Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 205 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Valteri-centret för lärande och kompetens är ett nationellt center för lärande och kompetens som stödjer förverkligandet av närskoleprincipen och som tillsammans med hemkommunen genom multiprofessionell expertis främjar skolgången för barn och unga i behov av stöd. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 791 812 845 866
Suomalais-venäläinen koulu 707 712 717 727
Valteri-centret för lärande och kompetens 364 343 347 334
Europaskolorna (finländska elever) 620 549 620 620
Grundläggande utbildning vid skolhem 106 111 111 111
Europeiska skolan i Helsingfors 277 274 289 289
Sammanlagt 2 865 2 801 2 929 2 947

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Handledningsverksamhet på fältet        
— handledningsbesök 1 348 1 932 1 744 1 912
Tillfällig undervisning och rehabilitering        
— stödperioddagar 3 354 4 054 4 308 4 109
— stödperiodernas elever 438 477 465 476

Årsverken

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76 75 77 74
Suomalais-venäläinen koulu 82 82 76 75
Valteri-centret för lärande och kompetens 567 527 553 557
Europaskolorna 31 27 32 32
Europeiska skolan i Helsingfors 60 61 60 61
Arbetstillfredsställelse (1—5) - 4 4 4
Sammanlagt 816 772 798 799

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Språkskolor 3 707 000
Valteri-centret för lärande och kompetens 33 222 000
Grundläggande utbildning vid skolhem 1 674 000
Europaskolorna 1 850 000
Europeiska skolan i Helsingfors 2 752 000
Sammanlagt 43 205 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 59 461 63 254 64 205
Bruttoinkomster 20 960 22 000 21 000
Nettoutgifter 38 501 41 254 43 205
       
Poster som överförts      
— överförts från föregående år 14 612    
— överförts till följande år 18 294    

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 150 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (återföring från moment 29.10.30 av en överföring) 80
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (återföring från moment 29.10.20 av en överföring) 800
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring) 400
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -438
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -31
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Indexhöjning av hyresutgifterna 50
Lönejusteringar 1 023
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -210
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -96
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Temporär sänkning av StPL-avgiften 306
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 127
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sammanlagt 1 951

2019 budget 43 205 000
2018 I tilläggsb. 307 000
2018 budget 41 254 000
2017 bokslut 42 183 000