Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 707 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) till ett belopp av högst 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen

6) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

7) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogiken och det fria bildningsarbetet. Målet för datasystemen för uppföljning och styrning av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information till stöd för bl.a. beslutsfattandet och lagstiftningsändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -5 000
Tidigareläggning av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen 300
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -800
Utvidgning av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 5 000
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring) 800
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -25 150
Sammanlagt -24 850

2019 budget 14 707 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 39 557 000
2017 bokslut 34 016 000