Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

Förklaring:Målen för undervisnings- och kulturministeriets samhälleliga effekter vad gäller småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet är följande:

 • — Kvaliteten på och jämställdheten inom utbildningen ökar och skillnaderna när det gäller lärande och välbefinnande minskar
 • — Småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet står på en stark och funktionsduglig grund
 • — Verksamhetskulturen och lärmiljöerna moderniseras och blir mångsidigare.

De samhälleliga effekterna mäts genom nationella och internationella forsknings- och utvärderingsprojekt.

Kvaliteten på och jämställdheten inom utbildningen ökar och skillnaderna när det gäller lärande och välbefinnande minskar

Målet för småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet är att garantera var och en kulturella grundläggande fri- och rättigheter samt att främja välbefinnandet, lärandet och uppväxten. Utgångspunkten är en helhetssyn på personens utveckling, lärande och uppväxt som baserar sig på tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt kännedom om pedagogiska metoder. Harmonin i samhället, det aktiva medborgarskapet samt det livslånga lärandet stärks. Förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utvecklas till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärning och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer professionell undervisning av god kvalitet, handledning och stödåtgärder, elev- och studerandevård samt en trygg inlärningsmiljö.

Verksamhetens mål
 • — Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förverkligas på ett högklassigt och resultatrikt sätt så att eleverna och studerandena erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att genomströmningen förbättras ytterligare såväl kvalitativt som kvantitativt
 • — Genom reformer som gäller gymnasieutbildningen förbättras de studerandes likvärdiga möjligheter att utveckla kompetens som stöder internationalisering samt möjligheter att bekanta sig med högskolor och högskolestudier redan under gymnasiestudierna, oberoende av var gymnasiet är beläget. Reformerna ökar välbefinnandet bland studerande, stöder framstegen i studierna och förebygger utanförskap
 • — Möjligheten att ta om proven i studentexamen så många gånger man vill ökar de studerandes rättigheter, minskar den psykiska belastningen och ökar jämlikheten vid ansökan till fortsatta studier
 • — Kunskaperna i naturvetenskaper och matematik, barnens multimodala färdigheter samt programmeringskunskaperna stärks med hjälp av ett riksomfattande utvecklingsprogram. Språkkunskaperna stärks fortsättningsvis genom att både omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet stöds samt genom språkförsök
 • — Barns och ungas emotionella och psykosociala färdigheter stärks och åtgärderna för att minska mobbning i skolan fortsätter
 • — Jämställdhet inom utbildning främjas bl.a. genom statsunderstöd.

Resultaten av OECD:s PISA-undersökning i Finland 2006—2015 och målen för 2018

  2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
20181)
mål
           
Läskunnighet 547 536 524 526 538—550
Matematik 548 541 519 511 538—550
Naturvetenskaper 563 554 546 531 550—560

1) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019.

Den socioekonomiska bakgrundens inverkan på inlärningsresultaten: Förändring i poängantalet för huvudämnet för PISA-undersökningen då den socioekonomiska faktorn (ESCS1)) ökar med en standardavvikelse1)

  2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
20183)
mål
           
Huvudämne Naturvetenskaper Läskunnighet Matematik Naturvetenskaper Läskunnighet
Poäng 31 29 33 41 20—28

1) ESCS-indexet (PISA Index of Economic, Social and Cultural Status) innefattar föräldrarnas yrken och utbildning samt familjens förmögenhet.

2) Poängantalet beskriver hur mycket prestationspoängantalet i medeltal ändras då det socioekonomiska indexets värde ökar med en standardavvikelse. Ju större poängantalet är, desto starkare är sambandet mellan den socioekonomiska bakgrunden och prestationerna.

3) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019.

Kunskapsskillnader mellan eleverna i PISA-undersökningen (standardavvikelse)1)

  2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
2018 2)
mål
           
Läskunnighet 88 86 95 94 85—90
Matematik 81 82 85 82 75—80
Naturvetenskaper 86 89 93 96 85—90

1) Ju större standardavvikelsen är, desto större är kunskapsskillnaderna mellan eleverna.

2) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019.

Småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet står på en stark och funktionsduglig grund

Målet är att trygga funktionsförmågan, tillgängligheten och verksamhetens genomslag. Detta förutsätter att styrningen av sektorn utvecklas strategiskt. Inom den allmänbildande utbildningen och inom småbarnspedagogiken är ett flertal strategi- och lagstiftningsprojekt antingen under arbete eller också håller de på att inledas. Inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet beaktas de åtgärder som syftar till att balansera den offentliga ekonomin.

Verksamhetens mål
 • — Beredningen av den lagstiftning som styr småbarnspedagogiken fortsätter utifrån helheten fostran, undervisning och vård (Educare)
 • — Man stärker de allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom ansvarsområdet samt informationsledningen bland aktörerna inom småbarnspedagogiken genom att informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken utvecklas och genom att det skapas en nationell informationsresurs för småbarnspedagogiken
 • — De nationella utvecklingsgymnasierna med en särskild utbildningsuppgift är riksomfattande utbildningsutvecklare inom sina kompetensområden
 • — Tillgången till grundläggande utbildning och gymnasieutbildning tryggas med olika medel
 • — Reformerna av gymnasielagstiftningen genomförs stegvis 2018
 • — Trygga lärmiljöer främjas genom att det nationella programmet för främjande av säkerhetskulturen inom lärgemenskaper fortsätter.
Verksamhetskulturen och lärmiljöerna moderniseras och blir mångsidigare

Syftet är att förnya skolornas och läroanstalternas pedagogik, studiemiljöer och verksamhetskultur så att den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken kan bemöta framtida utmaningar.

Verksamhetens mål
 • — Programmet Den nya grundskolan verkställs. Inom ramen för projektet förnyas grundskolan, lärmiljöerna och digitaliseringen av undervisningen
 • — Utvecklingsprogrammet Det nya gymnasiet — Våga prova verkställs genom att timfördelningsförsöket och verksamheten inom utvecklingsnätverket för gymnasier fortsätter
 • — Sätten att lära sig blir fler och pedagogiken förnyas genom att man inom den allmänbildande utbildningen främjar en övergång mot elevorienterade digitala läromedel. Det skapas sätt att stödja produktionen och spridningen av öppna läromedel. Det utvecklas ett ekosystem för digitalt lärande och interoperabiliteten i fråga om digitala läromedel förbättras. Verksamhetsförutsättningarna för en öppen och försöksinriktad utvecklingskultur som avser digitala läromedel stärks
 • — Målet är att inom gymnasieutbildningen främja sådan bred allmänbildning och kompetens på hög nivå som behövs i framtiden. Lärmiljöerna görs mångsidigare och teknik utnyttjas naturligt som en del av studierna
 • — När gymnasiets verksamhetsstrukturer förnyas bedöms elevens arbete, inlärning och kompetensutveckling på ett mångsidigare sätt under studieperiodens gång. De studerandes förutsättningar för självutvärdering förbättras
 • — Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i alla studentexamensprov 2019. Reformen av studentexamenslagstiftningen införs stegvis 2018
 • — Genom statligt finansierad personalutbildning inom undervisning och fostran stöds genomförandet av de utbildningspolitiska reformerna och utvecklas kunnande som behövs vid anpassningen till förändringar i verksamhetsmiljön. Tyngdpunkterna ligger på reformer och försök inom pedagogik, lärmiljöer och verksamhetskulturer, på förebyggande av mobbning, på stödet till fostran och undervisning samt på kulturell mångfald
 • — Välbefinnandet och den sociala samhörigheten bland elever främjas.

Antal elever och studerande under åren 2016—2019

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
         
Småbarnspedagogik1) 227 608 228 840 227 490 226 330
Förskoleundervisning2) 62 411 61 063 61 000 60 000
Grundläggande utbildning, läropliktiga2) 535 919 543 229 544 000 544 000
Grundläggande utbildning, elever som passerat läropliktsåldern 2 950 3 727 3 990 3 990
Påbyggnadsundervisning 880 841 860 860
Elever med de svåraste utvecklingsstörningarna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1 501 1 579 1 510 1 510
Övriga elever med utvecklingsstörning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 9 978 9 821 9 900 9 900
Förberedande undervisning för invandrare3) 5 631 3 478 3 400 3 400
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst) 1 863 1 897 2 000 2 000
Gymnasieutbildning, läroplanen för unga4) 95 250 93 880 95 700 95 700
Gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna4) 5 030 6 650 7 500 7 500
Studerande enligt antalet gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande 1 205 1 095 1 290 1 290

1) Småbarnspedagogik, som ordnas av kommunerna, innefattar barn i hel- eller halvdagsvård på daghem och i familjedagvård samt småbarnspedagogik som ordnas i form av köpta tjänster och med servicesedlar. Siffran för 2017 är en uppskattning med avvikelse från de övriga punkterna. I uppskattningarna antas deltagandet i småbarnspedagogik ligga på samma nivå som 2016.

2) Utfallet för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är utfallsuppgifter från utfallsårets hösts (20.9) (kommuner, samkommuner, staten, universitet, privata utbildningsanordnare).

3) Fr.o.m. 2018 deltar personer som fyllt 17 år inte längre i den förberedande undervisningen för invandrare. Fr.o.m. 2017 är antalet studerande kalkylmässigt (uppskattning 26 slutförda kurser/år).

4) Antalet studerande inkluderar studerande som finansieras i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (inte statens eller universitetens gymnasiestuderande). Utfallet är det viktade medelvärdet av antalet beräkningsdagar för studerande som berättigar till finansiering. Fram till 2017 består antalet studerande av dem som har börjat studera före respektive efter att ha fyllt 18 och från och med 2018 av studerande som studerar enligt läroplanen för unga respektive läroplanen för vuxna.

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 205 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Valteri-centret för lärande och kompetens är ett nationellt center för lärande och kompetens som stödjer förverkligandet av närskoleprincipen och som tillsammans med hemkommunen genom multiprofessionell expertis främjar skolgången för barn och unga i behov av stöd. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 791 812 845 866
Suomalais-venäläinen koulu 707 712 717 727
Valteri-centret för lärande och kompetens 364 343 347 334
Europaskolorna (finländska elever) 620 549 620 620
Grundläggande utbildning vid skolhem 106 111 111 111
Europeiska skolan i Helsingfors 277 274 289 289
Sammanlagt 2 865 2 801 2 929 2 947

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Handledningsverksamhet på fältet        
— handledningsbesök 1 348 1 932 1 744 1 912
Tillfällig undervisning och rehabilitering        
— stödperioddagar 3 354 4 054 4 308 4 109
— stödperiodernas elever 438 477 465 476

Årsverken

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76 75 77 74
Suomalais-venäläinen koulu 82 82 76 75
Valteri-centret för lärande och kompetens 567 527 553 557
Europaskolorna 31 27 32 32
Europeiska skolan i Helsingfors 60 61 60 61
Arbetstillfredsställelse (1—5) - 4 4 4
Sammanlagt 816 772 798 799

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Språkskolor 3 707 000
Valteri-centret för lärande och kompetens 33 222 000
Grundläggande utbildning vid skolhem 1 674 000
Europaskolorna 1 850 000
Europeiska skolan i Helsingfors 2 752 000
Sammanlagt 43 205 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 59 461 63 254 64 205
Bruttoinkomster 20 960 22 000 21 000
Nettoutgifter 38 501 41 254 43 205
       
Poster som överförts      
— överförts från föregående år 14 612    
— överförts till följande år 18 294    

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 150 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (återföring från moment 29.10.30 av en överföring) 80
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (återföring från moment 29.10.20 av en överföring) 800
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring) 400
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -438
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -31
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Indexhöjning av hyresutgifterna 50
Lönejusteringar 1 023
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -210
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -96
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Temporär sänkning av StPL-avgiften 306
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 127
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sammanlagt 1 951

2019 budget 43 205 000
2018 I tilläggsb. 307 000
2018 budget 41 254 000
2017 bokslut 42 183 000

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 707 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) till ett belopp av högst 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen

6) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

7) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogiken och det fria bildningsarbetet. Målet för datasystemen för uppföljning och styrning av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information till stöd för bl.a. beslutsfattandet och lagstiftningsändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -5 000
Tidigareläggning av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen 300
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -800
Utvidgning av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 5 000
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring) 800
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -25 150
Sammanlagt -24 850

2019 budget 14 707 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 39 557 000
2017 bokslut 34 016 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 703 585 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen

3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning

4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen

5) till ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

6) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

7) till ett belopp av högst 5 575 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom den kommunala småbarnspedagogiken

8) till ett belopp av högst 30 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för att minska undervisningsgruppernas storlek, anställa skolgångsbiträden och motverka regional ojämlikhet i grundskolan

9) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

10) till ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever

11) till ett belopp av högst 10 000 000 euro i understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik

12) till ett belopp av högst 120 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn

13) till ett belopp av högst 18 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

14) till ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

15) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

16) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014)

17) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare

18) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring: Statsunderstöden möjliggör uppnåendet av de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
STATSANDELAR OCH FINANSIERING  
   
1. Gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning  
Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet) 600 513 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för unga (86 270 * 5 860,48 €) 505 584 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för unga (9 220 * 6 212,12 €, inkl. moms) 57 276 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (5 550 * 3 364,59 €) 20 211 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (1 620 * 3 877,14 €, inkl. moms) 6 281 000
— den särskilda utbildningsuppgiften 11 161 000
Kommunernas finansieringsandel -440 279 000
Statsandel 160 234 000
   
2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
2.1 Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 48 673 000
2.2 Grundläggande utbildning för andra än läropliktiga 21 014 000
2.3 5-åringar som omfattas av förlängd läroplikt 3 681 000
2.4 Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
2.5 Finansiering till sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas i skolor utomlands 3 303 000
2.6 Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas 3 922 000
2.7 Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 47 407 000
2.8 Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, övriga än personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 180 811 000
2.9 Tillägg för internatskola 2 662 000
2.10 Skolhemsförhöjning 970 000
2.11 Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst) 6 000 000
2.12 Påbyggnadsundervisning 6 643 000
2.13 Femåringar som deltar i tvåårig förskoleundervisning i privata språkskolor 314 000
   
3. Grundläggande konstundervisning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
Statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 78 705 000
   
4. Morgon- och eftermiddagsverksamhet  
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet 50 240 000
   
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt 618 379 000
   
STATSUNDERSTÖD  
   
5. Statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
5.1 För innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna (högst) 5 575 000
5.2 För åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek (högst) 30 228 000
5.3 Ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk samt språkbadsverksamhet (högst) 842 000
5.4 Stödjande av klubbverksamhet (högst) 2 865 000
5.5 Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst) 1 300 000
5.6 Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst) 2 076 000
   
6. Statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
6.1 För betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 2 200 000
6.2 Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst) 75 000
6.3 Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst) 18 975 000
   
7. Statsunderstöd enligt statsunderstödslagen  
7.1 Understöd till andra utbildningsanordnare som ordnar grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme (högst) 150 000
7.2 Tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst) 120 000
7.3 Understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik (högst) 10 000 000
7.4 Understöd för genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen (högst) 10 000 000
   
8. Statsunderstöd enligt internationella överenskommelser  
8.1 Stöd för anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten 500 000
8.2 Utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 300 000
   
Statsunderstöd sammanlagt 85 206 000
   
Sammanlagt 703 585 000

Den kommun som tillhandahåller småbarnspedagogiska tjänster för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten ta ut skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

   
Grunddelen av hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 6 600,17 euro/invånare
Gymnasieutbildning 5 906,12 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning 76,82 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 26,00 euro/handledningstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 041 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgifter -15 040
Förändring av uppskattningen av antalet prestationer, förskoleundervisning och grundläggande utbildning -5 478
Förändring i kostnadsnivån, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 286
Förändring i kostnadsnivån, grundläggande konstundervisning -309
Genomförande av den nya gymnasielagen och utveckling av kvaliteten på gymnasieutbildningen 10 000
Inledande av gymnasiereformen 398
Justering av kostnadsfördelningen, gymnasieutbildning -2 700
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -80
Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål 2 000
Understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik 10 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -300
Sammanlagt -1 223

2019 budget 703 585 000
2018 budget 704 808 000
2017 bokslut 674 602 396

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 155 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 689 839 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 158 984 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:För det maximala antalet enheter som berättigar till statsandel beviljas huvudmän för integrationsutbildning för invandrare prestationer som berättigar till statsandel på 100 procent, så att de utgifter som föranleds av dessa uppgår till högst 4 927 000 euro.

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 81 076 000 3 012 000 84 088 000
Folkhögskolor 44 228 000 2 206 000 46 434 000
Studiecentraler 14 606 000 150 000 14 756 000
Sommaruniversitet 4 975 000 50 000 5 025 000
Integrationsutbildning för invandrare 4 927 000 - 4 927 000
Sammanlagt 149 812 000 5 418 000 155 230 000

Genom statsandelar och statsunderstöd för fritt bildningsarbete möjliggörs uppnåendet av de strategiska målen för det fria bildningsarbetet. Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 84,65 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor 297,48 euro/studerandevecka
Studiecentraler 141,28 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet 156,94 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av kostnadsnivån (folkhögskolor) 169
Justering av kostnadsnivån (medborgarinstitut) 792
Justering av kostnadsnivån (sommaruniversitet) 1
Justering av kostnadsnivån (studiecentraler) 1 835
Sammanlagt 2 797

2019 budget 155 230 000
2018 I tilläggsb. 9 000 000
2018 budget 152 433 000
2017 bokslut 145 499 667

51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 313 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 318 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till ett belopp av 6 019 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry

3) till ett belopp av 976 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Organisationer inom allmänbildande utbildning 271 000
Kesälukioseura ry 128 000
Distansskolan Kulkuri som Kansanvalistusseura (föreningen för folkbildning) är huvudman för och för stödjande av kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten 148 000
Stödjande av Finlandsskolornas verksamhet 429 000
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 318 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi 1 916 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri 2 195 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral 1 117 000
Karjalan Liitto 131 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet 499 000
Bildningsverksamhet för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry 83 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu 78 000
Sammanlagt 7 313 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgifter -580
Understöd till kvinnoorganisationer 50
Sammanlagt -530

2019 budget 7 313 000
2018 budget 7 843 000
2017 bokslut 7 593 000