till ett belopp av 51 611 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet.

Förklaring:Den statliga finansieringen av yrkeshögskolorna bestäms med stöd av 43 § i yrkeshögskolelagen (932/2014), statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (814/2016). Som en följd av den tidigare temporära ändringen av yrkeshögskolelagen ska det som föreskrivs i 43 § 2 mom. inte tillämpas under åren 2016—2019 när det gäller beaktandet av effekterna av yrkeshögskoleindexet.

Ersättningen enligt punkt 2 baserar sig på uppgifterna från det senast fastställda bokslutet.

Högskoleväsendets gemensamma mål för resultatet av verksamheten presenteras i förklaringsdelen under kapitel 29.40.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

  2013
utfall
2015
utfall
2017
utfall
20191)
mål
         
Yrkeshögskoleexamina 22 800 23 716 23 161 22 269
Högre yrkeshögskoleexamina 1 948 2 366 2 756 2 950
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade .. .. .. 1 600
Publikationer/lärare och FoU-personal 0,83 1,27 1,26 1,20
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera 55,1 55,8 .. 60
Studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % av studerande för yh-examen 58,8 62,3 .. 60

1) I fråga om målen för examina är siffran för år 2019 det genomsnittliga målet för åren 2017—2020. I antalet yrkeshögskoleexamina syns den minskning av antalet nybörjarplatser som genomfördes 2013.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av yrkeshögskolorna 774 853 000
Yrkeshögskolornas kostnader för den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 51 611 000
Sammanlagt 826 464 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på yrkeshögskolornas verksamhet som finansieras med budgetmedel (Konkurrenskraftsavt.) -1 900
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01) -264
Precisering av moms-kompensationen 2 378
Sammanlagt 214

2019 budget 826 464 000
2018 budget 826 250 000
2017 bokslut 834 915 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 972 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer.

Förklaring:De finansiella bidragen fastställs i regel utgående från medlemsländernas nationalproduktsandelar enligt de beslut som organisationernas förvaltningsorgan har fattat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Medlemsavgift till anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) 46
Ändring i medlemsavgifter på grund av förändringar i nationalproduktsandelar och valutakurser 81
Sammanlagt 127

2019 budget 19 972 000
2018 budget 19 845 000
2017 bokslut 19 317 316

(86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -24 000
Sammanlagt -24 000

2018 budget 24 000 000

(89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -46 000
Sammanlagt -46 000

2018 budget 46 000 000
2017 bokslut 150 000 000